НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Конкурси за академични длъжности

 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол 4 от  05.06.2020 г., обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

 

ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6 Спорт:

-         ЕДИН  в специалност  Спорт (теория и практика на научните изследвания в спорта), за нуждите на Център за научна и приложна дейност в спорта;

-         ЕДИН в специалност Спорт (скоуш),  за нуждите на катедра „Футбол и тенис“;

-         ЕДИН в специалност Спорт (футбол), за нуждите на катедра „Футбол и тенис“;

-         ЕДИН в специалност Спорт (статистически методи в спорта), за нуждите на катедра „Теория на спорта“.

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,  специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапия“.

 ДОЦЕНТИ:

-         ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,  професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност Физиология  с физиология на човека, за нуждите на катедра „Физиология и биохимия“;

-         ЕДИН в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност Физическо възпитание, за нуждите на  катедра „Теория на физическото възпитание“

 

ПРОФЕСОРИ:

ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Уелнес култура“ за нуждите на катедра „Водни спортове“;

- ЕДИН в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,  специалност Спорт (лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“.

 

Всички конкурси са със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от обнародването в държавен вестник.

 Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в ПРАВИЛНИК за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

Документи по конкурсите се подават в служба „Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил Левски“, Студентски град.

Конкурсите са публикувани в Държавен вестник, брой  57 от 26 юни 2020 г., стр. 82.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share