НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Никола Попов, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Външ.: (02) 9621182/371

Дългогодишен преподавател по психология. Избран за доцент от Академичния съвет на НСА през 1970 г. През 1982 г. защитава пред Специализирания научен съвет на НСА „В. Левски”, дисертация за научната степен доктор на педагогическите науки на тема „Теория и метод на подбора в спорта”. През 1985 г. става професор по спортна психология след избор в Академичния съвет и с решение на Президиума на Висшата атестационна комисия към Министерския съвет.

От 1971 до 2001 г. е член на Академичния съвет, а осем години - на Ректорския съвет. По един мандат последователно е декан и зам. ректор в НСА. В продължение на 9 години ръководи катедра „Психология, педагогика и социология”. Няколко мандата е председател на секцията „Науки за физическото възпитание и спорта” към Съюза на българските учени. Многократно е включван за постоянен член на Специализирания научен съвет по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка на НСА и на Специализирания научен съвет по психология в СУ. Бил е заместник-председател на научната комисия по обществени науки към ВАК.

Публикувал е 16 книги, повечето, от които с монографичен характер. Заслужава да се отбележат следните: Спортен подбор и ориентация. Личност и подбор в спорта, Олимпизъм. Общество. Личност. Предназначението на спорта. Спорт за хората. Личностна насоченост на хандбалиста. Правото на спорт и неговата реализация. Психологически портрет на свръхчовека на Ницше. Психологически проблеми на масовата физическа култура. Треньорът: психология, образование, адаптация. Психологически поглед към някои проблеми на обществото и спорта.

Издал 15 научни студии. В сборници, списания и бюлетини с неговото име са публикувани 236 научни статии, от които 22 на чужди езици (руски език - 7, английски - шест, немски - четири, френски - три, полски - две). Книгата „Олимпизъм. Общество. Личност” е преведена на руски език. Има и публикации, които са научни рецензии на излезли книги или предговор към книги от преводната литература, също научно-приложни и научнопопулярни разработки.

Съавтор на шест учебника и учебни помагала. Самостоятелно написва учебниците: Обща психология; Социална психология; Спортна психология; Медицинска психология. Научните му приноси в спортната психология и по-общо в спортната наука са популярни и признати както в национален, така и в международен мащаб. Негови научни трудове са цитирани в повече от 324 публикации на български и чуждестранни автори. Научен ръководител е на 13 успешно защитили докторанти. Получилите под негово ръководство научно-образователната степен доктор се реализират като хабилитирани университетски преподаватели, като треньори и учители. От чуждестранните докторанти трима са университетски преподаватели съответно в Хавана, Сеул и Комотини. Под негова научна редакция излизат четири сборника с по-широк обхват от проблеми, четири тома от книгата „Личност. Мотивация. Спорт” и три книги на български език, превод от унгарски, руски и сръбски. За научната си и преподавателска дейност е удостоен с държавен орден „Кирил и Методий”. Десетки научни трудове са отличени с награди в организирани конкурси. Има няколко грамоти от различни институции за научен принос и за активна творческа дейност. В качеството си на психолог е вземал участие в подготовката на национални и олимпийски отбори. Един от учредителите е на Международната федерация по спортна психология (1965). Чел е лекции в Москва и в Санкт Петербург.

Публикации на проф. Никола Попов

КНИГИ

Никола Попов. Подбор и възпитание на спортистите. Изд-во ЕЦНПКФКС., 1976

Никола Попов. Олимпизъм. Общество. Личност –Изд-во БОК, С., 1977.

Никола Попов. Олимпизм. Общество. Личность – София-Прес, С., 1980.

Никола Попов. Психологически метод на подбора в спорта. Изд-во ЕЦНПКФКС, С., 1984.

Никола Попов. Проблемните ситуации в спорта и системният подход. Методи за решаване на проблемните задачи. Изд-во ЕЦНПКФКС, С., 1984.

Ема Герон, Никола Попов. Развитие на висшата нервна дейност в предучилищна възраст. - Народна просвета, С., 1966.

Никола Попов. Личност и подбор в спорта – МФ, С., 1986.

Никола Попов и кол. Потребности и интереси и идейно-възпитателен процес във ВИФ „Г. Димитров”. Изд-во ЕЦНПКФКС, С., 1987.

Никола Попов. Правото на спорт и неговата реализация. С., 1997.

