НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9987348 Картинка 11129491 Картинка 336641 Картинка 1940105 Картинка 3176433 Картинка 8506745 Картинка 10768680 Картинка 3302839 Картинка 9944585 Картинка 8904336Документи за записване

При записването си приетите студенти представят:

  1. Оригинал на диплома за завършено средно образование, който след сравняване с представеното копие се връща на притежателя. Копието на дипломата се съхранява в досието на всеки студент във факултетната канцелария.
  2. Лична карта, която след проверка се връща на притежателя.
  3. Квитанция за платена такса за първия семестър (освободени от такси са приетите по чл. 95, ал. 7 от ЗВО).
  4. Пет снимки с паспортен формат (3.5 х 4.5 cm).
  5. Комплект документи за новоприети студенти (закупуват се от книжарницата на НСА в Ректората).
  6. Полица за „Индивидуална рискова застраховка за спортисти“ и копие от нея за всеки курс на обучение в НСА.
  7. Студентите до 26-годишна възраст в началото на всяка учебна година подават „Декларация за здравно осигуряване“ (по образец - в комплекта документи за записване).
  8. Задължително се представят всички оригинални служебни документи, които удостоверяват верността на данните в подадените декларации при кандидатстването.

 
 
Facebook Twitter Share