НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Магистри

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ   НОВИНИ   Кандидатстване и прием   Такси за обучение в ОКС Магистър   Допълнително обучение   Дистанционно обучение   Държавни изпити   Дипломни работи   Документи, заявления  

Център ОКС “Магистри”

Ръководител: доц. Галина Очева, доктор
Адрес: София, Студентски град, Национална спортна академия
факс: (02) 400 75 03Инспектори Учебна дейност:

Деяна Петракиева
(02) 4014(316)
Тел/факс (02) 400 75 03
e-mаil: magistrinsa@abv.bg

Стилияна Джурова: (02) 4014(316)
Тел/факс (02) 400 75 03
МИСИЯ

Центърът по образователно-квалификационна степен „Магистри”:

· • Организира обучението на специалисти в областта на спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и анимацията, конкурентни на националния и на международния пазар на труда.

· • Интернационализира обучението чрез прилагане на международни стандарти за образователна и за изследователска дейност в областта на спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и анимацията.

· • Формира нови знания за прилагане на модерните технологии в спорта, физическото възпитание, кинезитерапията, анимацията, както и за подходите за мениджмънт и медийно отразяване.

· • Базира националната перспектива за развитие на спортната наука в съответствие с европейските модели и стандарти.

ЦЕЛИ

· • Създаване на висококвалифицирани специалисти, необходими за спорта, физическото възпитание и кинезитерапията.

· • Утвърждаване на традициите и ценностите на българското висше спортно образование.

· • Трансфер и адаптация на съвременен образователен опит и практика в обучението на спортни специалисти.

· • Способност за работа в екип, задълбочаване на познанията за ръководни функции в областта на спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и туризма, както и в качеството на експерти в държавната и в общинската администрация.

· • Задълбочаване на практическите, теоретичните и методологичните познания за самостоятелни научни изследвания и управление на проекти.

· • Профилирана подготовка и създаване на условия за индивидуализиране на спортната дейност и обучението в съответствие с избраната специалност и с интересите на студентите.


ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в ОКС “Магистри” на НСА:

· • Съчетава елитарните традиции в спортното образование с нови знания за развитието на процесите и тенденциите в глобалния свят.

· • Базира се на избираемост на кредитите и самостоятелна работа в избраната специалност.

· • Успеваемостта се индикира чрез мобилен самоконтрол по зададени параметри.

· • Резултатът е пряка функция от творческата активност на спортните специалисти, класата на преподавателския екип и добрата материална база на НСА.

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Националната спортна академия „Васил Левски” се намира в югоизточната част на столицата на Република България град София, в подножието на планината Витоша. Учебният корпус, спортните съоръжения – открити и закрити, многофункционалната спортна зала, общежитието и столът за студенти са разположени на територия с площ от 280 декара, в която има още тенис кортове, футболни игрища, голф игрище, лекоатлетически писти, скочища за дълъг и за висок скок и др. В основния корпус на НСА функционират: библиотека с две читални, компютърен и електронно-информационен център, лекционни, спортни и семинарни зали. Много от учебните зали са оборудвани с компютри и мултимедия. Обменът и трансферът на кредити по ECTS се координира от Центъра за международно сътрудничество. Учебния процес в спортната академия обслужват и базите - лятна край Несебър, намираща се на брега на Черно море, и зимни на Витоша,Рила и Пирин. В центъра на София, в сградата на ул. „Гургулят”, се обучават магистри по кинезитерапия.


Обучението дава висше образование в образователно-квалификационна степен “Магистър” - редовна и задочна форма, в професионалните направления “Спорт”, “Педагогика на обучението по физическо възпитание”, "Обществено здраве" и "Здравни грижи"

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share