НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11017954 Картинка 5374990 Картинка 8116511 Картинка 6933642 Картинка 6676898 Картинка 5884714 Картинка 10488722 Картинка 4623492 Картинка 4210051 Картинка 3067122

Конкурси за докторанти - държавна поръчка за учебната 2021/2022

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и pешение на Академичния съвет по Протокол 11 от  10.06.2021 г., обявява конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2021/2022 година в следните професионални направления:


 Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1.     Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

7

1

7.6. СПОРТ

2.     Докторска програма „Спортна психология“

1

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ………

Докторска програма „Физическото възпитание в  образователната система“

 

2

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

2

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в Държавен вестник. Документи по конкурсите се подават  в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

 

КОНКУРСЪТ Е ПУБЛИКУВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ  54 от 29 ЮНИ 2021 г., стр. 201

Следва заявление-образец и списък на необходимите документи!

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОПЪЛВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КОМПЮТЪР!


Изтеглете заявлението

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share