НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3946019 Картинка 7214788 Картинка 8996870 Картинка 8814278 Картинка 8179049 Картинка 1824122 Картинка 2677141 Картинка 9547693 Картинка 6870520 Картинка 10928838

Конкурс за доцент на гл. ас. Иван Мирчев Иванов, доктор


На 20.04.2023 г. (четвъртък) от 14.00 ч., в Заседателната зала на катедра „Анатомия и биомеханика”, бл.70, на НСА „Васил.Левски”, Студентски град, ще се проведе второто, заключително заседание на утвърденото научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Биомеханика” за нуждите на катедра „Анатомия и биомеханика”, сектор „Биомеханика”, с кандидат гл.ас. Иван Мирчев Иванов, доктор.

Конкурсът е обявен в ДВ, бр.93 от 22.11.2022 г.

Научно жури, съгласно Заповед  ЗП – 1308/14.12.2022 г.:

Вътрешни членове:

 1. Проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор;
 2. Проф. д-р Любомир Асенов Петров, доктор;
 3. Проф. Албена Владимирова Александрова, доктор;
 4. Доц. Михаил Ивайлов Кончев, доктор.
  Резервен член: доц. Вела Илиева Антонова-Върбанова, доктор.

     

Външни членове:

 1. Проф. Надя Младенова Митева-Антонова, доктор;
 2. Доц. Сергей Николов Ранчев, доктор;
 3. Доц. инж. Огнян Кирилов Тишинов, доктор.
  Резервен член: проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

 

Председател на Научно жури:

Проф. Албена Владимирова Александрова, доктор.

 

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Любомир Асенов Петров – вътрешен;
 2. Доц. Сергей Николов Ранчев, доктор – външен.

 Технически секретар: Магдалена Мирчева Мачканова.


Материали по процедурата 
Facebook Twitter Share