НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11473583 Картинка 3197216 Картинка 11078058 Картинка 5500776 Картинка 7055295 Картинка 11626038 Картинка 7875039 Картинка 9949691 Картинка 5967792 Картинка 1689957Сектор Конен спорт


Преподаватели- Доц. Юри Вълев, доктор

Конспекти

ИСТОРИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ „КОНЕН СПОРТ” в НСА „В. ЛЕВСКИ”

 

Специалност Конен спорт е започнала да се изучава във ВИФ „Г. Димитров” от 1954г., под формата на три годишна треньорска школа. Преподаватели са Крум Лекарски, Христо Ценов и Любомир Найденов. През 1956г. е създадена катедра „Конен Спорт” с ръководител ген. Крум Лекарски. Специалността съществува до 1958г.

През 1981г. отново е възстановена за изучаване във ВИФ „Г. Димитров” към катедра „Водни спортове”. Хонорувани преподаватели са Рашко Фратев и Лазар Даков. Приети са шест студенти, като през 1985г. се дипломират Юри Вълев, Христо Георгиев и Станчо Радушев. През 1987г. е обявен конкурс за редовен асистент по конен спорт, който е спечелен от Юри Вълев. 

От 1990г. е учредена катедра „Технически спортове” и специалността е преместена в тази сборна катедра. За изминалите години специалността са я завършили над 40 човека в ОКС „Бакалавър“ и 3 човека в ОКС „Магистър“.

Обучението в НСА има за цел да изгради широко профилирани специалисти по всички възможни аспекти на приложението. От студентите се очаква да придобият знания, умения и навици за работа с подрастващи деца, юноши и мъже. От тях се очаква да изучават и прилагат положителните тенденции в учебно-методичната и научно-изследователската теория и практика и да развиват способността си в посочените направления.

Учебната дейност на специалността се осъществява под формата на лекции, методико-теоретични и методико практически упражнения. Учебните програми са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на широкопрофилни специалисти по всички възможни аспекти в областта на физическата култура и спорта.

Научно – изследователската дейност е неделим процес с последните научни постижения в спортната наука. Обект на научно-изследователската дейност са физическата, тактическата подготовка, тренираността, контрола, биомеханични анализи, психологическа подготовка и др. Заедно с треньорски и учителски факултет се организират кръгли маси и научни конференции по различни проблеми на високото спортно майсторство и физическата култура.

Възпитаници на НСА редовно участват в национални и международни първенства, като представянето им е много добро. Формите на обучение са редовно и задочно, в образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър.

Преподавател е доц. Юри Вълев, доктор

 
Facebook Twitter Share