НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8850323 Картинка 8217384 Картинка 1844021 Картинка 8394511 Картинка 9693076 Картинка 5208308 Картинка 3020023 Картинка 9568904 Картинка 11518258 Картинка 4392229
Катедра Спортна медицина

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. д-р Евелина Милошова, доктор
Зам. по научно изследователската работа - Доц. д-р Станислав Цветков, доктор


Преподаватели- Проф. д-р Иван Мазнев, доктор; Доц. д-р Богдана Илинова, доктор; Доц. д-р Евелина Милошова, доктор; Доц. д-р Станислав Цветков, доктор; Доц. Боян Дойчев, доктор; Доц. Жанна Готова, доктор; Гл. ас. д-р Любомир Младенов; Гл. ас. Татяна Андонова; Ас. д-р Анна Николова; Ас. Татяна Томова
Хонорувани преподаватели- Проф. д-р Мария Тотева, ДН; Доц. д-р Станимир Петков, доктор; Гл. ас. Милчо Войников
Организатор уч.работа: Ирена Петкова - (02) 4014(351) Зала по масаж: (02) 4014(279)

Кратки исторически данни

 Катедра “Спортна медицина” е една от основните медико-биологични катедри на НСА. Още при създаването на Висшето училище по телесно възпитание, в общия хорариум са застъпени учебните дисциплини първа помощ, хигиена и здравни грижи, които са част от предметната област по спортна медицина. Първоначално е създаден сектор “Медицински надзор над физическата култура” към катедра “Лечебна физкултура”, а през 1973 г. е формирана самостоятелна катедра “Спортна медицина” със сектор “Спортен масаж”. Неин пръв ръководител е проф. д-р Петър Слънчев. Катедрата има многоброен състав, от който 8 души са професори и доценти. Нейни членове са заемали ръководни длъжности в НСА, а именно проф. Слънчев е бил Ректор в периода 1974-1979 година и Председател на специализирания научен съвет по спортна медицина, физиотерапия и кинезитерапия, проф. Р. Косев, ст.н.с. І ст., д-р Й. Александров и ст.н.с. д-р Л. Илинов са били Зам.-Ректори по научната работа в различни периоди; проф. д-р М. Тотева е била Декан на факултет Кинезитерапия в продължение на 10 години. От създаването си до сега катедрата е била ръководена последователно от проф. П. Слънчев, проф. д-р М. Тотева, доц. д-р Ст. Петков, доц. д-р Ив. Мазнев и понастоящем от проф. д-р Диана Димитрова. В структурата на катедрата е включен и сектор “Екология”.Учебна работа

Учебната дейност в катедрата се осъществява под формата на лекции, практически и семинарни упражнения. Учебната програма се актуализира ежегодно, с което се цели студентите да се запознават с последните новости в областта на науката и практиката. Катедрата предлага и редица свободно избираеми модули, които обогатяват теоретико-практическите знания и умения на студентите.

 

Преподавателите от катедра „Спортна медицина“ провеждат обучение на студентите по следните дисциплини:

 

ОКС „Бакалавър“

Задължителни:
· Спортна медицина – за студенти от ТФ, УФ и КТТСА
· Хигиена и екология – за студенти от КТССА
· Долекарска помощ – за студенти от КТТСА
· Спортен масаж – за студенти от ТФ
· Екология и защита на населението – за студенти от УФ
· Вътрешни болести – за студенти от КТТСА
· Патология – за студенти от КТТСА
· Хирургия – за студенти от КТТСА

Избираеми:
· Спортен масаж – за студенти от УФ
· Екология и защита от природни бедствия – за студенти от ТФ
· Хранене и спорт – за студенти от ТФ
· Физикално възстановяване и биостимулиране – за студенти от ТФ
· Лечебно хранене – за студенти от КТТСА
· Функционална диагностика на дихателната система – за студенти от КТТСА
· Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система – за студенти от КТТСА

Факултативни:
· Физикално възстановяване и биостимулиране – за студенти от ТФ
· Рефлекторен масаж
· Аромамасаж

ОКС „Магистър“

Редица задължителни и избираеми дисципилини в следните магистърски програми:
· Спорт за високи постижения
· Спорт, фитнес, здраве
· SPA култура, източни и аква практики
· SPA култура, хидро, лито и таласо практики
· Физическо възпитание и спорт
· Спортен мениджмънт
· Младежки дейности и спорт
· Кинезитeрапия

ОНС „ДОКТОР“·
- „Морфологични критерии за подбор и оценка на спортната работоспособност“ – проф. д-р Мария Тотева, ДН
· „Храненето като средство за повишаване на работоспособността в спорта“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Ергогенни средства в спорта“ – доц. д-р Станимир Петков, доктор
· „Двигателна активност и спорт като средство за профилактика на заболяванията в детско-юношеска възраст спорта“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Хранене в детско-юношеската възраст“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Здравословни рискове в детско-юношеската възраст“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Методи за изследване на морфо-функционалните характеристики на подрастващи“ – проф. д-р Мария Тотева, ДН
· „Профилактика на социално-значимите заболявания“ – проф. д-р Диана Димитрова, доктор
· „Двигателна активност и спорт при хора със заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната система“ – доц. д-р Иван Мазнев, доктор
· Хранене и двигателна активност при затлъстяване и захарен диабет – проф. д-р Диана Димитрова, доктор

 

Научна работа

Научно-изследователската работа в катедрата е средство за повишаване на квалификацията на преподавателите, а с това и на качеството на учебния процес. Тя има многогодишни традиции. Обект на изследователска дейност са редица проблеми в областта на морфологичните особености и физическия работен капацитет на спортисти от различини дисциплини, както и на бивши спортисти, деца и неспортуващи; спортната травматология; храненето, биостимулирането и допинга; спортния масаж; кинезитерапията; мекотъканните и манулно-мобилизационни методи за възстановяване при спортуващи и при соматични дисфункции; изследване влиянието на замърсяването на околната среда в училищния спорт и проблемите за създаване на нормални екологични условия в спортно-състезателната дейност и др.

