НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4504923 Картинка 8675423 Картинка 1399968 Картинка 8657802 Картинка 7475691 Картинка 9778400 Картинка 2363310 Картинка 2387433 Картинка 2030587 Картинка 10483641

Проф. Даниела Дашева, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор Теория на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(327) / Кабинет 406
Мобилен тел: 0898 77 65 95
Дом. адрес: Младост 1а, блок 123 А, ет.4
E-mail: dashevadaniela@yahoo.com

Образование и кариера

 Завършила е Учителски факултет на ВИФ “Г. Димитров (НСА) през 1983 г. с втора специалност треньор по баскетбол.

 През 1991 г. защитава докторска дисертация. През 2004 година защитава дисертация на тема: Тренировка и адаптация в нестандартни условия” за получаване на научната степен “Доктор на педагогическите науки”.

 От 1991г. до 1994 г. работи като преподавател във Висшето училище по Физическо възпитание и спорт в гр. Мостаганем, Алжир, след което /1995г./ придобива магистърска степен по Спортна психология към Католическия Университет в Льовен – Белгия.

 През 1999 г. придобива научното звание доцент по Теория и методика на спортната тренировка в НСА "Васил Левски".

 От 2001 г. е ръководител на катедра “Теория на спорта” и член на Академичния и Научния съвет на НСА.

 От 2006 г. е професор по Теория и методика на спортната тренировка.

 От 2008 г. до февруари 2012 г. е зам. ректор по Международна дейност и европейска интеграция на НСА

 От 2012 г. е зам. ректор по научната, международната и проектна дейност на НСА

 Владее писмено и говоримо френски, испански, английски и руски език.

=========================================

Участвала е като ръководител, координатор или експерт в 19 международни проекти и програми:

1) Проект по програма ”Темпус”/ „ФАР” за въвеждане на Магистърска степен в НСА

2) Обзавеждане на първата комп. зала в НСА с компютри и мултимедия – закупуване на апаратура за функционална диагностика на спортистите

3) Инфраструктурен проект „Осигуряване на достъп и спортна активност за хора с увреждания”

4) Тематична мрежа „Стареене и инвалидност – Взаимодействие между физическа активност, социализация и жизненост”

5) Програма ”Спортове и физическа активност за хора с увреждания”

6) Програма „Оценяване и функциониране на здравето – основи на ефективната физиотерапия”

7) Проект „Обучение и тренировка в елитния спорт”

8) Програма „Представяне на паневритмията (ПЕР): здраве, творчество и социалност в българската система за рекреация”

9) Програма „Магистър по здравна рехабилитация чрез физически упражнения”

10) Програма „Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации”

11) Програма за Развитие на човешки ресурси „Пистьори – нова професионална квалификация”

12) Проект „Интензивен езиков курс – български език за студенти по програма „Еразмъм”

13) Проект „Евроспорт - Създаване на нова учебна програма за професионална подготовка на фитнес инструктори”

14) Научноизследователски проект „Младежи монитор”

15) Проект „Никога не е късно за ново начало“ – бенефициент МФВС

16) Проект „Повишаване на квалификацията на преподавателите от висшите училища“

17) Проект „Професионални компетенции на кордисти”

18) Проект „Партньорства“

19) Проект „Технически английски за спортни специалисти“


Педагогическа дейност

Под нейно ръководство успешно са защитили дисертации 10 докторанти, а в момента е ръководител на 3.


Научни интереси

Член е на Национално научно сдружение “Спорт, стрес, адаптация” , Европейска мрежа за спортни науки.

Член е на борда на директорите на Европейския съвет за спортна наука и физическо образование (ICSSPE), национален делегат в Международната федерация за физическо образование (FIEP).

Координатор на програма ЕРАЗЪМ-СОКРАТЕС за НСА.
 
Има повече от 130 научни публикации, включително 15 книги и 4 ръководства.

Участвала е в редица научни конгреси, конференции и кръгли маси от национален и международен мащаб.

Била е лектор на международни семинари в Мексико, Гватемала, Испания, Германия, Франция, Македония, Сърбия и др.


Публикации, учебници, ръководства

МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. Дашева, Д. Стрес и адаптация в спорта. Монография, НСА Прес, С., 1998.

2. Дашева, Д., Л. Кръстев. Ръководство за семинарни упражнения по Основи на спортната тренировка. София, 1998. Първо издание.

3. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св.Нейков. Ръководство за семинарни упражнения по Основи на спортната тренировка. София, 2000. Второ преработено издание.

4. Желязков, Цв., Д. Дашева. Тренировка и адаптация в спорта. Комливекс, 2000.

5. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св.Нейков, Ст.Иванов, К.Живкова. Теория и методика на спортната тренировка. Ръководство за спортните училища, ГераАрт, 2001. Първа част.

6. Дашева, Д., Л.Кръстев, Св.Нейков, Ст.Иванов, К.Живкова. Теория и методика на спортната тренировка. Ръководство за спортните училища, ГераАрт, 2001. Втора част.

7. Jelyazkov, Tz., D. Dasheva. Training and Adaptation in sport. Xerox, 2001.

8. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. Учебник, ГераАрт, 2002.

9. Дашева, Д., Л.Кръстев. Теория на спортните състезания. Учебно помагало за магистри, НСА прес, С., 2002.

10. Дашева, Д. Тренировка и адаптация в нестандартни условия. Монография, Бинс, С., 2004.

11. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. Учебник, ГераАрт, 2006.

12. Dasheva, D. et al. Training at Altitude (Current trends). Sofia, 2007 (en English).

13. Дашева, Д. МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО За аклиматизацията (адаптацията) и последния етап от подготовката на олимпийските състезатели на България за участието им на ОИ – Пекин – 2008. НСА Прес, 2007.

14. Хаджиев, Н., Д.Дашева. Стрес и адаптация в спорта. Бинс, 2010.

15. Желязков, Цв., Д.Дашева. Основи на спортната тренировка. ГераАрт, 2010.

16. Дашева, Д. и кол. Спортен терминологичен речник, НСА Прес, 2010, 308-325

НАУЧНИ СТАТИИ

А. Самостоятелен автор

1. Дашева, Д. Екстремалните натоварвания в спорта - случайност и/или закономерност? Спорт & Наука, 1996, 7, 49-54.

2. Дашева, Д. Ретроспективен анализ на проблемите на стреса и спортното постижение. Спорт & Наука, 1996, 10-12, 74-81.

3. Дашева, Д. Теоретични аспекти на моделирането на екстремалните натоварвания в спорта. Спорт & Наука, 1997, 2, 8-14.

4. Дашева, Д. Теоретични аспекти на моделирането на екстремалните натоварвания в спорта. В сб.: ”Проблеми на спортната практика”, 1997, 47-51.

5. Dasheva, D. Aspectos teórico-prácticos de las cargas de entrenamiento extremas en deporte de elite. Revista de entrenamiento deportivo. Tomo XII, No 4, 1998, 20-21.

6. Дашева, Д. Интензивни курсове за подготовка на преподавателите от НСА за учебния процес в магистърската степен. Спорт & Наука, 4, 1998,.9-13.

7. Дашева, Д. Актуални проблеми на спортната тренировка. Спорт & Наука, Извънреден брой 1, 2004, 12-19.

8. ДАШЕВА, Д. След Пекин’2008 до Лондон’ 2012 (Анализ и оценка на представянето на нашите олимпийски състезатели). Спорт & Наука, бр.5, 2008, стр.3-10.

9. ДАШЕВА, Д. Актуални проблеми на науката в спорта. Спорт & Наука, бр.2, 2009, стр.3-7.

10. ДАШЕВА, Д. За периодизацията на спортната тренировка. Спорт & Наука, бр.1, 2009, стр.14-24. 

Б. В съавторство:

1. Дашева, Д., Кл. Бойчев, Ж. Желязкова. Класификация на стресовите фактори и стреса в спортната дейност. ВФК, 1988, 1, 10-17.

2. Дашева, Д., Кл. Бойчев. Стресът по време на състезанието. ТМ, 1988, 10, 27-29.

3. Дашева, Д., Кл. Бойчев. Стрес-фактори в тренировъчния процес при висококвалифицирани баскетболисти. ВФК, 1988, 12, 47-53.

4. Дашева, Д., В. Гигова, Р. Дамянова. Сравнителен анализ на стрес-реакциите на баскетболисти - мъже и жени. ВФК, 1990, 12, 8-13.

5. Дашева, Д., П. Целенгидис. Взаимовръзка между стреса на треньорите по баскетбол и поведението на състезателите. В сб.: “Проблеми на спортната практика”, 1997, 63-66.

6. Дашева, Д., И.Върбанов, Я. Николова. Стрес-фактори и стресови реакции при елитни хандбалисти. Спорт & Наука, Извънреден брой, 2001, 130-133.

