НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9045122 Картинка 3383804 Картинка 1063062 Картинка 1348327 Картинка 6228361 Картинка 9745667 Картинка 10309168 Картинка 9168647 Картинка 10374818 Картинка 11449713Кинезитерапия


Учебна програма Модули Избираеми кредити Съобщения График за специализации Специализация ОТ Графици за СИП-ове

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

на магистърска програма “Кинезитерапия” ( редовна форма)

Учебният план съдържа учебни дисциплини, разпределени в модули, със съответен брой кредити, съобразно изискванията на ЕС. Съдържа задължителни дисциплини (22 кредита), избираеми дисциплини (15 кредита), стажантска практика, самостоятелна работа и подготовка на дипломна работа/ или устен държавен изпит. Формите на обучение са лекции, упражнения, семинари, обсъждане на казуси и др.

Продължителността на обучението е 1 учебна година (2 семестъра).

 

Наименование на направленията и модулите

Вид

Хорариум

ECTS кредити

Изпитни изисквания

     

Л

У

Общо

   

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Общество и здраве Медико-биологични основи на КТ Модули за специализация 3.1 КТ в ортопедия и травматология 3.2 КТ в неврохирургия и психиатрия 3.3 КТ в гериатрията 3.4 КТ в педиатрията 3.5 КТ при мускулно-скелетни дисфункции Стажантска практика Подготовка за държавен изпит Избираеми кредити

Задължителен Задължителен Задължителен 1 от 5 по избор Задължителен Задължителен По избор

45 100 90 - - 110

15 50 30 120 225 115

60 150 120 120 225 225

4 10 8 8 15 15

Изпит Изпит Изпит Изпит Държавен изпит Изпит

Всичко 345 555 900 60 60

 

Кредити, академичен състав за магистърска програма „Кинезитерапия”

– учебна 2007/2008 г.

І. Задължителни дисциплини

1. Модул „Общество и здраве”

1.1. Социология и здравеопазване – доц.д-р Светла Янчева, 1 кредит

1.2. Организация на здравеопазването и здравните услуги – доц.д-р Асен Петков ( Военно-медицински институт), 1 кредит

1.3. Медицинска психология и психотерапевтично поведение на кинезитерапевта – проф. Юлия Мутафова, 1 кредит

1.4. Спорт и здраве – доц. Пенка Пеева, 1 кредит

2. Модул „Медико-биологични основи на кинезитерапията”

2.1. Клинична анатомия. Образна и топографска анатомия на опорно-двигателния апарат – доц.д-р Мария Гикова, 1 кредит

2.2. Клинична анатомия.Образна и топографска анатомия на вътрешните органи и нервната система – доц.д-р Мария Гикова, 1 кредит

2.3. Съвременни методи за количествена оценка на измененията в опорно-двигателния апарат – доц. Здравко Аракчийски, 1 кредит

2.4. Новости във функционалната диагностика на опорно-двигателния апарат – доц. Евгения Димитрова, 1 кредит

2.5. Новости в кинезиологията и патокинезиологията на опорно-двигателния апарат – доц. Николай Попов, 1 кредит

2.6. Клинична физиология – проф.д-р Иван Топузов ( Югозападен университет), 1 кредит

2.7. Клинична лаборатория – доц.д-р Анна Цончева (Медицнски университет – София), 1 кредит

2.8. Клинична фармакология – доц.д-р Иван Ламбев, 1 кредит

2.9. Основи на мекотъканната мобилизация – доц. Лейла Крайджикова, 2 кредита

3. Специализации ( 1 от 5) – 8 кредита ( 120 ч.)

3.1. КТ в ортопедията и травматологията – доц. Евгения Димитрова, доц.д-р Валентин Иванов

3.2. КТ в неврологията, неврохирургията и психиатрията – проф. Видьо Желев, проф. д-рДимитър Костадинов ( пенсионер), проф. Иван Петков, доц. Евгения Димитрова, доц. Ивет Колева ( Медицински институт – Плевен), доц. Зоя Горанова, гл.ас. Даниела Любенова, доктор

3.3. КТ в гериатрията – проф. Иван Петков, проф. Игнат Петров

3.4. КТ в педиатрията – доц.д-р Светла Янчева, гл.ас. Незабравка Генчева, доктор

3.5. КТ при мускулно-скелетни дисфункции – доц.Лейла Крайджикова, доц. Николай Попов, Мартин Еремиев ( редовен докторант)

4. Клинична практика – 8 кредита ( 120 ч.)

4. Избираеми дисциплини – 15 кредита

1. Мануална терапия - вертеброгенни мобилизационни техники – доц. Лейла Крайджикова, 4 кредита

2. КТ при спортни травми – доц. Николай Попов, Даниела Попова, доктор, 3 кредита

3. Спортна кинезитерапия – гл.ас. Румяна Ташева, доктор, 2 кредита

4. Специализирани средства на ортопедичната кинезитерапия – доц. Николай Попов, 4 кредита

5. Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия - доц. Евгения Димитрова, 3 кредита

6. Приложение на техники за мобилизация на нервната система при различни клинични състояния – доц. Евгения Димитрова, 1 кредит

7. Мануално-мобилизационни техники, съчетани с движения по Мълиган – доц. Евгения Димитрова, 1 кредит

8. Избрани кредити от гериатричната кинезитерапия – проф. Иван Петков, 2 кредита

9. Избрани кредити от физикалната терапия – проф.д-р Явор Въжаров, 3 кредита

10. КТ при деца с изоставане в невромоторното развитие и някои неврологични проблеми – доц. д-р Светла Янчева, 1 кредит

11. КТ при ювенилна хипертония – доц.д-р Светла Янчева, д-р Вероника Петрова, доктор (Медицински университет – София), 1 кредит

12. Хранене, метаболизъм и биостимулиране в старостта – проф.д-р Иван Топузов ( ЮЗУ), 1 кредит

13. Клинично приложение на някои нервно-мускулни техники – доц. Лейла Крайджикова, 3 кредита

14. Портфолио и набор от инструменти за оценка на кинезитерапевта – гл.ас. Румяна Ташева, доц.д-р Светла Янчева, 1 кредит

Изготвил справката: доц. д-р Св. Янчева, ръководител на магистърска програма „Кинезитерапия”

    
 
Facebook Twitter Share