НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8069877 Картинка 3330745 Картинка 11330408 Картинка 2720960 Картинка 904846 Картинка 9172313 Картинка 11808731 Картинка 12307992 Картинка 2118944 Картинка 3216314

НСА и Сдружение спортен клуб Шарк ще си сътрудничат в работата при хора с увреждания

Ректорът на национална спортна академия „Васил Левски“ – проф. Николай Изов и председателят на Сдружение спортен клуб Шарк (с проект „ПараКидс“) - Даниела Садикова подписаха договор за сътрудничество, поставящ началото на бъдещи съвместни дейности за популяризиране на физическото възпитание и спорта и за подпомагане развитието на спортните занимания на хората с увреждания. Целта на споразумението е то да допринесе за подобряване качеството на живот, социалната рехабилитация, приобщаването и личностната реализация на хората с увреждания. Страните обединяват усилия за изграждането и утвърждаването на нов тип култура на отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на хората с увреждания.
Гостите, г-жа Садикова, г-жа Коцева и двете възпитанички на Спортната академия, се обединиха в общо мнение, че подобно взаимодействие с висшето училище е необходимо, защото ще издигне на по-високо ниво реализацията на специалистите по адаптирана физическа активност.  
Ректорът запозна гостите с ректорското ръководство и ги увери, че НСА ще направи всичко възможно сътрудничеството да е пълноценно и да обхваща максимално повече аспекти от общ интерес в сферата на адаптираната физическа активност и спорта.  Страните представиха съществуващите дейности и инициативи в спорта за хора с увреждания, като проф. Изов изтъкна, че съществено внимание ще се обръща на споделянето на ресурси в спортната и учебна дейност. 
Официалната церемония беше последвана от работна среща между гостите, зам. - декана на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, доц. Кръстьо Згуровски и преподавателите от сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“. На нея се обсъдиха възможностите за съчетаване на дейности свързани с адаптираната физическа активност и спорт, съвместяване на струващите дейности от спортния календар, иницииране на нови такива, иницииране и провеждане на съвместни обучителни мероприятия свързани с дейността на СК Шарк и сектор АФАС, споделяне и използване на спортно-техническата база и спортното оборудване. 
??????? ??? Facebook Twitter Share