Никола Попов. Спорт за хората. Мотивация. Подбор. Изд-во НСА, С., 1999.

Никола Попов. Предназначението на спорта. Теория и проблеми. Изд. НСА, С., 1999.

Никола Попов, Я. Барбас. Въпроси на спортния подбор и психологическа пригодност на състезатели по борба – НСА-Прес, С., 2003.

Никола Попов. Психология. Обща психология – НСА-Прес, С., 1999.

Никола Попов. Психология. Социална психология (второ преработено и допълнено издание). НСА-Прес, С., 1999.

Никола Попов. Психология. Спортна психология - НСА-Прес, С., 2002.

Никола Попов. Психология. Медицинска психология. Изд. НСА, С., 1995.

Никола Попов. Треньорът: психология, образование, адаптация. НСА-Прес, С., 2007.

Никола Попов. Рецензии, том І – НСА-Прес, С., 2008.

Никола Попов. Рецензии, том ІІ – НСА-Прес, С., 2009.

Никола Попов. Психологически поглед към някои проблеми на обществото и спорта. НСА-Прес, С., 2010.

Никола Попов. Психологически портрет на свръхчовека на Ницше. НСА, С., 1992.

Никола Попов. Психологически проблеми на масовата физическа култура. Профиздат, С., 1983.

Никола Попов, В. Стоименова, Е. Стоянов. Психологически фактори за подбор и спортна ориентация. Изд. ЕЦНПКФКС, С., 1987.

Никола Попов. Факторът мотивация във физическата култура и спорта. Изд. ЕЦНПКФКС, С., 1988.

Никола Попов. Идеологическата подготовка – основа на цялостната подготовка и възпитание на спортиста. МФ., С., 1973.

Никола Попов и кол. Методи за психологически изследвания, МФ, С., 1963.

Никола Попов и др. Психология (трито издание, под ред. на проф. Н. Попов и ст. н. с. І ст. Боню Първанов), МФ, С., 1990.

Никола Попов и др. Методи за психологически изследвания. Ръководство за студентите от ВИФ “Г. Димитров” (под ред. на Б. Първанов), МФ, С., 1977.

Никола Попов и др. Ръководство за психологически изследвания (за студентите от ВИФ “Г. Димитров”, ІІ подобрено издание – под ред. на Б. Първанов), МФ, С., 1981.

Никола Попов, Др. Стоянов. Психологическа подготовка. Раздел от учебник Волейбол. МФ, С., 1971, с. 107-121.

Никола Попов, Н. Кръстев. Основи на психологическата подготовка. Раздел от учебник Хандбал, МФ, С., 1974, с. 233-244.

Никола Попов, Н. Кръстев, Ал. Върбанов. Основни прояви и особености на личностната насоченост (върху материали от изследвания с високоразрядни хандбалисти), Изд. ЕЦНПКФКС ,С, 1976л

 

 

СТАТИИ

Никола Попов. Личностен подход и спортен подбор. - Въпроси на физическата култура, кн 6., 1976, с. 356-357.

Никола Попов. Методологически и психологически предпоставки за определяне критериите на спортния подбор. - Въпроси на физическата култура, кн. 3, 1978, с. 180-183.

Никола Попов. Психологические предпосылки для определения критериев спортивного отбора. В сб. ІV Свет. Конгрес на МАСП, Прага, 1977, с. 572-574.

Никола Попов. Подборът в спорта и всестранното развитие на личността – Психология, кн. 4, 1979, с. 237-243.

Никола Попов. Психологически основи на спортния подбор. - Въпроси на физическата култура, кн. 8, 1974, с. 461-465.

Nicolas Popov. Autodetermination pour sport et choix de la discipline sportive – Congres de FEPSAC, 1975. The Britich Society of Sport Psychology, Edinbourg, 1975, p. 61-63.

Никола Попов. Критика на някои буржоазно-идеологически и ненаучни схващания за същността и образоването на двигателните навици. – В сб. Трудове на ВИФ, кн. 3, МФ. С., 1963, с. 117-185.

Никола Попов. Към теорията за двигателните навици. - Въпроси на физическата култура, кн. 2, 1963, с. 109-112.

Никола Попов. Закономерности при изпълнението на двигателния навик. - Въпроси на физическата култура, кн. 2, 1966, с. 111-116.

