НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8332528 Картинка 3527119 Картинка 9975101 Картинка 11990826 Картинка 8188071 Картинка 7821031 Картинка 6695009 Картинка 8702328 Картинка 8219512 Картинка 5300913
Катедра Теория на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Свилен Нейков, ДН


Преподаватели - Проф. Даниела Дашева, ДН; Проф. Михаил Михайлов, ДН; Проф. Свилен Нейков, ДН; Доц. Михаил Кончев, доктор; Доц. Орлин Грошев, доктор; Доц. Павел Йорданов, доктор; Доц. Христо Андонов, доктор; Гл. ас. Боян Златев, доктор; Ас. Силвия Синигерова; Ас. Силвия Шандуркова, доктор

Хонорувани преподаватели - Проф. Рени Дамянова, ДН; Проф. Вихрен Бачев, ДН; Доц. Михаил Галов, доктор; Проф. Цветан Желязков, ДН; Доц. Лиляна Петкова, доктор; Доц. Любен Кръстев, доктор
Организатор уч.работа: Елмира Димитрова: (02) 4014(374)

Катедра "Теория на спортната тренировка" с ръководител доц. Цветан Желязков е създадена с решение на Академичния съвет на ВИФ от 1 ноември 1973 г. В нейния състав са привлечени специалисти с богат теоретико-методичен и практически опит от:

 • катедра "Плуване" – ст.н.с. Климент Бойчев и н .с. Александър Цветков;
 • катедра "Лека атлетика" – гл. ас. Янош Брогли;
 • катедра "Теория на физическото възпитание" – гл. ас. Мария Квартирникова;
 • научния център - Лиляна Петкова.

В учебния план на Института са включени две нови дисциплини: Теория на спортната тренировка (ТСТ) и Основи на научно-изследователската работа (ОНИР), включваща методология и метрология на научните изследвания и приложна статистика.

Пред катедрения колектив се поставят няколко основни задачи:

 • високо ниво на учебния процес със студентите в трите факултета;
 • разработване и внедряване на нови методи и технологии в научно-изследователската и приложната дейност;
 • системно и задълбочено изучаване на водещия световен опит в сферата на елитния спорт;
 • активно участие в системата за олимпийска подготовка на нашите спортисти.

Реализирането на тези задачи, значително разширени от новите потребности на големия спорт, катедрата е решавала в продължение на 30 години, осъществявайки много тясна връзка и взаимодействие със специализираните и общотеоретичните катедри на Института, ЦНПДС и Българските спортни федерации.

През този период ръководители на катедрения колектив последователно са били: проф. Цв. Желязков, ст .н. с. Кл. Бойчев, проф. Я. Брогли, доц. В. Бачев и доц. Д. Дашева.

Преподавателският състав от бивши и настоящи членове включва 15 души, от които 11 са хабилитирани – трима професори и осем доценти, двама - главни асистенти, един старши асистент и един редовен аспирант. Двама от членовете на катедрения колектив са доктори на педагогическите науки, а още двама (доц. Д. Дашева и доц В. Бачев) вече са защитили тази научна степен в Специализирания съвет и чакат утвърждаване от ВАК. Десет от членовете на катедрата са доктори, а гл. ас. Л. Кръстев чака утвърждаване от ВАК. Освен научни степени и звания, членовете на катедрата са носители и на редица спортни отличия: 1 заслужил треньор, 2-ма майстори на спорта, 2-ма – кандидат майстори, 7 души са били републикански шампиони или национални състезатели.

Специално внимание заслужават постиженията на гл. ас. Св. Нейков, като многократен републикански шампион, а в последните години като треньор на националния отбор по гребане и личен треньор на световната шампионка и олимпийска вицешампионка Р. Нейкова.

В момента катедрата провежда редовно и задочно обучение на студентите по ТМСТ и ОНИР в трите факултета на НСА "В. Левски" с бакалаври, магистри и докторанти. За тази цел през отчетния период са издадени:

 1. 6 учебника и 1 ръководство по ТМСТ,
 2. 2 учебника и 4 ръководства по методология и метрология;
 3. 3 учебника и 7 ръководства по спортна статистика.

С въвеждането на лекционния курс по ТМСТ се установява много по-тясна връзка между тясно-специализираните и общотеоретичните знания за тренировката като сложен адаптационен процес; уточнява се единният понятиен апарат; разширяват се знанията за величината и характера на тренировъчните въздействия, периодизацията, контрола и управлението на спортната подготовка с елитните спортисти.

Обучението по ОНИР внася качествено нови елементи в подготовката на студентите от трите факултета. Те се запознават с методологията на научните изследвания, различни технически средства и комплектации за измерване и анализ на интегрални и диференциални параметри на двигателната дейност. С това се повишава качеството на курсовите и на дипломните работи, както и на дисертационните трудове на колегите от специализираните катедри. Приносът на преподавателите Кл. Бойчев и доцентите Ал. Цветков, В. Бачев и М. Галов е безспорен и заслужава висока оценка.

