НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12069362 Картинка 3831863 Картинка 11688899 Картинка 761711 Картинка 4853301 Картинка 5053821 Картинка 290266 Картинка 7350700 Картинка 1094122 Картинка 4194538

Информация за публикуване в брой 2 на Годишника на НСА

 
Уважаеми колеги,
Очакваме вашите статии за том втори на Годишника на НСА за 2021 година в срок до 15 ноември.
Предоставяме изискванията за публикуване и примерен модел на доклад.
Моля, изпращаните текстове да са изцяло съобразени с зададените изисквания.
Електронната поща за кореспонденция и изпращане на текстовете е: godishnik.nsa@gmail.com


Изисквания за представяне на доклади за годишника на НСА "Васил Левски"

Процедура:
В Годишника се приемат и публикуват ръкописи, оформени според изискванията, описани по-долу. Редколегията си запазва правото да не публикува текстове, ако не са спазени изискванията.
Желаещите да публикуват своя научна разработка в Годишника е необходимо да изпратят текстовете си съответно до:
За първи том - до 20 април на съответната година

За втори том - до 15 ноември на съответната година

на електронната поща на Редакционната колегия: godishnik.nsa@gmail.com

В процедурата по подбиране на материали за Годишника авторите могат да участват с текстове на английски или български език.
Авторите получават отговор от Редакционната колегия, ако текстът е приет и одобрен за публикуване в срок до 10 дни след приемането му.
В случай, че е необходимо да бъдат направени корекции на текста, отговорните редактори изпращат на автора своите редакторски бележки и препоръки, като посочват срока, за който е необходимо да бъдат направени корекциите.
Редакционната колегия предоставя на издателството на НСА „Васил Левски“ за публикуване в книжен вариант само одобрените статии, за които авторът (авторите) са получили положителен отговор. Статиите, които не успеят да спазят определените срокове, остават за публикуване в следващ брой на Годишника.

Основни изисквания към текстовете:
Текстът трябва да бъде написан на Word, шрифт Times New Roman с размер 12 pt. Разредка на текста 1,5, без рамка и номерация на страниците. Текстът трябва да бъде двустранно подравнен. Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм, долно – 25 мм Представеният текст трябва да бъде не по-малко от 5 страници и не повече от 10 страници.

Изисквания към заглавната страница и резюмето:
Годишникът приема статии на български и английски език. В случай, че текстът е на български, е задължително да се представи и превод на заглавието, авторите, ключовите думи и резюмето на английски език.
Заглавие на оригиналния език на публикацията (български или английски език). Да съдържа до 20 думи и да бъде изписано с главни букви. Да не съдържа съкращения.
Автор(и) – собствено име, фамилия, – на оригиналния език на публикацията се изписват след един празен ред под заглавието. Наименование на институциите, в които работят авторите на оригиналния език на публикацията, както и e-mail за контакт с автора за кореспонденция. Авторът за кореспонденция се обозначава със звезда (*) в края на фамилията на съответния автор.
ORCID iD: Необходимо е авторите да предоставят ORCID номера на всички автори от авторския колектив, като тази информация се поставя след информацията за авторите и преди резюмето. Желателно е да се изпише по следния начин:
Name, Surname - https://orcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ

Ключови думи: трябва да бъдат поставени под резюмето и да са написани в курсив. Всяка ключова дума се отделя със запетая (и интервал). Не се поставя точка след последната ключова дума.
Текстът трябва да включва: въведение, цел, методика, резултати, дискусия и заключение.
 
Ако основният език на статията е български, то посочената по-горе информация е необходимо да бъде подадена и на английски език, като бъде поставена след информацията на български в същата структура и вид.

Изисквания към основния текст:
Обем на научната разработка: минимум 5 до 10 страници за статия.

Текстът трябва да включва: въведение, цел, методика, резултати, дискусия и заключение. Всеки раздел трябва да бъде изписан с главни букви и удебелен. Например: МЕТОДИКА
Ако се използват подзаглавия, те трябва да са написани в курсив и удебелени. Например: Статистически анализ

Изисквания към цитирането в текста:
При цитиране на публикация с един автор - фамилията на автора и година на публикация (напр. Adams, 2006).

При цитиране на публикация с двама автори - Цитиране на фамилиите на двамата автори на публикацията и годината на публикуване (напр. Adams, Brown, 2006).
При цитиране на публикация с повече от трима автори се изписва само името на първия автор и годината на публикуване (напр. Adams et al., 2006).