Никола Попов, А. Стойчев, Л. Панайотова. Психологически изследвания в спорта и техният социален и педагогически смисъл – Спортна етика, кн. 6, 1971.

Никола Попов. Спортна психология и идеологически фронт. - Въпроси на физическата култура, кн. 9, 1974, с. 304-315.

Никола Попов. Приложни аспекти на психологическата теория за взаимоотношенията в спортния колектив. - Въпроси на физическата култура, кн. 9, 1982, с. 601 – 603.

Никола Попов. Теория и методология на спортната психология. - Въпроси на физическата култура, кн. 11, 1979, С., 672 – 674.

Б. Първанов, Никола Попов. Възпитание на качеството трудолюбие у физкултурниците и спортистите. Въпроси на физическата култура, кн. 7, 1962, с. 432 – 436.

Никола Попов. Развитие на равновесната усетливост у спортуващите. - Въпроси на физическата култура, кн. 3, 1962, с. 156 – 161.

Б. Първанов, Никола Попов. Особености на съсредоточаването на вниманието при изпълнение на начални удари. Въпроси на физическата култура, кн. 5, 1963, с. 278 – 283 и Трибуна на треньора по волейбол, кн. 2, 1965, с. 41-56.

Б. Първанов, Е. Генова, Никола Попов. Стимулиращо влияние на някои фактори върху волевото усилие при различна физическа работа. В: Юбилеен сборник трудове на ВИФ, МФ, С., 1963, с. 211-217 и Der Einfluss einiger stimulierender faktoren anf die Willens anstrengung bei unterschiedlicher Kőrperlicher Tätigkeit – Thearie und Praxis der Kόrperkultur, 8, 1963, s, 726-731.

Никола Попов. Психологически моменти от самоподготовката на спортиста. Въпроси на физическата култура, кн. 7, 1964, с. 430-432.

Б. Първанов, Н. Попов. Влияние на някои фактори върху съсредоточаването на вниманието при изпълнение на начални удари. В: сб. Трудове на ВИФ, т. 7, кн. 4, 1964, с. 67-84.

Никола Попов. Трудности при овладяване на двигателния навик в спорта и средствата за тяхното преодоляване. В: сб. Трудове на ВИФ, том ІХ, кн. 1, 1966, с-. 62-73.

Никола Попов. Въпроси на психологическата подготовка на волейболиста. В: Актуални проблеми на волейбола (ред. М. Димитров), МФ, С., 1966, с. 43-62.

Никола Попов, Др.Стоянов. За преодоляване на някои трудности през време на състезанията по волейбол – Новости в спорта, кн. 2, 1967, с. 16-20.

Nicola Popov, Dr. Stojanov. The difficulties in volleyball and ther overcoming – Bulletin official, JIV, 41-42, 1967, p. 50-70.

Никола Попов. Изменения в коровата невродинамика на спортиста в процеса на подготовката му. Трибуна на треньора по волейбол, кн. 6, 1967, с. 33-51.

Никола Попов. Изменения в коровата невродинамика на спортиста в процеса на подготовката му. - Въпроси на физическата култура, кн. 1, 1970, с. 36-40.

Ел. Генова, Ф. Генов, Никола Попов. Изменения на някои психически функции у борци в условията на Белмекен и Мексико. - Въпроси на физическата култура, кн. 6 и кн. 7, 1968, с. 375-379 и с. 431-436.

Ел. Генова, Ф. Генов, Никола Попов. Изменения некоторых психических функций у борцов в условиях Белмекена и Мехико. В: сб. На борзивском ковре., М., 1970, с. 118-120.

El. Guenova, F. Guenov, Nicola Popov. Changes in some psychic funetions of wrestlers under the conditions in Belmeken and Mexico. Proc Contemporaty of Sport – 2 nd international Congress of Sport Psychology. The Athletic institute, Chicago, Illinois, 1970, p. 225-232.

Никола Попов, Никола Кръстев. За възпитание на спортните цели и идеали у хандбалистите. - Новости в спорта, кн. 1, 1969, с. 36 – 41.

Никола Попов, Н. Кръстев. Възрастови и полови различия при волевата подготовка на хандбалистите. В: Най-новото в хандбала (ред. Н. Кръстев), МФ, С., 1968, С. 184-194.

Никола Попов, Н. Кръстев. Възрастови и полови различия в отношение към трудностите в хандбала и тяхното преодоляване. Сб. Международна научна конференция по въпросите на психологическата подготовка на спортиста – МФ, С., 1970, с. 223-232.

