НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11925509 Картинка 10928616 Картинка 2806637 Картинка 1704208 Картинка 7761544 Картинка 1520097 Картинка 12038431 Картинка 7512132 Картинка 4516114 Картинка 9703119

Изисквания за придобиване на ПКС

Общи изисквания

Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:

1. Да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен.

2. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188,т.2 или 3 от кодекса на труда или закона за държавния служител, освен ако е заличено.

ПЕТА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж.

2. Имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и).

3. Имат успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от много добър 4,50.

Без полагане на изпит пета професионално-квалификационна степен могат да придобият:

1) учители, които отговарят на изискванията на т. 1 и 2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни състезания, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания, както следва:

- от I до VIII място, включително от международни състезания;

- от I до VI място, включително, от балкански състезания;

- от I до III място, включително, от национални кръгове на ученически състезания;

2) учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията по т. 1 и т. 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания, както следва:

- от I до XII място включително от световни първенства;

- от I до VIII място включително от европейски първенства;

- от I до IV място включително от балкански първенства;

- от I до III място включително от държавни първенства;

 

ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита пета професионално-квалификационна степен.

2. След придобиването на пета професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация с обща продължителност не по-малка от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и).

3. Имат успешно положен писмен изпит с успех най-малко много добър 4,50 по проблем от конкретната професионална област, в която работи кандидатът.

 

ТРЕТА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен.

2. Са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

Специализацията по т. 2 трябва да отговаря на следните условия:

- да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;

- да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;

- хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50% са присъствени.

- на завършилите специализацията по ал. 1 се издава свидетелство.

- условията за участие в специализацията се договарят между специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора.

 

 

ВТОРА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита трета професионално-квалификационна степен.

2. След придобиването на трета професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация с обща продължителност не по-малка от 32 академични часа (2 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и).

3. След придобиването на трета професионално-квалификационна степен защитят с успех най-малко много добър 4,50 писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

 

ПЪРВА професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия:

1. Имат придобита втора професионално-квалификационна степен.

2. След придобиването на втора професионално-квалификационна степен имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не по-малка от 48 академични часа (3 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и).

3. Успешно защитят писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата практика на кандидата.

4. Представят не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание.

Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен при следните условия:

1. Ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие.

2. Притежават образователна и научна степен „доктор" или научна степен „доктор на науките" по педагогика, психология или по научна област,съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share