7. Дашева, Д., Хр. Колева. Изследване на стрес-профила на учителите по физическо възпитание от столичните училища. Спорт & Наука, 1, 2003, 73-83.

8. Дашева, Д., Ц. Добрева, П. Личев. Ролята на височинната подготовка за повишаване на адаптационните възможности на гимнастици. Спорт & Наука, 2, 2003, 3-14.

9. Дашева, Д., И. Цонов. Височинната подготовка като средство за подобряване на силовите възможности на елитни състезатели по спортна борба – свободен стил. Спорт & Наука, 3, 2003, 51-59.

10. Дашева, Д., Св.Нейков. Изследване на ефекта на височинната подготовка през подготвителния период при елитни състезателки по гребане. Спорт & Наука, 3, 2003, 3-17.

11. Дашева, Д., Г. Палакарски, В. Гърков, Б.Хаджиев. Изследване на ефекта на високопланинската подготовка при елитни състезателки по биатлон. Спорт & Наука, 1, 2004, 6-15.

12. Дашева, Д., Г. Палакарски, В. Гърков, Б.Хаджиев. Изследване на ефекта на високопланинската подготовка при елитни състезателки по биатлон (продължение). Спорт & Наука, 2, 2004, 26-37.

13. Дашева, Д. В. Гърков. Влияние на височинната подготовка (предсъстезателен мезоцикъл) върху спортния резултат в ориентирането. Спорт & Наука, Извънреден брой 1, 2004, 145-153.

14. Желязкова, Ж., Кл. Бойчев, Д. Дашева. Стрес - определение, същност и значение във висококвалифицирания спорт. ВФК, 1987, 10, 11-15.

15. Бойчев, Кл., Д. Дашева, Ж. Желязкова. Методи за изследване на стреса в спорта. ВФК, 1988, 3, 18-24.

16. Църова, Р., М.Томов, Д. Дашева. Анализ на отборната игрова ефективност на юношите младша възраст участници във финалите на Републиканското първенство по баскетбол през 1988 година. ВФК, 1989, 4, 22-26.

17. Юруков, Н., Д. Дашева. Стрес-фактори във футболната игра. ВФК, 1989, 9, 17-22.

18. Кръстев, Л., Ал. Цветков, Д. Дашева. Проучване ролята на спортната подготовка за разширяване на адаптационните възможности на организма в условията на екстремални ситуации. В сб. "Спорт, стрес, адаптация", 1991, 106-127.

19. Йотов, И, Д. Дашева, Хр. Стоянов. Корелационно-регресионна структура на скоростно-силовата подготовка и на точността при хвърлянето в хандбала. Юбилейна научна конференция "Проблеми на физическото възпитание и спорта", Свищов, 29-30 ноември 1996, 75 - 84.

20. Гигова, В., Д. Дашева, С. Иванова. Спортът през свободното време на учащите - предпочитания и мотиви. Сборник с доклади на Научна конференция на НСА, т..2, 1996, 9-17.

21. Милева, Е., Д. Дашева. Факторна структура на експертна карта за естетическото въздействие на състезанието върху зрителите. В сб. ”Проблеми на спортната практика”, 1997, 130 -137.

22. Милева, Е., Д. Дашева. Сравнителен анализ на основните фактори за естетическо и комерсиално въздействие в спортното състезание. В сб. “Личност, мотивация, спорт”, т. 3, 1997, 103-111.

23. Цолов, Б., Д. Дашева.Девет въпроса за състоянието и управлението на спорта в България. В сб. “Личност, мотивация, спорт”, т. 3, 1997, 121-126.

24. Хаджиев, Н., Д. Дашева. Спорт, стрес, адаптация – основни понятия и закономерности. Спорт & Наука, 2, 1998, 6-14.

25. Кайков, Д., Д. Бърдарев, Д. Дашева. Спортната подготовка и адаптация към екстремални ситуации. Спорт & Наука, 2, 1998, 29-34.

26. Бърдарев, Д., Д. Кайков, Д. Дашева. Специфични характеристики на адаптацията в спортната дейност и високата планина. Спорт & Наука, 2, 1998, 34-41.

27. Гърков, В., Д. Дашева. Екстремалните натоварвания в подготовката на висококвалифицирани ориентировачи. Спорт & Наука, 2, 1998, 131-135.