Никола Попов. Психологическата подготовка по време на почивката (тайм-аут) във волейбола. Сб. Международна научна конференция по въпросите на психологическата подготовка на спортиста – МФ, С., 1970, с. 305 – 313.

Никола Попов, Н. Кръстев. Диагностика и контрол на психологическата подготовка на хандбалиста чрез проследяване на някои функционални изменения. Въпроси на физическата култура, кн. 6, 1970, с. 363-370.

Nicola Popov. Diagnostik und kontrole der allgemeinen psychologischen Varbereitung des Handballspielers mit Hilfe einiger funktionaler Veränderungen – Theorie und Praxis der Kőrperkultur, 8, 1971, s. 717-719.

Nikola Popov, N. Krastev. Kontrola psychicznego przegotowania za Wodniczek pilki reczej – Sport Wyczynowy, 1, 1973, p. 26-31.

Никола Попов, Б. Маринов. Изменения в някои показатели на работоспособността при състезатели по туристическо ориентиране през време на подготвителен зимен лагер. - Туристически организатор, кн. 12, 1972, с. 42-49.

Н.Кръстев, Никола Попов. Тактическото мислене в хандбала (показатели за диагностика и контрол на тактическата подготовка на хандбалиста). - Треньорска мисъл, кн. 11, 1970, с. 32-41.

Никола Попов, Б. Маринов, Г. Жълтов. Изменения в лабилността на нервната система при различни натоварвания по туристическо ориентиране. Сб. Трудове на БТС, том 2, МФ, С., 1970, с. 18-37.

Б. Маринов, Никола Попов, Г. Жълтов. Промени в някои психологически показатели при различни по характер тренировки и състезания по ориентиране. Сб. Трудове на БТС, том 2, МФ. С., 1970, с. 43-57.

Никола Попов. Социално-психологическите изследвания и тяхното значение за психологическата подготовка на спортиста. В: Психология, педагогика и спорт. Изд. ЦС на БСФС, С., 1971, с. 52-74.

Никола Попов. Влияние на дозираното вестибуларно дразнене върху словесните асоциации при спортисти. Сб. Трудове на ВИФ, том ХІІІ, кн. 2, 1970, с. 285-290.

Никола Попов. Изменения в умствената активност на спортисти след прилагане на дозирано вестибуларно натоварване. - Въпроси на физическата култура, кн. 6, 1971, с. 340 – 343.

Никола Попов, А. Върбанов. Опит за диагностика и контрол на спортната подготовка на спортиста. - Въпроси на физическата култура, кн. 10, 1971, с. 611-619.

Никола Попов, Н. Кръстев, Ал. Върбанов. Управление на психологическата подготовка на хандбалиста. - Треньорска мисъл, кн. 4, 1973, с. 21-27.

Б. Първанов, Никола Попов и др. Някои социално-психологически изследвания в спорта. В: Психологията и съвременният спорт, МФ, С., 1975, с. 304-315.

Nikola Popov. Bedingungungsfaktoren der Mobilisation von volleibalspielern vor und während des Wettkamfes. Sportpsychologisches symposium der Universitäten Heidelberg, Sofia, Heidelberg, 1975, s. 27-36.

Никола Попов. Фактори и структура на мобилизацията на волейболиста – ЯКД, кн. 5, 1972, с. 37-54.

Никола Попов. Личностната устойчивост на спортиста и нейното формиране. Сб. Международна научна конференция по въпросите на организацията и управлението на тренировъчния процес. МФ, С., 1972, с. 288-294.

Б. Първанов, Никола Попов, Д. Гигов. Психическата устойчивост на волейболистите от групата на майсторите. - Въпроси на физическата култура, кн. 7, 1973, с. 411-417.

Б. Маринов, Никола Попов. Изменение в показателите за силова издръжливост при изкачване на алпийски стени. - Туристически организатор, кн. 16, 1974, с. 36-42.

Б. Маринов, Никола Попов, П. Коларски. Влияние на изкачванията на стени върху пулсовата честота на алпинисти. В: Проблеми на спортното майсторство по алпинизъм и ориентиране. Изд. ЦС на БТС, С., 1974, с. 116-124.

Никола Попов. Въздействие на дозираното вестибуларно дразнене върху непосредствената памет. - Въпроси на физическата култура, кн. 6, 1973, с. 362-366.