Изисквания към таблиците и фигурите:
Таблиците и фигурите се споменават в текста в малки скоби и цялостно изписани – напр. (Таблица 2) (Фигура 3).
Желателно е таблиците да бъдат изработени на Word или Excel, а фигурите (графики и диаграми) на Excel Избягвайте да поставяте фигура или таблица в текста, като снимка.
За по-сложни чертежи, рисунки и снимки може да се използват Corel Draw и Photoshop (също черно-бели). Обозначаване: Номерът и наименованието на таблицата се позиционират над нея, а на фигурата – под нея. Всички таблици и фигури се поставят в текста.

Бележки или Благодарности:
Ако е необходимо да направите някаква бележка, уточнение или да изкажете благодарност за съдействието и подкрепата на ваши колеги или организация, то тази информация се поставя след края на основния текст и преди използваната литература.

Използвана литература:
Автори, които не са цитирани в основния текст не трябва да присъстват в ползваната литература. Не се толерира добавяне на източници, които нямат логична връзка с темата на статията.
Подреждането на източниците трябва да е по азбучен ред на фамилното име на автора, без номериране, без празни редове между отделните публикации. Необходимо е да се спазва стандартът АРА (American Psychоlogical Association) за цитираната литература. Всяко библиографско описание на кирилица изцяло се изписва повторно с латински букви, съобразно Закона за транслитерацията (ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013г.)

Пример:
Борукова, М., Брестнички, Г., Цанков, Ц., Цанкова, М., Аспарухов, Я. (2020). Дистанционно обучение по баскетбол в НСА. Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски“, Tом 1, София: НСА Прес, 289-
299. // Borukova, M., Brestnichki, G., Tzankov, Tz., Tzankova, M., Asparuhov, Q. (2020). Distanzionno obuchenie po basketbol v NSA. Godishnik na Nazionalna Sportna Akademiq „Vassil Levski“, Tom 1, Sofia: NSA Pres, pp. 289-299.
 
Ако статията е на български език, първо се поставят литературните източници на български и след тях на латиница.

Примери за описване на различни видове литературни източници:
Цитиране на статия:

Duffield, R., & Marino, F. E. (2007). Effects of pre-cooling procedures on intermittent-sprint exercise performance in warm conditions. European Journal of Applied Physiology, 100(6), 727-735. doi: 10.1007/s00421-007-0468-x
Цитиране на онлайн статия (ресурс):

Chantavanich, S. (2003). Recent research on human trafficking. Kyoto Review of Southeast Asia, 4. Retrieved November 15, 2005, from http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue3/index.html

Цитиране на конгресен доклад:

Pasadilla, G. O., & Milo, M. (2005). Effect of liberalization on banking competition. Paper presented at the conference on Policies to Strengthen Productivity in the Philippines, Manila, Philippines. Retrieved August 23, 2006, from http://siteresources.worldbank.org/INTPHILIPPINES/Resources/Pasadilla.pdf

Цитиране на енциклопедия:

Ethnology. (2005). In The Columbia encyclopedia (6th ed.). New York: Columbia University Press. Retrieved November 21, 2005, from http://www.bartleby.com/65/et/ethnolog.html

Цитиране на книга:

Borg, G. (1998). Borg's perceived exertion and pain scales: Human kinetics. Цитиране на глава от книга:
Kellmann, M. (2012). Chapter 31-Overtraining and recovery: Chapter taken from Routledge Handbook of Applied
Sport Psychology ISBN: 978-0-203-85104-3 Routledge Online Studies on the Olympic and Paralympic Games (Vol. 1, pp. 292-302).

Цитиране на интернет ресурс:

Agency. (2007). Water for Health: Hydration Best Practice Toolkit for Hospitals and Healthcare. Retrieved 10/29, 2013, from www.rcn.org.uk/newsevents/hydration

Изискване към изпращане на текста:
Годишникът ще приема единствено материали, изпратени по електронна поща – godishnik.nsa@gmail.com

Когато изпращате текста, моля да изпращате файла по следният начин:
ФАМИЛИЯ на първия автор-текст.docx
В случай, че текстът ви бъде върнат за преработка, тогава следва да изпишете: ФАМИЛИЯ на първия автор-текст-нов.docx

Ако участвате с два доклада, на който сте първи автор, то тогава файлът следва да бъде наименуван по следният начин:
ФАМИЛИЯ на първият автор-текст-2.docx
Същото важи и за допълнителни файлове, които изпращате, например снимка с висока резолюция или таблица. Например:
ФАМИЛИЯ на първият автор-Фигура1.jpeg

Статията може да бъде публикувана, ако авторът спазва изискванията за оформяне на статията, разработени от членовете на Редакционната колегия, в съответствие със стандартите на световната система за рефериране, индексиране и оценяване.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share