НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2441348 Картинка 4898026 Картинка 7684929 Картинка 3075027 Картинка 10011666 Картинка 5656970 Картинка 6201394 Картинка 8827001 Картинка 5512439 Картинка 9042488

Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика

Ръководител - Проф. доктор Гюрка Ганчева

Преподаватели- Проф. Гюрка Ганчева, доктор ; Гл. ас. Даниела Велчева, доктор ; Гл. ас. Мария Гатева, доктор

Новини Спортисти История Треньори

Информация за студентките

  1. Студентките се задължават да влизат в часовете по художествена гимнастика с подходящо игрално облекло, уточнено от катедра “Гимнастика”, водещия преподавател и участниците в групата.
  2. За получаване на кредити /точки/ по програмата “Художествена гимнастика”, студентките се задължават да присъстват /или отработят допълнително/ всички практически часове /упражнения/ и положат успешно изпитните изисквания.
  3. За проверка на практическите умения и терминологични познания в 13 занимание се прави текущ контрол.

За зачитане на дисциплината “Художествена гимнастика” на всяка студентка се изискват кредити, разпределени в курса на обучение както следва (табл.1 за редовно и табл.2 за задочно обучение):

Изпитни процедури и оценяване:

  1. Системата на оценяване не позволява получаването на кредити при слаби резултати.
  2. Оценката се оформя в цифри от 2 до 6 по критерия практически умения на студентките.
  3. За улесняване на изпитната процедура в полза на студентките се предвижда участие в състезанията на катедра “Гимнастика” – м. декември и м. април или подготвяне на задължително съчетание без уред общо за всички студентки от групата.

Крайна оценка по художествена гимнастика:

УФ – средна аритметична от съчетание без уред, съчетание с уред и проведен изпитен урок в хода на семестъра.
ТФ – средна аритметична от съчетание без уред и съчетание с уред.

Таблица 1

Разпределение на часовете и изпитните изисквания по художествена гимнастика за
учителски и треньорски факултет - редовно обучение

Курс

Семестър

ТФ
Брой
Часове

УФ
брой
часове

Изпитни изисквания

Кредити

ІІІ

V

-

26

УФ– заверка на семестъра

2

26+4
от лекции

26+8
oт лекции

УФ – заверка на семестъра -
/МП на отделните части на урока/

2

ТФ/У – заверка на семестъра

2

Таблица 2

Разпределение на часовете и изпитните изисквания по художествена гимнастика за
учителски факултет - задочно обучение

Курс

Семестър

УФ
Брой
Часове

Изпитни изисквания

Кредити

ІІІ

V

14+2 от лекции

УФ– заверка на семестъра

1

14+2 от лекции

УФ – заверка на семестъра -
/МП на отделните части на урока/

1

 

Учебна литература по художествена гимнастика

1. Атанасова, Цв., Т. Шишкова, Художествена гимнастика, София, 1989
2. Андонов, К., Г. Ганчева, Д. Велчева. Практическо ръководство за упражнения по художествена гимнастика. – НСА. С. 2006.
3. Ганчева, Г., Д. Велчева, М. Гатева. Ръководство по художествена гимнастика. – НСА. С. 2008.
4. Ганчева, Г., Д. Велчева, М. Гатева. Ръководство по художествена гимнастика. – НСА. С. 2012.
5. Ганчева, Г. Терминология на скоковете в художествената гимнастика. Учебно помагало. НСА. 2009.
6. Ганчева, Г. Скоковете в художествената гимнастика (теория и методика). Монография. НСА. 2009.
7. Ганчева, Г. Специфични упражнения в художествената гимнастика – равновесия, въртения, гъвкавости. Учебно помагало. НСА ПРЕС. С. 2013. ISBN 978-954-718-354-4.
8. Карпенко, Л. А., Художественная гимнастика, ГАФК, М., 2003.
9. Кечеджиева, Л., М. Ванкова, М. Чиприянова, Обучиние детей художественной гимнастике, Ф и С., М., 1985
10. Лисицкая, Т., Художественная гимнастика, Ф и С, М., 1982
11. Лисицкая, Т., Хореография в гимнастике, Ф и С,М., 1984
12. Хаджиев, Н., Гимнастика – учебник, МФ, София, 1979
13. Bobo, M., Gimnasia ritmica deportiva. La Coruna, LEA1998
14. Nedialcova, G., D. Barros, ABC da gymnastica, Roi de Janeiro, 2000.
15. Laffranchi, B., Gimnastica ritmica UNOPAR, Londrina, 2001.
16. Mendizabal, S., I. Mendizabal, Gimnasia ritmica. Gymnos. Madrid. 1983


 
??????? ??? Facebook Twitter Share