НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11222660 Картинка 12006186 Картинка 10227215 Картинка 8099421 Картинка 10593075 Картинка 8149589 Картинка 11500994 Картинка 1192830 Картинка 7921810 Картинка 12312000

Защита на дисертация – Илия Димитров

На 11.02.2022 г. от 14.00 ч.,  в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се състои публична защита на дисертационния труд на Илия Добромиров Димитров, докторант редовна форма на обучение към катедра „Мениджмънт и история на спорта“ на тема: „Модел за управление на Таекуондо WTFв България”, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

 

Научен ръководител: доц. Георги Василев Драганов, д-р

 

Рецензенти:

Проф. Бисер Максимов Цолов, дн

Проф. Петър Александров Банков, д-р

 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-1403/29.10.2021 г.

Вътрешни членове:

  1. Проф. Бисер Максимов Цолов, дн – Председател
  2. Доц. Иван Апостолов Славчев, д-р
    Резервен вътрешен член: доц. Рашо Огнянов Макавеев, д-р


Външни членове:

  1. Проф. Петър Александров Банков, д-р – пенсионер
  2. Проф. Йордан Костадинов Иванов, д-р – МГУ
  3. Доц. Венцислав Иванов Гаврилов, д-р - ХТМУ
    Резервен външен член: проф. Георги Владимиров Игнатов, д-р

 

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова


Материали по защитата

 

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share