28. Бачев, В., Св.Нейков, Д. Дашева. Регресионни модели на специализираните тренировъчни натоварвания в гребането. В сб. Спорт, общество, образование. Т.4, 1998, 145-148.

29. Цолов, Б., Д. Дашева. Проучване на отношението на студентите към заниманията с физически упражнения и спорт в свободното време. Спорт & Наука, 4, 1998, 48-52.

30. Гърков, В., Д. Дашева. Изследване на различни по насоченост стресови натоварвания в предсъстезателен микроцикъл при ски-ориентировачи. Сб. Спорт, стрес, адаптация, I-ви Международен научен конгрес, София 23-24 октомври 1999, 189-190.

31. Хаджиев,Н., Д. Дашева. Спорт, стрес, адаптация. Методология и перспективи. Сб. Спорт, стрес, адаптация, I-ви Международен научен конгрес, София 23-24 октомври 1999, 11-15.

32. Tzolov, B., D.Dasheva. Questionnaire for measuring Sources, Manifestations and Coping Strategies in Sport Management. Сб. Спорт, стрес, адаптация, I-ви Международен научен конгрес, София 23-24 октомври 1999, 236-238.

33. Гърков, В., Д. Дашева. Влияние на хранителни добавки от фирмата “Аква Сорс” върху антропометричните и функционалните показатели на състезатели по ски-ориентиране. Спорт & Наука, 4, 2000, 79-84.

34. Наджиев, Н., Д. Дашева. Спорт, стресс, адаптация,(методология и перспективы). Наука в олимпийском спорте, 2, 2000, 109-115.

35. Цолов, Б., Ц.Цветков, Д. Дашева. Мотивация на студентите за изучаване на специалността “Спортен мениджмънт”. В.сб. Спорт, общество, образование”, т.6, 22-23 май 2000, 392-396.

36. Михайлов, М., Д. Дашева. Разработване и изследване на нов метод – интервален фартлек за развиване на специфичната силова издръжливост в катеренето. Спорт & Наука, 5, 2001,89-97.

37. Михайлов, М., Д. Дашева. Характеристика на натоварването в катеренето. Спорт & Наука. Приложение към бр.5, 2001, 44-51.

38. Mavidis, A., G. Tsikrikis, E.Zachapoyloy, K. Mantis, D. Dasheva. Comparing the amateur and professional tennis match. Спорт & Наука, Приложение към бр.5, 2000, 147-151.

39. Хаджиев, Н., Д. Дашева, П.Бонов. Спорт, стрес, адаптация /Ретроспекция и перспективи/. Спорт & Наука, Извънреден брой, 2001, 9-17.

40. Върбанов, И., Д. Дашева, Я.Николова. Стрес и общуване между треньор и хандбалисти в спортно-състезателната дейност. Спорт, общество, образование, т.7, 2001, 381-385.

41. Михайлов, М., Л.Младенов, Д. Дашева. Адаптация по време на специфично натоварване в спортното катерене. Спорт & Наука, Извънреден брой, 2001, 56-60.

42. Цанков, Ц., Д. Дашева. Изследване на срочния ефект на специализирана тренировъчна програма за подобряване на скоростно-силовите качества на 13-14 годишни баскетболистки. Спорт & Наука, 3, 2002, 27-33.

43. Хаджиев, Н., Д. Дашева. Научни постижения и бъдещи насоки за изследвания по проблемите на стреса и адаптацията в спорта. В сб. “Спорт, общество, образование”, т.8, 2002, 37-43.

44. Михайлов, М., Д. Дашева, Л.Михайлов. Трудности при контрола на физическото натоварване в спортното катерене. В сб. “Спорт, общество, образование”, т.8, 2002, 253-259.

45. Юрдакул, Х., Д. Дашева. Плиометричната сила – фактори, средства и методи за развитието й. Спорт & Наука, 6, 2002, 17-24.

46. Педев, Т., Д. Дашева, В.Гърков. Определяне на праговите пулсови честоти на ориентировачи чрез модифициран теренен тест “Конкони”. Спорт & Наука, 6, 2002, 47-56.

47. Гърков, В., Д. Дашева, П.Бонов. Относно изграждането на аеробните функции на състезателите в някои циклични спортове за издръжливост. Спорт&Наука, №2, 2003, 84-91.

48. Михайлов, М., Д. Дашева, Л. Младенов. Лактатът, пулсовата честота и субективните скали за напрежение като критерии за натоварване при катерене. Спорт & Наука, Извънреден брой 1, 2004, 58-70.