Nikola Popov. Der dosierte vestibulareiz und die Wahrnemung von stricken. Trabajos cientificos, tomo II, Madrid, 1973, s.262-266. /Дозираното вестибуларно дразнене и възприемането на отсечка/.

Б. Маринов, Никола Попов. Съсредоточеност на вниманието на алпиниста. - Туристически организатор, кн. 26, 1976, с. 33-44.

Б. Маринов, Никола Попов. Двигателната реакция на алпиниста. - Турист, кн. 10, 1972, с. 25.

Никола Попов. Психологическата подготовка в спорта и личността. - Въпроси на физическата култура, кн. 4, 1977, с. 186-188.

Никола Попов, Б. Маринов. Бързината и броят на последователните учебно-тренировъчни изкачвания и тяхната роля в подготовката на алпиниста. Сб. Трудове на ВИФ, т. ХVІІІ, кн. 4, част І и ІІ, МФ, С., 1974, с. 43-48.

Никола Попов. Нравственост и интелектуализация в спортния колектив. ЯКД, кн. 5, 1981, с. 26-30.

Ю. Мутафова, Никола Попов, К. Андукс. Интелектуализация и колективизъм в големия спорт. - Въпроси на физическата култура, кн. 9, 1981, с. 585-590.

Никола Попов, Б. Димитрова. Вестибуларна устойчивост на греда – Треньорска мисъл, кн. 6, 1982, с. 11-15.

Никола Попов, В. Стоименова. Идентификация и диференциация на личността на подрастващи спортисти. - Въпроси на физическата култура, кн. 1, 1983, с. 56-62.

Никола Попов, Б. Маринов. Психологическо състояние и психомоторни изменения на алпинисти при подготовка и участие в алпийска експедиция. В: Проблеми на туризма. МФ, С., 1983, с. 88-103.

Никола Попов, В. Стоименова. Общуването при подрастващите спортисти (11-17 г.). Въпроси на физическата култура, кн. 4, 1984, с. 244-249.

В. Ангелов, Никола Попов, Г. Янков. Ролята на скоростната издръжливост за спортната форма на футболиста. - Въпроси на физическата култура, кн. 10, 1970, с. 577-581.

Никола Попов. Формирането на интереса към спорта. Сб. Трудове на ВИФ, Т. VІІІ, кн. 2, МФ, С., 1965, с. 40-47.

Никола Попов, Е. Генова. Теоретико-методологически основи на спортния подбор и някои психологически изисквания. Сб. Трудове на ВИФ, Т. Х, кн. 4, МФ, С., 1967, с. 121-130.

Никола Попов, В. Стоименова. Психологически данни за работата на съдиите по лека атлетика и някои изисквания за техния подбор и обучение. Въпроси на физическата култура, кн. 3, 1970, с. 178-182.

Никола Попов, Г. Янков. Нормативи за бързината и точността като компоненти на скоростта за възприемане и преработка на информацията у футболисти. Новости в спорта, кн. 3, 1970, с. 10-14.

Никола Попов, Г. Янков. Нормативи за оценка скоростта на възприемане и преработка на информацията у футболисти. Сб. Трудове на ВИФ, т. ХІІІ, кн. 2, 1970, с. 291-302.

Никола Попов, В. Стоименова. Лабилността на централната нервна система като критерий за подбор в леката атлетика. В: Проблеми на детско-юношеския спорт. МФ, С., 1970, с. 106-116.

Никола Попов, Г. Янков. Подборът на футболистите по постове съобразно пропускната способност на зрителния анализатор. Въпроси на физическата култура, кн. 10, 1979, с. 604-610.

Никола Попов, В. Стоименова. Проба за диагностика и прогноза на талантливи състезатели – лекоатлети на спринтови бягания и скок на дължина. - Въпроси на физическата култура, кн. 3, 1973, с. 108-112.

Никола Попов, Б. Маринов, Социално-психологически критерии за спортен подбор при алпинисти. - Въпроси на физическата култура, кн. 2, 1973, с. 108-112.

Б. Маринов, Никола Попов. Отношението на партньора в алпийската свръзка като критерий за подбор. Сб. Международна конференция по въпросите на организацията и управлението на тренировъчния процес. МФ, С., 1972, с. 372-378.

