НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10841953 Картинка 2714796 Картинка 4606511 Картинка 2966046 Картинка 9200293 Картинка 11039009 Картинка 9274411 Картинка 7111923 Картинка 1381143 Картинка 5182357

Защита на дисертация – Ровена Елмази

 
На 23.06.2021 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски”, Студентски град,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Ровена Елмази – докторант задочна форма на обучение към катедра “Теория на спорта” на тема: „Menagement of selection system and control of sport preparation of 10-12 year old basketball players in Albania“ („Управление на системата за подбор и контрол на спортната подготовка на 10-12 годишни баскетболисти в Албания“) за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.
Научен ръководител: проф. Даниела Станимирова Дашева, дн
Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 340/05.04.2021 г.

Научно жури
Вътрешни членове:
1. Проф. Росица Стефанова Църова, доктор 
2. Доц. Христо Стоянов Андонов, доктор – председател на журито
Резервен член: доц. Мариана Алексиева Борукова, доктор       

Външни членове:
1. Проф. Людмил Петров Иванов, доктор 
2. Проф. Ирен Йорданова Пелтекова, доктор 
3. Доц. Ралица Цекова Арсова, доктор 
Резервен член: доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор 

Рецензенти: 
Доц. Христо Стоянов Андонов, доктор 
Проф. Людмил Петров Иванов, доктор 


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share