НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 470558 Картинка 3400089 Картинка 10310251 Картинка 10946146 Картинка 11970455 Картинка 3024771 Картинка 4627393 Картинка 334740 Картинка 7635399 Картинка 5640104

Излезе новия брой на Годишник на НСА - том 1 за 2021

 
Уважаеми колеги,
Излезе новия брой на Годишник на НСА  - том 1 за 2021 г. Всеки, който е публикувал материал може да получи своя брой при доц. М.Борукова в 228 кабинет. 
Очакваме вашите статии за том 2 на Годишника на НСА  в срок до 15 ноември.
Предоставяме изискванията за публикуване и примерен модел на доклад.
Моля, изпращаните текстове да са изцяло съобразени с зададените изисквания.
Електронната поща за кореспонденция и изпращане на текстовете е: godishnik.nsa@gmail.com


Изисквания за представяне на доклади за годишника на НСА "Васил Левски"

Процедура:
В Годишника се приемат и публикуват ръкописи, оформени според изискванията, описани по-долу. Редколегията си запазва правото да не публикува текстове, ако не са спазени изискванията.
Желаещите да публикуват своя научна разработка в Годишника е необходимо да изпратят текстовете си съответно до:
За първи том - до 20 април на съответната година

За втори том - до 15 ноември на съответната година

на електронната поща на Редакционната колегия: godishnik.nsa@gmail.com

В процедурата по подбиране на материали за Годишника авторите могат да участват с текстове на английски или български език.
Авторите получават отговор от Редакционната колегия, ако текстът е приет и одобрен за публикуване в срок до 10 дни след приемането му.
В случай, че е необходимо да бъдат направени корекции на текста, отговорните редактори изпращат на автора своите редакторски бележки и препоръки, като посочват срока, за който е необходимо да бъдат направени корекциите.
Редакционната колегия предоставя на издателството на НСА „Васил Левски“ за публикуване в книжен вариант само одобрените статии, за които авторът (авторите) са получили положителен отговор. Статиите, които не успеят да спазят определените срокове, остават за публикуване в следващ брой на Годишника.

Основни изисквания към текстовете:
Текстът трябва да бъде написан на Word, шрифт Times New Roman с размер 12 pt. Разредка на текста 1,5, без рамка и номерация на страниците. Текстът трябва да бъде двустранно подравнен. Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм, долно – 25 мм Представеният текст трябва да бъде не по-малко от 5 страници и не повече от 10 страници.

Изисквания към заглавната страница и резюмето:
Годишникът приема статии на български и английски език. В случай, че текстът е на български, е задължително да се представи и превод на заглавието, авторите, ключовите думи и резюмето на английски език.
Заглавие на оригиналния език на публикацията (български или английски език). Да съдържа до 20 думи и да бъде изписано с главни букви. Да не съдържа съкращения.
Автор(и) – собствено име, фамилия, – на оригиналния език на публикацията се изписват след един празен ред под заглавието. Наименование на институциите, в които работят авторите на оригиналния език на публикацията, както и e-mail за контакт с автора за кореспонденция. Авторът за кореспонденция се обозначава със звезда (*) в края на фамилията на съответния автор.
ORCID iD: Необходимо е авторите да предоставят ORCID номера на всички автори от авторския колектив, като тази информация се поставя след информацията за авторите и преди резюмето. Желателно е да се изпише по следния начин:
Name, Surname - https://orcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ

Ключови думи: трябва да бъдат поставени под резюмето и да са написани в курсив. Всяка ключова дума се отделя със запетая (и интервал). Не се поставя точка след последната ключова дума.
Текстът трябва да включва: въведение, цел, методика, резултати, дискусия и заключение.
 
Ако основният език на статията е български, то посочената по-горе информация е необходимо да бъде подадена и на английски език, като бъде поставена след информацията на български в същата структура и вид.

Изисквания към основния текст:
Обем на научната разработка: минимум 5 до 10 страници за статия.

Текстът трябва да включва: въведение, цел, методика, резултати, дискусия и заключение. Всеки раздел трябва да бъде изписан с главни букви и удебелен. Например: МЕТОДИКА
Ако се използват подзаглавия, те трябва да са написани в курсив и удебелени. Например: Статистически анализ

Изисквания към цитирането в текста:
При цитиране на публикация с един автор - фамилията на автора и година на публикация (напр. Adams, 2006).

При цитиране на публикация с двама автори - Цитиране на фамилиите на двамата автори на публикацията и годината на публикуване (напр. Adams, Brown, 2006).
При цитиране на публикация с повече от трима автори се изписва само името на първия автор и годината на публикуване (напр. Adams et al., 2006).

