НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1994335 Картинка 10902617 Картинка 6282050 Картинка 5686398 Картинка 11089048 Картинка 3005296 Картинка 10715920 Картинка 2596227 Картинка 4851708 Картинка 8088748
Катедра Мениджмънт и история на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Лозан Митев, доктор


Преподаватели- Проф. Бисер Цолов, ДН; Проф. Лозан Митев, доктор; Доц. Васил Димитров, доктор; Доц. Георги Драганов, доктор; Доц. Иван Славчев, доктор; Доц. Иван Сандански, доктор; Доц. Нина Атанасова, доктор; Гл. ас. Десислава Илиева, доктор; Гл. ас. Емилия Витанова, доктор; Гл. ас. Илия Димитров, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Петър Банков, доктор; Проф. Цветко Цветков, доктор; преп. Ваня Йорданова
Организатор уч.работа: Калинка Иванова: (02) 4014(285) Собствен сайт на катедрата: www.nsa-management.com Кабинет по спортен мениджмънт: (02) 4014(226)

Катедра „Мениджмънт и история на спорта” (преди “История и управление на спорта”) обхваща две от основните научни направления в спортната наука и подготовката на специалисти – историята и мениджмънта на спорта.

Още от 1900 г., с организиране на първия курс за подготовка на кадри в областта на телесното възпитание у нас, са включени и двете дисциплини. По-късно, със създаването на държавните курсове за учители по телесно възпитание през 1928 г., двата предмета отново фигурират като основни в образователната програма. От 1942 г. историята и управлението на телесното възпитание и спорта стават неразделна част от учебните програми, които до днес претърпяват многократни промени. Първоначално те се изучават в катедра “Теория на телесното възпитание” по времето, когато в Държавното висше училище има само 4 катедри. След 1951 г. се обособява катедра “История и организация на физическата култура”. По-късно тя се разширява с включване на други учебни предмети, като от 1991 г. има вече окончателно утвърдена структура.

Днес, катедра „Мениджмънт на спорта” се занимава с научни изследвания, преподавателска и приложна дейност в областта на спортния мениджмънт, историята на спорта и олимпийското движение. По тези дисциплини има разработени учебни програми и модули за редовно и
задочно обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”. Учебният процес се води от доказани преподаватели с авторитет в спортната общественост: проф. Цолов – ръководител на катедрата, доц. Сандански, доц. Цветков, доц. Митев, доц. Гевренова, проф. Калайков, проф. Банков, проф. Бърдарева,  гл. ас. Атанасова, ас. Драганов, ас. Славчев, ас. Димитров. Непрекъснатата актуализация на учебните програми, както и тяхното развитие по отношение съдържанието, методите и формите на обучение, гарантира високо качество на образованието, съобразно европейските стандарти и потребностите на спортната практика у нас.

Целите на обучението по двата предмета отговарят на националната стратегия за подготовка на специалисти: овладяване на широк кръг знания, изграждане на професионални качества и умения за работа в условията на съвременните социални и пазарни измерения на спорта.

Катедрата поддържа контакти със специализирани научни институции и организации: Министерството на физическото възпитание и спорта, Международния съюз по спортна история, Европейската асоциация по спортен мениджмънт, Немския спортен университет в Кьолн и др. Катедрата разполага с богата библиотека, научно-исторически архив, методически кабинети и техническа апаратура за подпомагане образованието и научната дейност на студентите. Ежегодно катедрата организира научна конференция, в която участват преподаватели
и студенти в областите на историята и мениджмънта на спорта.

Катедра „Мениджмънт на спорта” е с основен принос НСА „В. Левски” днес да е безспорен лидер при подготовката и квалификацията на спортни мениджъри в Република България.Собствен сайт на катедрата:

 

 

 

 
Facebook Twitter Share