49. Гърков, В., Д. Дашева, Т. Педев. Обосноваване на физиологични критерии за работоспособност при елитни състезатели по ски-ориентиране. Спорт & Наука, Извънреден брой 1, 2004, 126-131.

50. Михайлов, М., Д.Дашева, В.Гърков. Пулсовата честота като показател за интензивност на натоварването в спортното катерене. Спорт & Наука, 1, 2004, 20-26.

51. Тепавичаров, Сл., Д. Дашева. Олимпийските игри в Атина, българското участие и тенденции в подготовката за следващия олимпийски цикъл. Спорт & Наука, 6, 2004.

52. Дашева, Д., А. Гергова, С.Джобова, К. Андонов. За евроинтеграцията в Национална спортна академия – опит и перспективи. Сп.”Банки, пари и инвестиции”, бр. 9, 2006.

53. ПАЛАКАРСКИ, Г, Д. ДАШЕВА, И. ТОДОРОВ - Динамика на спортните резултати на националния отбор по биатлон - жени, в олимпийската 2006 г. Спорт & Наука, бр.3, 2006.54. ДАШЕВА, Д., Н. ХАДЖИЕВ. Проблемът „Пренос на адаптацията" в спорта. Спорт & Наука, бр.3, 2009, стр.3-10.

55. ХАДЖИЕВ, Н., Д. ДАШЕВА. Селекция и тренируемост в спорта. Спорт & Наука, бр.1, 2009, стр. 8-14.

56. ХАДЖИЕВ, Н., Д. ДАШЕВА. Функционален адаптационен резерв и тренируемост в спорта. Спорт & Наука, бр.2, 2009, стр.3-14.

57. ДАШЕВА, Д., Н. ХАДЖИЕВ. Генотип и адаптационни промени в спорта. Спорт & Наука, бр.2, 2009, стр.24-33.

58. ДАШЕВА, Д., Н. ХАДЖИЕВ. Тренировъчни натоварвания и адаптация в спорта. Спорт & Наука, бр.4, стр.3-10.

59. ДАШЕВА, Д., Н. ХАДЖИЕВ. Възстановяване и адаптация в спорта. Спорт & Наука, бр.5, 2009, стр.15-20.

60. ХАДЖИЕВ, Н., Д. ДАШЕВА. Умора и адаптация в спорта. Спорт & Наука, бр.4, стр.10-18.2009.61. Kюркчиев Д, Lasavičiūtė S, Ваклинова И, Дашева Д, Griškūnaitė A, Teмелкова-Kюркчиева T. Взаимовръзка между двигателната активност, затлъстяване и тип 2 захарен диабет. Спорт и наука 2008; 6: 46-53

62. ХАДЖИЕВ, Н., Д. ДАШЕВА. Проблемът „тренируемост” в спорта. Спорт & Наука, бр.5, 2008, стр.10-19.

63. ПАЛАКАРСКИ, П, Д. ДАШЕВА, И. ТОДОРОВ - За управлението на спортната форма на елитни биатлонисти. Спорт & Наука, бр.4, 2008.

64. Хаджиев, Н., Д.Дашева. Издръжливост и адаптация. Спорт & Наука, бр.1, 2010, стр.3-10.

65. Дашева, Д., Н.Хаджиев. Силова подготовка и адаптация. Спорт & Наука, бр.2, 2010, стр.3-14.

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА – В съавторство

1. Dasheva, D., B. Tzolov. The management of sport in Bulgaria and some problems around it. Congress of the Republic of Macedonian. Sport and Physiological Education, Skopje, October 17-18. Сп. Физическа култура, № 1-2, 1997, 114-115.

2. Mileva, E., D. Dasheva. The process of commercialization in the Contemporary Olympic sport and its influence on the competitive moral and ethics. Sport and Physiological Education, Skopje, 17-18 October. Сп. Физическа култура, № 1-2, 1997, 93-94.

3. Bonov, P., A. Slavtschev, D. Dacheva. Correlazione tra velocità della corsa ed accumulo di lattato nei capillari sanguigni in corridori de fondo e mezzofondo. Atleticstudi, vol. 30, No 2, 1999, 51-53.

4. Bonov, P., D. Dacheva. Planning and organisation in muscle preparation for long distance and middle distance running. In: AEFA, December 2001, 58-63.

