НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Николай Изов, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(302)
Факс: (02) 02/400 75 05
E-mail: rector@nsa.bg,nikolay.izov@gmail.com

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 22.09.1958 г., гр. София

Образование
- 1976 г. завършва средно образование
- 1976 – 1978 г. отбива редовна военна служба в АШВСМ – Чавдар
- 1982 г. – завършва ВИФ „Г. Димитров” (НСА „В. Левски”) с първа специалност „Треньор по плуване” и втора специалност „Учител по физическо възпитание”
- 1987 – 1999 г. – завършва различни форми на следдипломни квалификации: „Теоретико-методични основи на съвременната спортна тренировка”; „Немски език” – шестмесечен курс в ИЧС; Курс за инструктори и старши спасители по водно спасяване към БЧК.


- 2016 г. – до момента – зам. ректор по учебната работа при НСА „Васил Левски”;

- 2012 г. – 2016 г. – зам. ректор по учебната работа при НСА „Васил Левски”;

- 2008 г. – 2012 г. – декан на ФКТТСА;

- 2004 г. – 2008 г. - зам. ръководител на катедра „Водни спортове”;

- 2012 г. – до момента – член на комисия по Олимпийска солидарност към Български олимпийски комитет

- 2009 г. – 2013 г. – член на Комисия по параолимпийски спорт към Български олимпийски комитет;

- от 2017 г. – до момента – зам. председател на Столичната организация на БЧК. Член на СС на БЧК.

- 2013 г. – 2017 г. зам. председател на Столичната организация на БЧК. Член на СС на БЧК.

- 2009 г. – 2013 г. зам. председател на Столичната организация на БЧК. Член на СС на БЧК.

- 2006 г. – 2009 г. зам. председател на Столичната организация на БЧК. Член на СС на БЧК.

- 2006 г. – до момента – /четвърти мандат/ - член на Националната комисия по водно спасяване

- от 2003 г. – до момента - активна обществена дейност като инструктор и ръководител на курсове по водно спасяване в Столичната организация на БЧК;

- от 2016 г. – до момента е член на редакционната колегия на сп. „Спорт и наука“

- от 2001 г. – 2008 г. - отговаря за учебната работа в катедра „Водни спортове”;

- През 2000 г. защитава дисертация за научно-образователна степен „Доктор”;

- 1995 г. – член на комисия за разработване на Проект за концепция на „Единна програма по плуване” за многогодишна подготовка на състезателите към БФ Плувни спортове; Участия в проекти към МФВС;

- От 2003 г. – сътрудник в Научно-приложна лаборатория по плуване към БФ Плувни спортове;

- 1993 г. – до момента – учредител, член на УС и секретар на клуб „Водни спортове” към НСА „Васил Левски”;

- 1992 г. - повишен в главен асистент;

- 1988 г. – повишен в старши асистент;

- 1984 г. – назначен за асистент към катедра „Водни спортове”;

- 1983 г. – спечелва конкурс за асистент към катедра „Водни спортове”;

- 1982г. – 1983 г. – работи като преподавател по плуване към Ученическа спортна школа, София;


Разработва стратегията на образователния процес в НСА „Васил Левски”;
Ръководи организацията и провеждането на учебния процес;
Контролира реализацията на учебните планове;
Реализира политиката на НСА по кадровото осигуряване на учебния процес;
Съблюдава прилагането на всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с работата на НСА „Васил Левски”.

Организационни умения и компетенции:
Мениджърски умения
Управление и координация на проекти
Управление на кризи

Носител на Награда на Национален съвет на БЧК – звание „Отличник на БЧК“ за активна червенокръстка дейност

Сертификат на Националния съвет на БЧК за завършено обучение за ръководители на областни червенокръстки организации по теоретични и практически аспекти на организационните подходи за осъществяване на осцновните червенокръстки дейности

Носител на званието „Заслужил деятел на БЧК“ за дългогодишна активна червенокръстка дейност

??????? ??? Facebook Twitter Share