НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 795797 Картинка 1785298 Картинка 11676812 Картинка 8727798 Картинка 4151990 Картинка 224786 Картинка 11270761 Картинка 8778497 Картинка 9734530 Картинка 9102335

Защита на дисертация – Таня Шейтанова

 

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Анализ на стероидния профил на спортуващи и неспортуващи българи“  с научен ръководител доц. д-р Любомир Петров, доктор за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука”  от Таня Запрянова Шейтанова.

Официалната защита ще се състои на 24.02.2021 г. от 15:00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-1837/22.12.2020 г.

Вътрешни членове:

1. проф. Вихрен Стойчев Бачев, дн

2. доц. д-р Милена Георгиева Николова, доктор

             Резервен член: доц. д-р Лъчезар Георгиев Стефанов, доктор 

Външни членове:

1. проф. Росица Николова Замфирова-Митова, доктор 

2. доц. Албена Георгиева Йорданова, доктор

3. доц. Милка Милчева Милева, доктор

             Резервен член: проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн


Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- доц. Милка Милчева Милева, доктор
- доц. д-р Милена Георгиева Николова, доктор


Материали по защитата

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share