5. Zhelyazkov Tz., D. Dasheva, Kr. Tzarov. Factors of the competitive effectiveness with top-level basketball teams. 3td International Scientific Conference& Kinesiology: New Perspectives, Opatja, Croatia, 2002, 257-260.

6. Dasheva, D., St.Djobova, A.Gergova,Sv.Yancheva, L.Kraidjikova Internationalization of the study programs in the National Sports Academy. ENPHE conference, Brussels, Belgium, October, 26 – 28, 2006. 7. Dasheva, D. , St. Djobova. Working towards development of a joint programme at the National Sports Academy. Erasmus Coordinators Conference, 10-14 May 2006, Bolu, Turkey, Book of abstracts8. Tzvetkov, St, P.Bonov, D.Dasheva. Problems in determinations of the Ventilatory Threshold based on the Respiratory exchange ratio in high–level athletes. Facta Universitatis. Series Physical education and Sport. Vol.6, No 2, 2008, pp.115-125.

9. DASHEVA, D., * DJOBOVA S., * VELİNOVA V., * GERGOVA, A., * MUTAFOVA, J., NEW ASPECT OF THE SOCIAL INTEGRATION OF YOUNGSTERS WITH HEARING DISORDERS THROUGH SPORTS, Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, Volume:1, Sayı:1, Temmuz, 2008.10. Lasaviciute S, Vaklinova I, Kurktschiev D, Dasheva D, Griškūnaitė A, Temelkova-Kurktschiev T. Relationship between lifestyle, obesity and type 2 diabetes mellitus: The Sofia Lifestyle study. Diabetes Stoffwechsel und Herz 2008; 17: 15

11. Griskuinate A, Vaklinova I, Kurktschiev D, Dasheva D, Staykova T, Temelkova-Kurktschiev T. The level of awareness of type 2 diabetes mellitus among the population of Sofia: The Sofia Lifestyle study. Diabetes Stoffwechsel und Herz 2008; 17: 11.

УЧАСТИЕ В КОНГРЕСИ

1. Dasheva, D., Y.Vanden Auweele, Ph. Godin. Questionaires measuring sources, manifestations of anxiety and coping strategies / A French Adaptation/. IX th European Congress on Sport Psyhology, Brussels, Belgium, 4-9 july, 1995.

2. Boychev, Kl., D. Dasheva. Individual Factors in talent selection of swimmers. IX FINA Word Sport Medicine Congress, Athens, 27 September - October 1, 1995, Greece.

3. Иванова, С., В. Гигова, Д. Дашева. Проучване на отношението към въвеждане на нестандартни средства в урока по физическо възпитание. Първи конгрес по Спортни науки, 23-24 февруари 1996 г., София.

4. Dasheva, D. The relationship between basketball coach’s stress perception, reaction and coping strategies and the athletes behavior. IX World Congress of Sport Psychology, Israel, July 5-9, 1997.

5. Гърков В., Д. Дашева. Някои биомеханични особености на ориентировъчното бягане и тяхното отношение към методиката за бегова подготовка. Научна конференция на катедра “Лека атлетика”, НСА, 14 май 1997г., София.

6. Dasheva , D. Integral approach to the stress in sport /Experimental example - basketball/. The Second Annual Congress of the European College of Sports Science, 20-23 August 1997, Copenhagen, Denmark.

7. Dasheva, D, P.Bonov. Structure of the training load in the preparation of top level athletes in the ling distance running (5000m). The Second Annual Congress of the European College of Sports Science, 20-23 August 1997, Copenhagen, Denmark, 659-660.

8. Garkov, V., D.Dasheva. Extreme loads in Training Process of Highly Qualified Athletes of Orienteering. Sport, Stress, Adaptation, International Scientific Conference, Sofia, 28 November, 1997, 55-56.

9. Bardarev, D., D.Kaykov, D.Dasheva. Specific Features of the Process of Adaptation in Sport Activity and High Mountain Conditions. Sport, Stress, Adaptation, International Scientific Conference, Sofia, 28 November 1997, 55-56.

10. Dasheva, D. The SportsTraining as the Stress Factor. International Congress Man in sport: New ideas, Technologies and Perspectives, Moscow, May 24-28 1998, Russia, 226-227.

11. Гърков, В., Д. Дашева. Нестандартны подход построения тренировки для лучших болгарских ориентировщиков. International Congress Man in sport: New ideas, Technologies and Perspectives, Moscow, May 24-28 1998, Rusia, 225-226.

