НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10339478 Картинка 5741758 Картинка 3768277 Картинка 2375145 Картинка 8301725 Картинка 6169580 Картинка 10039866 Картинка 4751243 Картинка 5552568 Картинка 9660077

Защита на дисертация – Мария Захаринова

 

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Съответствие между индивидуалния хронотип на спортистите и тренировъчния им график  с научен ръководител доц. д-р Милена Николова, доктор за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука”  от Мария Велизарова Захаринова.

Официалната защита ще се състои на 24.02.2021 г. от 13:00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-1835/22.12.2020 г.

Вътрешни членове:

1. доц. Ива Христова Зарева, доктор

2. доц. д-р Лъчезар Георгиев Стефанов, доктор

             Резервен член: доц. Валентин Стефанов Панайотов, дн

Външни членове:

1.чл. кор. проф. Андон Радев Косев, дн

2. проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

3. доц. Огнян Кирилов Тишинов доктор

             Резервен член: проф. Петър Александров Банков, доктор


Технически секретар: Цветелина Василева Митова


Рецензенти:
- доц. д-р Лъчезар Георгиев Стефанов, доктор
- чл. кор. проф. Андон Радев Косев, дн


Материали по защитата

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share