НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8829705 Картинка 341669 Картинка 5015102 Картинка 9270307 Картинка 3984316 Картинка 10412050 Картинка 9571713 Картинка 6154418 Картинка 4705808 Картинка 3411730
Лаборатория „Комуникационни и интернет технологии”

Ръководител секция: Александър Петров

Преподаватели: доц. инж. Николай Йорданов, доктор | Александър Тодоринов | Свилен Драмов

Основни задачи на Лаборатория „Комуникационни и интернет технологии”:

1. Разработване на компютърен софтуер за учебния процес и научно-приложната дейност. Инсталиране и поддържане на лицензиран софтуер.

2. Информационно подпомагане учебния процес чрез обезпечаване с интернет услуги и WEB базирани технологии.

3. Поддържане, администриране и развитие на академичната мрежа. Осигуряване сигурността на информацията на академичната мрежа от Интернет.

4. Осигуряване на връзка между локалните мрежи - филиала на „Гургулят” и Ректората в Студентски град, а също към БТК и Интернет-доставчиците.

5. Създаване и поддръжка на работни места и локални компютърни мрежи и системи в учебни зали и кабинети.

6. Поддържане и обновяване на интернет сайта на Академията. Поддържане електронната поща и форум.

7. Реализиране на връзки с обществеността за защита на интересите на НСА”Васил Левски” във всички обществено значими области, маркетинг и реклама.

8. Подпомагане на административната дейност в Академията и комуникацията с външни ведомства.

Общи задачи на Център „Информационни системи и технологии”:

1. Въвеждане на единни стандарти за компютърно обслужване според евро интеграционните изисквания в областта на комуникационните технологии.

2. Участие в координационни срещи по внедряването на нови електронни технологии в учебния процес и научната дейност провеждани между различни учебни заведения в локален и европейски мащаб.

3. Математическа обработка на анкетни карти свързани с оценка на качеството на обучение и реализация на кадрите.

4. Информационно - техническо обезпечаване на учебни, научни и представителни мероприятия в Академията. Осигуряване на онагледяване и видео заснемане на производни от тях материали за нуждите на учебния процес и научни дейности.

5. Обучение и консултации на преподаватели и служители за работа с програмни продукти, компютърна и видеотехника.

6. Оказване на експертна помощ при закупуване на хардуер и софтуер за Академията.

7. Разработване на специализирани учебни модули за повишаване качеството на обучението и квалификацията на академичната общност.

8. Оказване на техническо съдействие при организирането на ежегодния преглед в дните на българската просвета и наука на разработени от преподавателите в Академията учебни мултимедийни презентации, тестове и DVD видео програми.