Никола Попов, Б. Маринов. Социометрията като метод за подбор на алпийска свръзка. Сб. Проблеми на спортното майсторство по алпинизъм и ориентиране. Изд. ЦС на БТС, С., 1974, с. 55-76.

Никола Попов, Н. Кръстев, Ал. Върбанов. Ценности и ценностна ориентация при първоначалния избор на спорт /върху материали от високоразредни хандбалисти. Сб. V научна конференция по хандбал, изд. ЦС на БСФС, С., 1976, с. 108-118.

Никола Попов, Б. Маринов. Критерии за оценка на взаимоотношенията в алпийския колектив. Въпроси на физическата култура, кн. 1, 1977, с. 43 – 46.

Никола Попов, Б. Маринов. Критерии оценки взаимоотношений в алпийском коллективе. Сб.ІV свет. Конгрес МАСП, Прага, 1977, с. 576-578.

Никола Попов. Особености на спортната ориентация при високоразредни спортисти /емпирично изследване с хандбалисти/ - ЯКД, кн. 10, 1978, с. 46-52.

Никола Попов. Ценности и ценностна активност на личността в спорта. Сб. Доклади V Европейски конгрес по психология на сорта, том І, С., 1979, с. 337-343.

Никола Попов, В. Стоименова. Спортното самоопределение при подрастващите – Треньорска мисъл, кн. 2, 1979, с. 39-44.

Никола Попов, П. Матеев. Ценности и ценностна ориентация при високоразредни спортисти – колоездачи – Въпроси на физическата култура, кн. 7, 1980, с. 426-432.

Никола Попов. Типология на стремежа за преодоляване на трудности – фундаментален критерий за подбор. Сб. Научни трудове, изд. ЕЦНПКФКС, С., 1980, с. 203-209.

Б. Маринов, Никола Попов. Взаимоотношенията в алпийския колектив. - Турист, кн. 4, 1975, с. 26.

Б. Маринов, Никола Попов. За партньора в алпийската връзка. - Турист, кн. 5, 1972, с. 24-25.

Никола Попов, В. Стоянова, Е. Стоянов. Възрастово изменение в съдържанието на спортното самоопределение при лекоатлети. - Въпроси на физическата култура, кн. 9, 1984, с. 583-588-

Никола Попов. Сигнално-ответната функция на вестибуларния апарат в условията на продължителна физкултурна и спортна дейност. Сб. Трудове на ВИФ, т. Х, кн. 1, 1967, с. 55-66.

Никола Попов. Изменения в лабилността на вестибуларния апарат при продължително въздействие с физически упражнения. Сб. Трудове на ВИФ, т. ХІ, кн. 1, С., 1968, с. 505-516.

Никола Попов. Направление за изследване на вестибуларния апарат и тяхното значение за спорта. Въпроси на физическата култура, кн. 1/1969, с. 33-36.

Ц. Дражева, В. Алипиева, Никола Попов. Ролята на описанието и демонстрацията при словесното и двигателно възпроизвеждане на движението – Юбилеен сборник трудове на ВИФ, МФ, С., 1963, с. 23-28.

Никола Попов. Вестибуларная устойчивость в условиях двигателного стимулирования физическими упражнениями – Теория и практика физической культуры, кн. 5, 1970, с. 75-77.

Никола Попов, В. Стоименова. Изменения в лабилността на централната нервна система в зависимост от възрастта и тренираността. Сб. Трудове на ВИФ, т. ХV, кн. 1, МФ., С., 1972, с. 42-53.

Никола Попов, В. Стоименова. Съдийството по лека атлетика. - Треньорска мисъл, кн. 4, 1973, с. 30-37.

Никола Попов, Л. Йоргова. Изменения в психическата умора на работнички – сортировачки след физически упражнения. Психология, кн. 2, 1974, с. 32-42.

Никола Попов, П. Присадашка. Възможности за тренировка на равновесните функции (снижаване отрицателното въздействие на вестибуларната възбуда върху словесните асоциации). - Въпроси на физическата култура, кн. 10, 1975, 620-625.

Никола Попов. Психологическата информация за начина на живот и олимпизмът. ЯДК, кн. 11, 1977, с. 53-55.

Никола Попов. Самоутвърждаването на личността и съвременният олимпизъм – ЯКД, кн. 7, 1976, с. 5-10.

Никола Попов. Психологически предпоставки на масовата физическа култура по местоживеене. Сб. Научни трудове. Изд. ЕЦНПКФКС, С., 1977, с. 16-19.

