НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Боян Дойчев, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Екология
Контакти:
Гургулят: (02) 4014(290)
E-mail: boyandoytchev@yahoo.com

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: Град София

Завършил бакалавърска степен от НСА „Васил Левски” – 2004 г. отлична диплома. Професионална квалификация „Треньор по стрелба с лък” и втора професионална квалификация „Учител по физическо възпитание”.
Завършил магистърска степен от НСА „Васил Левски” – 2005 г. Професионална квалификация „Магистър по физическо възпитание”.
През 2006 г. печели конкурс за редовна докторантура в НСА „Васил Левски” към Катедра Спортна Медицина, Сектор Екология.
Завършил магистърска степен от Тракийски Университет гр. Стара Загора – 2008 г.
Професионална квалификация „Еколог – Опазване и управление на околната среда”.
През 2011 г. придобита образователна и научна степен „Доктор”. По научна специалност: 05.07.05 Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура).
От  2012 г. Асистент по Екология в НСА „Васил Левски”. От 2015 г. Главен асистент.


Педагогическа дейност

Води лекции и упражнения по екология на студенти бакалавърска степен във факултетите Спорт, Педагогика и ОЗЗГТ, както и избираеми модули в ОКС „Магистър“.


Публикации, учебници, ръководства

Учебници  
- Димитрова Д., Дойчев Б. Хигиена и екология, Изд. „Болид-инс ЕООД“, София 2015, ISBN 978-954-394-177-3.
-       Дойчев, Б. Екология, Изд. „Авангард Прима“, София 2018, ISBN 978-619-160-968-0.

Научни статии 
- Над 25 научни статии в български списания.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share