Въвеждането на приложната статистика като задължителен предмет в учебния план на Академията бележи нов етап в обучението не само на студентите, но и в изследователската дейност на докторантите и младите научни работници в сферата на физическото възпитание и спорта. Изминатият път от първите електронни калкулатори до съвременните компютъризирани системи за обработка и анализ на данни от отразява целенасочените усилия на проф. Я. Брогли и неговите колеги от сектора доц. Л. Петкова, доц. Р . Дамянова и доц. В. Гигова. С оборудването на специална зала за компютърно обучение на студенти, магистри и докторанти, катедрата се утвърди като важен консултативен център не само за Академията, но и за външни лица и институти.

Международна дейност

Катедреният колектив има значителни постижения в обучението на чуждестранни студенти и магистри по специализираните програми на НСА, както и на наши и чуждестранни докторанти. За илюстрация ще отбележим, че за тези 30 години катедрата е осигурила научно ръководство и успешна защита на 78 докторанта, от които 28 са чужденци от: Турция, Гърция, Югославия, Куба, Либия.

Езиковата подготовка на преподавателите от катедрата позволява да се провежда обучение и се дават консултации на няколко езика: английски, руски, френски, испански, немски, сръбски и унгарски.

Заслужава внимание преподавателската дейност на членове от катедрата във висши учебни заведения извън страната. В качеството си на гост-преподаватели са изнасяли или в момента четат лекции проф. Кл. Бойчев – университетите в Хамбург и Льовен /Белгия/; проф. Цв. Желязков – университетите в Белград, Загреб и Олимпийската академия в Мексико. доц. Д. Дашева – университетите в Льовен, Лерида /Испания/, Олимпийската академия в Мексико и Гватемала; доц. В. Бачев – Американския университет в Анкара.

Представители на катедрата членуват в различни международни институции съвета за физическото възпитание към ЮНЕСКО; Международната асоциация по информатика; Редакционни колегии на авторитетни научни списания; Международни спортни организации и др.

Значителен принос за издигане на международния авторитет на НСА имат доц. Л. Петкова, като координатор на 3-годишния Европейски проект по програмата "Темпус" с партньори Испания, Германия и Франция; доц. Д. Дашева като експерт в този проект, по програма Сократес-Еразмус и научното сдружение "Спорт, стрес, адаптация", както и по двустранния обмен на студенти и магистри със спортния институт в Лерида /Испания/.

Научно-приложна дейност и публикации

Своята преподавателска, научно-изследователска и приложна дейност членовете на катедрата са отразили в значителен брой научни публикации. Подробна информация за тази дейност може да се получи от биографичните данни за всеки преподавател. Общият брой на авторските участия самостоятелно или в колектив е над 800. От тях 129 са отпечатани в чужбина, в т.ч. и 3 крупни монографии на английски, испански и сръбски езици.

Общият брой на научните доклади изнесени само на международни конференции и симпозиуми е над 190, включително и на Световните научни конгреси под егидата на ЮНЕСКО в Москва, Юджин, Колорадо Спрингс, Сеул, Барселона, Сидней, Атина и др.

Значителен е броят и на внедрените научни разработки от централни ведомства – БСФС, МНП, МВР, МО и българските спортни федерации – общо 33. От тях следва да отбележим "Системата за контрол и оптимизиране на спортната подготовка на високо квалифицирани спортисти" /Цв. Желязков, Я. Брогли, П. Ножаров, 1978/. Тя послужи като основа за разработването и внедряването на специализирани системи за оценка и контрол на основните фактори на спортното постижение по 14 вида спорт, в периода 1978-1982 г.

Висока научно-приложна стойност имат редица монографични трудове като "Тестове за оценка на физическата дееспособност" на М. Квартирникова и Л. Петкова; "Контрол върху факторите на спортното постижение" – Я. Брогли; "Физическата годност на служителите в МВР" – В. Бачев, П. Георгиев и др. Специално внимание заслужават 7 приложни разработки на Кл. Бойчев и В. Бачев /самостоятелни или в съавторство/, които са признати за изобретения или рационализации.

Участие в управлението

През 30-годишния период на съществуване на катедрата членовете й са били активни участници в управлението на Академията в качеството си на: зам.ректори – Кл. Бойчев, декани – Цв. Желязков, М. Квартирникова, В. Гигова; зам. декани – Кл. Бойчев, Л. Петкова, членове на Академични и научни съвети – освен посочените по-горе още и: Я. Брогли, В. Бачев, Д. Дашева; членове на учебно-методични комисии, комитети и др. – М. Галов, Ал. Цветков, Р. Дамянова и Л. Кръстев.

Внушително е присъствието на членове от катедрата в управлението на Националната система за физическо възпитание и спорт. В различни периоди те са заемали отговорни постове като: зам.председатели на БСФС и Държавния комитет за физическото възпитание и спорт, ръководители на ЦНПДС, негови блокове и лаборатории, ръководители и членове на Български спортни федерации, спортни дружества, подструктури на централни ведомства и др.

Заслужава да се отбележи активното и водещо авторско участие на членове от катедрата при разработването на важни нормативни актове на Държавата: Националната концепция и Закона за физическото възпитание и спорта, които получиха висока оценка лично от Министъра на спорта в ЕС Джордж Уокър; Правилника за приложението на Закона за физическото възпитание и спорта; Националната стратегия и програма за развитието на физическото възпитание и спорта в България до 2004 година и др.

 
Facebook Twitter Share