НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Евелина Савчева, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(373)
E-mail: esavcheva@gmail.com

Образование и кариера

Магистър – психология на спортната тренировка - НСА"Васил Левски"; доктор
Докторат на тема "Влияние на менталния тренинг върху състезателната реализация при фехтовачи 14-16 год.".


Педагогическа дейност

Ментален тренинг в спорта за: контрол и самурегулация на емоциите, за изграждане и поддържане на позитивен вътрешен диалог, за поставяне на цели, за изграждане, регулация и саморегулация на увереността, за релаксация и активация, за визуализация, за изграждане и сплотяване на отбора и др. 

Групово-динамичен психотренинг за: разрешаване на конфликти, взимане на решения, лидерски умения, екипна ефективност, комуникативни умения, обслужване на клиенти, мотивация на служителите, организационна култура и др.

 


Треньорска дейност

Треньор по групово-динамичен психотренинг и организационно поведение.


Научни интереси

Регулация и саморегулация на психическите състояния и поведението на спортиста.

Формиране и развиване на психичните умения, свързани със спортното постижение и изявата на спортистите в елитния спорт.


Публикации, учебници, ръководства

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Психологически особености на фехтовачи. В: Личност. Мотивация. Спорт, Т. 16, НСА Прес, С., 2011, 180-197.

Савчева, Е., Влияние на менталният тренинг върху психичните умения при фехтовачи, В: Личност. Мотивация. Спорт, Т. 16, НСА Прес, С., 2011, стр. 198-207.

Савчева, Е. Организация и провеждане на ментален тренинг за фехтовачи. В: Личност. Мотивация. Спорт, Т.15, С., НСА-ПРЕС, 2010, стр. 164-171.

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Ментален тренинг и състезателна реализация при фехтовачи. В: Спорт и наука, изв. бр. 4, част 2, 2010, стр. 350-356.

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Целеполагане и ефективност на двигателната дейност. В: Спорт и наука, изв. бр. 4, част 2, 2010, стр. 87-98.

Желязкова-Койнова, Ж., Е. Савчева, Взаимовръзка между някои личностни характеристики и особеностите на състезателната  реализация при фехтувачи (14 - 19 г.). В: Личност. Мотивация. Спорт. Том 12,  НСА Прес, С., 2007, стр. 232-245.

Савчева, E., Тактическо и психологическо значение на прекъсванията в боевете по фехтовка, В: Сборник четвърти международен конгрес „Спорт, стрес и адаптация” 17-18 ноември, 2006, София, стр. 32-34.

Савчева, Е., Ж. Желязкова-Койнова, Стрес-фактори на състезателната среда във фехтовката. В: Доклади от ІІІ Международен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА-ПРЕС, 2004, стр. 145-150.

Желязкова-Койнова, Ж., E. Савчева, Модел на взаимодействието между личностни особености, фактори на състезателната среда и състезателната реализация при фехтовачи (14-19 г.). В: Доклади от ІІІ Международен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, НСА-ПРЕС, 2004, стр. 127-130.


??????? ??? Facebook Twitter Share