НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12171826 Картинка 7894005 Картинка 691869 Картинка 6414695 Картинка 6744665 Картинка 2393241 Картинка 10742966 Картинка 4565655 Картинка 11869699 Картинка 9417384

Обява за конкурси за академични длъжности

 

 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 9 от 11.03.2021 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт:

  • ЕДИН в професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия, за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“;
  • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт) за нуждите на катедра „Водни спортове“;
  • ДВЕ МЕСТА в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Плуване) за нуждите на катедра „Водни спортове“;

ДОЦЕНТИ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт:

  • ЕДИН в професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Физиология с физиология на спорта, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;
  • ЕДИН в професионално направление 7.4 Обществено здраве, специалност Кинезитерапия (Масаж), за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“;
  • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Информационни технологии в спорта), за нуждите на Департамент Езиково обучение и информационни технологии;
  • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Методика на обучението по английски език в спорта) за нуждите на  Департамент Езиково обучение и информационни технологии;
  • ЕДИН в професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Лека атлетика – препятствени бягания), за нуждите на катедра „Лека атлетика“;
  • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт), за нуждите на катедра „Водни спортове“;
  • ЕДИН в професионално направление 7.6 Спорт, специалност Екология на спорта, за нуждите на катедра „Спортна медицина“.

 

ПРОФЕСОР – ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Културизъм) за нуждите на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“.

 

 Всички със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

 

Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

 

Конкурсите са публикувани в Държавен вестник брой 26 от 30.03.2021 г., стр. 95

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share