НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2205361 Картинка 12176575 Картинка 2013151 Картинка 2392994 Картинка 9159885 Картинка 11622473 Картинка 3572325 Картинка 8266850 Картинка 6784482 Картинка 7897661

8.06.2022 - НСА „Васил Левски“ е одобрена за участие в Национална програма

Министерство на образованието и науката информира Национална спортна академия, че е одобрена и ще участва в Националната програма  „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация". Програмата е одобрена с Решение на Министерски съвет  № 733 от 21 октомври 2021 година. Срокът за изпълнение е 42 месеца, а индикативния бюджет е 12 милиона лева.
Бенефициенти по Програмата са висшите училища и научните организации в страната с програмна акредитация за образователна и научна степен "доктор" от Националната агенция по оценяване и акредитация и разполагащи с профил в BPOS.
Целта на Програмата е да се стимулира публикационната активност на научноизследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, както и насърчаване на културата на споделяне на научна информация с отворен достъп и възприемането ѝ като стандартна практика от научноизследователската общност.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share