НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7817258 Картинка 6635553 Картинка 2232159 Картинка 6236191 Картинка 8426495 Картинка 4429543 Картинка 145957 Картинка 1702169 Картинка 3493377 Картинка 79798

Защита на дисертация – Йорг Шенк


На 21.02.2023 г. от 15.30 ч.,  в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се състои публична защита на дисертационния труд на Йорг Шенк – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Мениджмънт и история на спорта“ на тема: „Карл Дийм и неговият принос към развитието на българската телесна култура“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

 

Научен ръководител: проф. Лозан Александров Митев, доктор

Рецензенти:

Проф. Лъчезар Василев Димитров, д-р

Проф. Петър Александров Банков, д-р

 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-1290/13.12.2022 г.

Вътрешни членове:

  1. Проф. Лъчезар Василев Димитров, д-р
  2. Доц. Иван Петков Сандански, д-р
    Резервен вътрешен член: Доц. Иван Апостолов Славчев, д-р

Външни членове:

  1. Проф. Петър Александров Банков, д-р
  2. Проф. Йордан Костадинов Иванов, д-р - МГУ „Св. Ив. Рилски“
  3. Проф. Людмил Йорданов Спасов, дн
    Резервен външен член: Доц. Венцислав Иванов Гаврилов, д-р

 Технически секретар: Калинка Маринова Иванова


Изтеглете материали по защитата 
Facebook Twitter Share