НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9313770 Картинка 846097 Картинка 3625712 Картинка 5004490 Картинка 4013618 Картинка 1088549 Картинка 9142548 Картинка 5728346 Картинка 5062683 Картинка 8966340

Конкурс за доцент – Евелина Андреева Савчева

Публикувано на 28 август 2023

На 28.09.2023 г. от 13:00 часа в 433 кабинет на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои второто заключително заседание на научното жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна психология), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“, с кандидат гл. ас. Евелина Андреева Савчева, доктор.


Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП № 476/30.05.2023 г.


Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн

2. Проф. Михайл Живков Георгиев, доктор – председател
3. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн
4. Доц. Галина Димитрова Домусчиева-Роглева, доктор
Резервен член: доц. Лилия Крумова Дончева, доктор

Външни членове:
1. Проф. Снежана Евлогиева Илиева, дн
2. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор
3. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

Резервен член: проф. Димитър Танев Кайков, дн

Рецензенти:
Проф. Татяна Станчева Янчева, дн

Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор


Изтеглете материалите по процедурата

 


 
Facebook Twitter Share