НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2379736 Картинка 2335482 Картинка 4487890 Картинка 3260603 Картинка 3984248 Картинка 1093359 Картинка 3117669 Картинка 6296700 Картинка 9378883 Картинка 62426

6.07.2022 - Конкурс за доцент - гл. ас. Венета Петкова, доктор

На 13.09.2022 г. от 13.00 ч. в зала А-3 на Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, ще се проведе второто заключително заседание на утвърденото Научно жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спорт за всички) за нуждите катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“.
Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 22 от 18 март 2022 г.

Членове на Научното жури, съгласно Заповед ЗП-545/18.04.2022 г., на основание предложение от Факултетния съвет на Факултет „Спорт“ при НСА „Васил Левски“ от 14.04.2022 г., Протокол № 25 в състав:


Вътрешни членове:
1. Проф.Красимир Лазаров Петков, дн
2. Проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн
3. Доц. Тодор Желязков Маринов, доктор
4. Доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор
Резервен член: доц. Нели Янкова Симова, доктор

Външни членове:
1. Проф. Малчо Стоянов Малчев, дн
2. Проф. Димитринка Георгиева Цанкова, доктор
3. доц. Божена Левон Такворян-Солакан, доктор
Резервен член: проф. Ангел Божичков Крумов, доктор

Председател проф. Красимир Лазаров Петкова, дн

Рецензенти:
1. проф. Малчо Стоянов Малчев, дн
2. проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн


Материали по защитата

  
??????? ??? Facebook Twitter Share