НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8513462 Картинка 7785141 Картинка 5450877 Картинка 322737 Картинка 7122431 Картинка 1379986 Картинка 7092721 Картинка 11099392 Картинка 7077146 Картинка 4810897

Защита на дисертация - Милена Търничкова

 

Официална защита на дисертационния труд на Милена Димитрова Търничкова,  докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Гимнастика” с тема „Динамика и развитие на специалната физическа подготовка в спортната аеробика“ и научен ръководител доц. Георги Иванов Сергиев, доктор, за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“ ще се състои на 16.03.2021 г.от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ Васил Левски“.


Научното жури

Вътрешни членове:

  1. проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
  2. доц. Нели Николова Танкушева, доктор

            Резервен член доц. Илия Димимтров Кючуков, доктор

Външни членове:

  1. проф. Галина Петрова Дякова, доктор – Тракийски университет, Стара Загора
  2. доц. Димка Борисова Несторова, доктор – УХТ, Пловдив
  3. доц. Анна Тихомирова Божкова, дн – Медицински университет

            Резервен член проф. Димитър Георгиев Давидов, доктор

 

Технически секретар: Цветелина Георгиева Гергова-Манчева


Материали по защитата

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share