НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7283072 Картинка 3780217 Картинка 6180342 Картинка 2300430 Картинка 11946069 Картинка 2304111 Картинка 12023852 Картинка 5563698 Картинка 6836420 Картинка 1020721

Защита на дисертация за ОНС „Доктор“ – Боряна Мирославова Палатова

Публикувано на 31 януари 2022

 

На 02.03.2022 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на БОРЯНА МИРОСЛАВОВА ПАЛАТОВАдокторант в редовна форма на обучение към катедра „Психология, педагогика и социология“, на тема „Био-психо-поведенчески профили и регулация на телесната маса“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Спортна психология“.

Научен ръководител: доц. Живка Тодорова Желязкова-Койнова, доктор

Рецензенти: проф. Татяна Станчева Янчева, дн

доц. Дарина Найденова Христова, доктор

НАУЧНО ЖУРИ

Вътрешни членове:

  1. Проф. Михайл Живков Георгиев, доктор – Председател
  2. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн
    Резервен вътрешен член: проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн

               

Външни членове:          

  1. Проф. Димитър Танев Кайков, дн - пенсионер
  2. Доц. Анна Александрова Александрова-Караманова, доктор – БАН
  3. Доц. Дарина Найденова Христова , доктор – Медицински университет, гр. Варна
    Резервен външен член: проф. д-р Мария Василева Тотева-Димитрова, дмн - пенсионер

 Технически секретар: Димитринка Александрова Шолева


Материали по защитата

 

 


 
Facebook Twitter Share