НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Михаил Оцетов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Стрелба с лък
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(186)

Образование и кариера

Средно образование- 1982 Национална гимназия по древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ с отличен успех.
През 1989 г. завършва ВИФ „Г.Димитров“ (Национална спортна академия) - специалност „Стрелба с лък“, втора специалност педагогически факултет – учител по физическо възпитание,
ОКС Магистър, награден е със златен медал за отличен успех.
1987-1989 изучава факултативно спортна журналистика. 1990 завършва курс по мениджмънт и маркетинг към МОК
От 1989 до 1992 работи в БФ Стрелба с лък, като последователно заема длъжностите: помощник старши треньор национални отбори, старши треньор, генерален секретар, председател на съдийската колегия, секретар на треньорския съвет.
От 2018 г. придобива образователната и научната степен „Доктор“ по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка.


Педагогическа дейност

След проведен конкурс през 1992 г., е назначен за преподавател по стрелба с лък, редовен асистент в катедра „Технически спортове“ във ВИФ„Г.Димитров“ .
Главен асистент е от 1999.
От 2018 г. придобива образователната и научната степен „Доктор“ по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка. Под негово ръководство, като треньор на клуба по стрелба с лък кън НСА, многократно са печелени републикански титли индивидуално и отборно, както и купата на Република България, а студенти от академията печелят балкански първенства и международни турнири. Лектор и водещ преподавател на специалността „Стрелба с лък“, спортно усъвършенстване, УМП, СИД ФИД и стажантска практика. Планира, ръководи и консултира студентите в процеса на изготвянето и защитата на тези, курсови, дипломни работи и участието им в различни проекти.


Научни интереси

Научните му интереси са насочени към оптимизиране на обучението по стрелба с лък, усъвършенстване на методиките на обучение и моделиране и контрол на системата стрелец-оръжие.


Публикации, учебници, ръководства

         Оцетов.М. Анализ на прицелването като основен  елемент изграждащ спортната техника при стрелбата с лък. Спорт и наука брой 6, 2011, 54-57. ISSN 1310-3393

          Оцетов.М. Методологични изисквания при усъвършенствуване на първия елемент от подготовката за изстрела в стрелбата с лък.  Спорт и наука извънреден брой 3, 2012, 336-342. ISSN 1310-3393

         Otsetov Mihail and Stambolieva Katerina, PhD. Assessment of spontaneous body sway during static upright stance in Young Male ARCHERS, XVI-ти конгрес "Олимпийски спорт и спорт за всички" и VI-ти конгрес "Спорт, стрес, адаптация"  428-435 2012.

         Оцетов.М. Специалността „Стрелба с лък“ в НСА – кратка история. Сборник – историческа конференция 70 години НСА „Васил Левски“. 2013. 102-105.

         Вълев,Ю., Колев, И., Илиев, Д., Христов, Р.,Оцетов, М., Атанасов, Р., Развитие на конния спорт в България до края на Втората световна война. Спорт и наука, кн. 1, 2015

          Stambolieva, K., Otsetov, M., Petrova, D., Ikonomov, R. & Gatev, P. Postural stability during static upright stance in archers. Proc. of the International Workshop “Posture, Balance and the Brain”, 13th September 2014, Thessaloniki, Greece, 29-35, Procon Ltd., Sofia, Bulgaria 2015, ISBN 978-954-92521-7-0

        Дойчев.Б., Оцетов.М. Въздействие на Скийт и трап стрелбата върху околната среда. Спорт и наука брой 1,2014, 119-123

        Ачкаканов И.,Оцетов.М.,Запрянов.П. Спортна стрелба при усложнени външни условия. Научна конференция „Предизвикателства пред спортната наука“. Спорт и наука изв. брой 3, 2015, стр.149.

        Участие в създаването на „Спортен терминологичен речник“ НСА/ПРЕС 2010.

 

 

Проекти

 

Участие в проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики“, финансиран от ОП НОИР, 2016, 2017 и 2018 в качеството си на академичен наставник.

 


 

??????? ??? Facebook Twitter Share