Членовете на катедрата ежегодно организират и участват в редица научни семинари, симпозиуми и конгреси, на които представят резултатите от своята експериментална работа.

Научно-изследователската работа в катедрата е насочена в следните направления:
1. Изследвания в областта на спортната антропология.
2. Изследвания в областта на физическата дееспособност.
3. Изследвания в областта на допнга и допинг-контрола.
4. Изследвания в областта на спортната ортопедия и травматология.
5. Изследвания в областта на измененията в кардиореспираторната система при пребиваване на голяма надморска височина.
6. Изследвания в областта на масажа и мануалната терапия.
7. Изследвания насочени към самооценката на спортуващи и неспортуващи.

 

Изисквания към студентите

 Сектор “Спортна медицина”

Практическите упражнения и лекциите са задължителни за всички студенти от Треньорски и Учителски факултет и факултет “Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация”.
За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.
Индивидулната работа в практическите упражнения се извършва в специална протоколна тетрадка, която е задължителна за всички студенти.
При приключване на определен раздел от практическите упражнения се провеждат писмени контролни работи с цифрови оценки, които се взимат пред вид при крайната оценка от изпита.
Курсът на обучение по Спортна медицина е в семестъра и завършва с писмен изпит. Всяка работа се оценява от двама преподаватели, единият от които е хабилитиран.

 

Сектор “Спортен масаж”

Учебната дисциплина е задължителна за студентите от ТФ и свободно-избирама за УФ. Изучава се в VII семестър за редовно и в VIII семестър за задочно обучение.
Студентът се задължава да влиза в часовете по спортен масаж с подходящо облекло, уточнено от водещия преподавател.
За получаване на кредити по “Спортен масаж”, студентът трябва да присъства във всички практически занимания и успешно да положи изпит.
За проверка на теоретичните знания и практически умения в 6 и 11 занимание се провежда писмен текущ контрол с цифрови оценки, въз основа на който студентът може да се освободи от теоретичната част на изпита по спортен масаж.
За нормалното протичане на учебния процес по спортен масаж е изготвено учебно помагало (под формата на тетрадка), което е задължително за студентите.
Крайната оценка по спортен масаж се оформя след полагане на теоретичен (писмен) и практически изпит. С този изпит студентите от ТФ и УФ - редовно обучение получават 2 кредита, а тези от задочно обучение - 1.

 

Сектор “Екология в спорта”

Подготовката на студентите от степен “бакалавър” се провежда като СИП, а за степен “магистър” има задължителни и свободно-избираеми кредити.
За получаване на кредити по “Екология”, студентът трябва да присъства на всички лекционни занимания и успешно да положи писмен теоретичен изпит или да защити реферат.
За студентите, които са пропуснали упражнения по уважителни причини, в края на всеки семестър се организират допълни часове по предварително обявен график.

 

Учебна литература

 

Спортна медицина

- Димитрова Д. Основи на спортната медицина. Авагард „Прима“, София, 2017.
- Димитрова Д. Спортна медицина. Авагард „Прима“, София, 2018.
- Димитрова Д., Мазнев И., Милошова Е. “Практически упражнения по спортна медицина” .
- Учебно помагало за студентите от НСА. Първа и втора част.
- Димитрова Д. Долекарска помощ. Авангард Прима, София, 2019.
- Димитрова Д. Хранене и спорт. Авангард Прима, София, 2018.
- Димитрова Д. Физическа активност и здраве. Авангард Прима, София, 2014.
 - Димитрова Д., Дойчев Б. Хигиена и екология. Авангард Прима, София, 2019.
- Димитрова Д. Затлъстяване и диетолечение. Авангард Прима, София,
- Милошова Е. Допинг и спорт. НСА Прес, София, 2015
- Мазнев И. Внезапна сърдечна смърт при спортисти. НСА Прес, София, 2017
- Мазнев И. Спортно сърце. НСА Прес, София, 2017.
- Илинова Б. Жената и спорта, Авангард „Прима“, София, 2014.
- Цветков С. Аеробен капацитет. Съвременни аспекти на изследване и оценка. Болид Инс, София, 2016.

 

Спортен масаж

- Горанова, З., Г. Маркова-Старейшинска, Л. Крайджикова. Масаж, учебник. НСА-ИПБ, С., 1992.
- Крайджикова, Л., М. Войников. Спортен масаж. Учебно помагало, С., 2004.

Екология

- Д. Димитрова, Б. Дойчев. Хигиена и екология., С., 2015.
- Дойчев, Б. Екология., С., 2018.
- Събева, Хр. Екология в спорта., С., 2003.
- Лекционен курс по екология.

 

 
Facebook Twitter Share