12. Hadjiev, N., D. Dasheva. Deporte para todos. Adaptación y promoción de la salud. World congress Sport for All, Barcelona, Spain, 19-22 November, 1998.

13. Hadjiev, N., D. Dasheva, P.Bonov. Stress, Adaptation and performance. Fourth International Scientific Congress “ Olympic Sports and Sport for All: Health, Sports Medicine, Rehabilitation and Recreation, Kiev, May 16-19, 2000, Ukraine.

14. Цолов, Б., Д. Дашева. Стандартизиране на въпросник за проучване на стрес-факторите, стрес-реакциите и стратегиите за преодоляване на стреса при спортни мениджъри. I-ви Международен научен конгрес, София 23-24 октомври 1999.

15. Bonov, P., D. Dasheva. A Study of the Multiparametric characteristics of the Athletic condition and Top Form in middle distance running (Men and Women). 4th Annual congress of the European College of Sport Science, Rome, 14-15 July 1999.

16. Tsikrikis, G., D.Dasheva, I.Athanailidis, V.Gigova, A.Kontostathis. Evaluation of Physical Condition of tennis athlete’s age of 10-16 in Greece. 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20 May, 2001, Komotini, Greece.

17. Mladenova, L., D.Dasheva, V.Gigova, G. Tsikrikis, A.Gigov. A study of some Anthropometric fundamentals of young Bulgarian and Greek tennis players. 9th International Congress on Physical Education and Sport, 18-20 May 2001, Komotini, Greece.

18. Dasheva, D., N.Hadjiev. The Scientific Performances and Future Ways for Investigation in Field of Stress and Adaptation in Sport. FIS Komunikacije, 2002, 32.

19. Dasheva, D. Tz.Zhelyazkov, Kr. Carov.Factors of Competitive Effectiveess with Top-Level Basketball Teams. FIS Komunikacije, 2002, 33.

20. Тепавичаров, Сл., Д. Дашева. ОИ в Атина, българското участие и тенденции в подготовката за следващия олимпийски цикъл. 3-ти Международен научен конгрес “Спорт ,стрес, адаптация – Олимпийски спорт и спорт за всички”.19-21 ноември 2004, София, България.

21. Dasheva, D. Actual Trends in the Sport training theory (Methodological point of view). Badminton Seminar, Sofia, NSA, September, 2005.

22. Dasheva, D., D.Gergova, S.Djobova, L.Marinova. National Sports academy in the European educational space (Student mobility). Erasmus conference, 10-14 May 2006, Bolu – Turkey.

23. Djobova, S., D.Dasheva, P.Bonov. Working towards development of Joint program in National Sports Academy. Erasmus conference, 10-14 May 2006, Bolu – Turkey.

24. Dasheva, D. Applying the Adaptation theory to achieving performance excellence (Theory). 28-th EACA Congress – The Winning Difference, 4-6 November, Sofia, Bulgaria, 2005.

25. Bonov, P., D. Dasheva, V. Garkov, G. Palakarski et all. Haematological changes under the effects of training at aerobic threshold level , moderate altitude and cold conditions in high level biathlon and orienteering athletes. International Congress on Science and Nordic Skiing. June 18-20, 2006, Vuokatti, Finland.

26. Dasheva, D. St.Djobova, M.Kuleva, A.Antonova. National Sports Academy in the European Educational Space (Student Mobility).Canakkale, Turkey, 11-12 May 2007.Book of abstrakts.

27. Dasheva, D., P.Bonov, V.Garkov,G.Palakarski, T.Pedev, St.Tzvetkov. How to interpret Changes in an Athletic Condition? (Live High-Train High and Live High – Train Low). International Scientific Conference “Analytics and Diagnostics of Physical activity”, Conference proceeding, 2007,Belgrad, Serbia, pp.11-21.

28. Griškūnaitė A, Vaklinova I, Kurktschiev D, Dasheva D, Staykova T, Temelkova Kurktschiev T. The level of awareness of type 2 diabetes mellitus among the population of Sofia: The Sofia Lifestyle Study. 3rd Central European Diabetes Congress, 19-21 June 2008, Plovdiv, Bulgaria

29. Lasaviciute S, Vaklinova I, Kurktschiev D, Dasheva D, Griškūnaitė A, Temelkova-Kurktschiev T. Relationship between lifestyle, obesity and type 2 diabetes mellitus: The Sofia Lifestyle Study. 3rd Central European Diabetes Congress, 19-21 June 2008, Plovdiv, Bulgaria.

