НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10194628 Картинка 11585353 Картинка 6104780 Картинка 5869256 Картинка 5710291 Картинка 5218966 Картинка 5906139 Картинка 1198273 Картинка 4693978 Картинка 8835015

Покана за XXVI международна научна конференция „Личност, мотивация, спорт“ София, 12 май 2023


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ХXVI научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“, организирана от катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „Васил Левски”.

Конференцията ще се проведе на 12 май 2023 г. в учебната база на НСА „Васил Левски”– гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 21.

До участие в научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката: психологически, педагогически, социологически и философски проблеми на образованието, физическото възпитание и спорта, вкл. адаптирано физическо възпитание и спорт и адаптираната физическа активност, на кинезитерапията, спортната анимация, спортния мениджмънт, спортната журналистика.

В рамките на конференцията ще се проведе дискусия и кръгла маса с участието на учители и експерти от РУО-София, свързана със значимостта и необходимостта от приобщаващо образование в училище.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български или английски език.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

* Заявки за участие и резюмета се приемат до 30.04.2023 г.

Електронна форма на заявка за участие:

* Срок за отговор за допускане до участие – до 05.05.2023 г.

* Докладите трябва да бъдат изпратени на: е-mail: psy.nsa@abv.bg

ТЕМА: LMS 26

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

- 50 лв., за първи доклад и 30 лв. за втори.

- за докторанти и студенти - 20 лв.

Таксата включва материали, кафе-пауза, отпечатване на докладите в сборника „Личност, мотивация, спорт“, Том 26 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Таксите се заплащат на 11 и 12.05. 2023 г. на касата на НСА или на сметката на НСА:

НСА“Васил Левски“

Банка:БНБ

IBAN:BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

BIC: BNBGBGSD

Технически изисквания към докладите:

 • Шрифт – Times New Roman.
 • Paper Size – A5.
 • Един празен ред преди заглавието на първа страница.
 • Заглавие на български език – Font Size 12, главни букви, Center, Bold.
 • Трите имена на автора (авторите) – на български език – Font Size 10, Center, Bold.
 • Празен ред.
 • Заглавие на английски език – Font Size 12, главни букви, Center, Bold.
 • Трите имена на автора (авторите) – на английски език – Font Size 10, Center, Bold.
 • Празен ред.
 • Резюме – български език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.
 • Ключови думи - на български език, Font Size 9, Italic.
 • Един празен ред.
 • Резюме - английски език, Font Size 9, Italic, 5-6 реда.
 • Ключови думи - на английски, Font Size 9, Italic.
 • Един празен ред.
 1. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:
 • Шрифт – Times New Roman, Font Size 10.
 • Page Setup - Top: 15 mm, Bottom: 20 mm, Left:15 mm, Right:15 mm.
 • Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
 • Отстъп (нов ред на абзац) - First Line: 0.5.
 • Автоматично пренасяне (Page Layout, Hyphenation, Automatic).

 

 1. Таблиците и фигурите да са черно-бели, да бъдат направени с някои от разпространените програмни продукти и да бъдат интегрирани в текста.
 2. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно.
 3. Фигурите да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 4. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, Година на издаване, страница/и).
 5. При цитиране се използват следните кавички: „ “.
 6. Библиографската справка се прилага в края на доклада, като се подрежда по азбучен ред по фамилията на първия автор, описана съгласно библиографските стандарти.
 • При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор. Година на издаване. Заглавие. Местоиздаване: Издателство. Страници.

 Айзенк, Х. (1987). Общи особености на модела. – В: Модел за личност. С, Наука и изкуство.

 • При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор. Година на издаване. Заглавие. В: Източник, брой/том, страници, Местоиздаване: Издателство.

Gailliot, M. T., Plant, E. A., Butz, D. A., & Baumeister, R. F. (2007). Increasing self-regulatory strength can reduce the depleting effect of suppressing stereotypes. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 281-294.

 • Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано), Дата на публикацията; <Точен адрес на източника - в триъгълни скоби>; (Дата на достъп - в кръгли скоби).
 1. След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
 1. Страниците да не бъдат номерирани.

 

Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания. 
Facebook Twitter Share