НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7444198 Картинка 9569866 Картинка 9978142 Картинка 1488737 Картинка 5143302 Картинка 7915000 Картинка 8787124 Картинка 11095425 Картинка 4583329 Картинка 59608

Защита на дисертация – Валентин Янков Вуков


На 21.02.2023 г. от 13.00 ч. в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационен труд на Валентин Янков Вуков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Снежни спортове“ на тема: : „Усъвършенстване на системата за прием и контрол при подрастващи биатлонисти в спортните училища в Република България“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)“.

Научен ръководител: доц. Кръстьо Тодоров Згуровски, доктор

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-1255/07.12.2022 г.

Вътрешни членове:

Проф. Даниела Станимирова Дашева, дн

Доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор

Резервен вътрешен член: доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор

Външни членове:

Проф. Росица Стефанова Църова, доктор – пенсиониран преподавател НСА „В. Левски“.

Проф. Доротея Георгиева Стефанова-Ганчева, дн - пенсиониран преподавател НСА „В. Левски“.

Доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор – пенсиониран преподавател НСА „В. Левски“.

Резервен външен член: доц. Александър Ангелов Цветков, доктор - пенсиониран преподавател НСА „В. Левски“.

Технически секретар: Албена Кирилова Вълчева

Рецензенти:

Доц. Николай Ангелов Панайотов, доктор

Проф. Росица Стефанова Църова, доктор


Изтеглете материали по защитата 
Facebook Twitter Share