30. Dasheva, D. P.Bonov, V.Garkov,G.Palakarski, T.Pedev, St.Tzvetkov. Does the Live High – Train Low model works. 5th International Scientific conference on Kinesiology, 2008, Zagreb, Croatia, pp.894-900.

31. Dasheva, D., R.Tzarova, I. Radevska, St.Djobova. Opening the National Sports Academy to the Health education thought national and European programs. 2end International Conference “Health Education and Quality of Life”. Czech Republic, October 8-10, 2009.

32. Daniela D., P.Bonov, T.Pedev, St.Tzvetkov, G. Mateev, V. Garkov. Different protocols for determining the basic functional parameters in orienteering. International Scientific Conference “Theoretical, Methodological and Methodical Aspects of Competitions and Athletes’ Preparation”, December 11th 2009, Belgrad, Serbia.

33. Dasheva, D. Training and Adaptation in Non-Standard Conditions. The 4th ICHPER.SD MIDDLE EAST REGIONAL CONGRESS, 2008, Egypt, 17-17 October

34. Dasheva, D. Sports Training in non-standard conditions (Altitude and Transmeridian flight). 3rd Science of Training Symposium (10 - 12 June 2009), Turkey.

35. Дашева, Д. Съвременни тенденции в системата на олимпийска подготовка. Национална конференция на спортно-педагогическите кадри в Р.България, 26-27 септември, 2009, Варна. 

УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

1. Petkova, L., D. Dasheva. The introduction of the new master’s degree in the National Sports Academy. 4th Biennial Forum of the ENSSHE: Bridging the Network”, London, 13-17 September 1997.

2. Теоретико-методологични основи на съвременната спортна тренировка. Интензивен международен курс по проекта Темпус, София, 17-24 май 1998 - лектор.

3. Diplomado en gimnasia artística – Comité Olímpico Mexicano, febrero, 2003 – лектор

4. Metodología del entrenamiento deportivo – Comité Olímpico Mexicano, febrero, 2003 - лектор

5. Diplomado en entrenamiento deportivo y ciancias aplicadas al deporte – Comite Olimpico Guatemalteco, marzo, 2003 - лектор

6. Diplomado en entrenamiento deportivo y ciancias aplicadas al deporte – Comite Olimpico Mexicano, noviembre, 2003 – лектор

7. Diplomado en entrenamiento deportivo y ciencias aplicadas al deporte – Comité Olímpico Mexicano, febrero, 2005 – лектор.

ПРЕВЕДЕНИ КНИГИ И СТАТИИ

Книги

1. Кампс, А. Спортни федерации. Правен режим. ИК Пропелер, 1999 – превод от испански на български – 373 стр.

2. Pratique de la lutte. FILA, 2000 - превод от български на френски език – 19 стр.

3. Petrov, R. Programme de formation professionnelle des entraîneurs de lutte. FILA, Lausanne, 2001 – превод от български на френски език – 71 стр.

4. Petrov, R. Planification de l’entraînement pour le cycle olympique 2000-2004. FILA, Lausanne, 2000, 9-16 - превод от български на френски език – 7 стр.

Статии

5. Бланко, А. Многостранна подготовка на млади футболисти. Спорт & Наука, 4, 1998, 31-42 – превод от испански на български език – 10 стр.

6. Бланко, А. Валидност на пулстестерите Бауман & Харди 6000 и Полар Електро 4000. Спорт & Наука, 2, 2000, 104-115 – превод от испански на български език – 10 стр.

7. Кампс, А. Юридически режим в спорта (частен и публичен). Спорт & Наука, 2, 2000, 18-30 – превод от испански на български език – 13 стр.

8. Чичоглу, И и кол. Ефектът от приемането на сода бикарбонат по време на високоинтензивно тренировъчно натоварване. Спорт & Наука, 1, 2001, 116-124 – превод от английски на български език – 9 стр.

БРОЙ НА ЦИТИРАНИЯ ОБЩО – над 200

БРОЙ РЕЦЕНЗИИ:

1. Докторанти – 10

2. Доцент – 4

3. Професор – 1

4. Доктор на педагогическите науки – 1

5. На статии за международни списания – 2

УЧАСТИЯ В РЕДКОЛЕГИИ:

1. Спорт & Наука, София, България

http://www.scienceandsport.com/editors.html

2. „Физичка култура”, Београд, Р.Србиjе

http://www.dif.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=953&Itemid=297


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share