Изисквания към таблиците и фигурите:
Таблиците и фигурите се споменават в текста в малки скоби и цялостно изписани – напр. (Таблица 2) (Фигура 3).
Желателно е таблиците да бъдат изработени на Word или Excel, а фигурите (графики и диаграми) на Excel Избягвайте да поставяте фигура или таблица в текста, като снимка.
За по-сложни чертежи, рисунки и снимки може да се използват Corel Draw и Photoshop (също черно-бели). Обозначаване: Номерът и наименованието на таблицата се позиционират над нея, а на фигурата – под нея. Всички таблици и фигури се поставят в текста.

Бележки или Благодарности:
Ако е необходимо да направите някаква бележка, уточнение или да изкажете благодарност за съдействието и подкрепата на ваши колеги или организация, то тази информация се поставя след края на основния текст и преди използваната литература.

Използвана литература:
Автори, които не са цитирани в основния текст не трябва да присъстват в ползваната литература. Не се толерира добавяне на източници, които нямат логична връзка с темата на статията.
Подреждането на източниците трябва да е по азбучен ред на фамилното име на автора, без номериране, без празни редове между отделните публикации. Необходимо е да се спазва стандартът АРА (American Psychоlogical Association) за цитираната литература. Всяко библиографско описание на кирилица изцяло се изписва повторно с латински букви, съобразно Закона за транслитерацията (ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013г.)

Пример:
Борукова, М., Брестнички, Г., Цанков, Ц., Цанкова, М., Аспарухов, Я. (2020). Дистанционно обучение по баскетбол в НСА. Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски“, Tом 1, София: НСА Прес, 289-
299. // Borukova, M., Brestnichki, G., Tzankov, Tz., Tzankova, M., Asparuhov, Q. (2020). Distanzionno obuchenie po basketbol v NSA. Godishnik na Nazionalna Sportna Akademiq „Vassil Levski“, Tom 1, Sofia: NSA Pres, pp. 289-299.
 
Ако статията е на български език, първо се поставят литературните източници на български и след тях на латиница.

Примери за описване на различни видове литературни източници:
Цитиране на статия:

Duffield, R., & Marino, F. E. (2007). Effects of pre-cooling procedures on intermittent-sprint exercise performance in warm conditions. European Journal of Applied Physiology, 100(6), 727-735. doi: 10.1007/s00421-007-0468-x
Цитиране на онлайн статия (ресурс):

Chantavanich, S. (2003). Recent research on human trafficking. Kyoto Review of Southeast Asia, 4. Retrieved November 15, 2005, from http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue3/index.html

Цитиране на конгресен доклад:

Pasadilla, G. O., & Milo, M. (2005). Effect of liberalization on banking competition. Paper presented at the conference on Policies to Strengthen Productivity in the Philippines, Manila, Philippines. Retrieved August 23, 2006, from http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/Pasadilla.pdf

Цитиране на енциклопедия:

Ethnology. (2005). In The Columbia encyclopedia (6th ed.). New York: Columbia University Press. Retrieved November 21, 2005, from http://www.bartleby.com/65/et/ethnolog.html

Цитиране на книга:

Borg, G. (1998). Borg's perceived exertion and pain scales: Human kinetics. Цитиране на глава от книга:
Kellmann, M. (2012). Chapter 31-Overtraining and recovery: Chapter taken from Routledge Handbook of Applied
Sport Psychology ISBN: 978-0-203-85104-3 Routledge Online Studies on the Olympic and Paralympic Games (Vol. 1, pp. 292-302).

Цитиране на интернет ресурс:

Agency. (2007). Water for Health: Hydration Best Practice Toolkit for Hospitals and Healthcare. Retrieved 10/29, 2013, from www.rcn.org.uk/newsevents/hydration

Изискване към изпращане на текста:
Годишникът ще приема единствено материали, изпратени по електронна поща – godishnik.nsa@gmail.com

Когато изпращате текста, моля да изпращате файла по следният начин:
ФАМИЛИЯ на първия автор-текст.docx
В случай, че текстът ви бъде върнат за преработка, тогава следва да изпишете: ФАМИЛИЯ на първия автор-текст-нов.docx

Ако участвате с два доклада, на който сте първи автор, то тогава файлът следва да бъде наименуван по следният начин:
ФАМИЛИЯ на първият автор-текст-2.docx
Същото важи и за допълнителни файлове, които изпращате, например снимка с висока резолюция или таблица. Например:
ФАМИЛИЯ на първият автор-Фигура1.jpeg

Статията може да бъде публикувана, ако авторът спазва изискванията за оформяне на статията, разработени от членовете на Редакционната колегия, в съответствие със стандартите на световната система за рефериране, индексиране и оценяване.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share