А. Стойчев, Б. Маринов, Б. Соколов, Г. Каранешев, Никола Попов и др. Масово-оздравителната физическа култура и масов спорт в условията на местоживеене. Сб. Научни трудове на ВИФ, изд. ЕЦНПКФКС, С., 1980, с. 162-173.

Никола Попов. Ценности и мотивация на масовия спорт. Сб. Научни трудове. Масово-оздравителна физическа култура, изд. ЕЦНПКФКС, С., 1979, с. 70-80.

Никола Попов, В. Михова. Обща характеристика на готовността /диспозицията/ за спортна дейност при лица, спортуващи в условията на местоживеене. Сб. Научни трудове. Масово-оздравителна физическа култура, изд. ЕЦНФКФКС, С., 1979, с. 70-80.

А. Стойчев, П. Банков, Никола Попов и др. Проблеми на физическата култура по местоживеене. Сб. Научни трудове на ВИФ, том ХVІІ, кн. 2, изд. ЕЦНПКФКС, С., 1981, с. 17-25.

Никола Попов. Спортивная ориентация – предпосылка для оптималного управленческого воздействия. В: Доклады международного колоквиума. С., 1979, с. 39-47.

Никола Попов. Социално-психологическата ориентация към трудностите и нейното значение за спорта. Въпроси на физическата култура, кн. 4, 1982, с. 250-255.

Никола Попов. Социално-психологическата ориентация към трудностите и нейното значение за спорта. Сб. Научни трудове на ВИФ, том ХХІІ, кн. 2, изд. ЕЦНПКФКС, С., 1981, с. 315-321.

Никола Попов. Интелектуализация, личност, физическа култура – Спорт и личност, кн. 8, 1982, с. 30-32.

Никола Попов. Доминиращи характеристики на отношението към трудността. - Психология, кн. 4, 1978, с. 246 – 252.

Никола Попов, Л. Матеева. Влияние на физическите упражнения върху лабилността на централната нервна система. - Въпроси на физическата култура, кн. 8, 1984, с. 517-523.

Б. Първанов, Никола Попов и кол. Система за оценяване и отчитане възпитаността на спортистите, изд. ЦС на БСФС, С.

Б. Първанов, Никола Попов и кол. Научни основания за оценка възпитаността на спортистите – ЯКД, кн. 8, 1977, с. 30-33.

Никола Попов. Личностен подход и възпитанието на спортиста. - ЯКД, кн. 10, 1971, с. 58-70.

Никола Попов и кол. Еталон и състояния на някои основни дейности на студентите от ВИФ. Сб. Научни трудове на ВИФ, том ХХІV, кн. 2, изд. ЕЦНПКФКС, С., 1983, с. 411-418.

Никола Попов. Относно същността на психиката и предмета на психологията. – Философска мисъл, кн. 5, 1959, с. 61-93.

Никола Попов. Трудът на Фр. Енгелс „Диалектика на природата” и неговото значение за развитието на физкултурната наука (по случай 50 годишнината от цялостното му публикуване). - Въпроси на физическата култура, кн. 11-12, 1975, с. 640-645.

Никола Попов. Диалектико-материалистическата философия – научно-методологическа основа на олимпизма. В: Актуални проблеми на международното олимпийско движение, МФ, С., 1981, с. 163-192.

Никола Попов. Диалектико-материалистическая философия – научно-методологическая основа олимпизма. В: Актуальные проблемы международного олимпийского движения, София-прес, С., 1980, с. 45-74.

Никола Попов. Волевото усилие при спортната подготовка на волейболиста. В: Методически писма, изд. БФВ, С., 1964, с. 1-16.

Никола Попов, Б. Маринов. Предвиждане и предвидливост. – Турист, кн. 3, 1968.

Никола Попов. Философия и психология /критика и рецензия върху книгата на С. Л. Рубинщайн Битие и съзнание/. – Философска мисъл, кн. 1, 1961, с. 113-116.

Nicola Popov. Rilosoficzne problemy olimpismu. – Kultura fizyczna, Rok XXXIII, N5, 1979, s. 37-41.

Никола Попов. Масовата физическа култура като социална ценност сред служителите в административните учреждения. Сб. Физическа култура, здраве, професионална активност на трудещите се. С., 1984, с. 117-128.

Никола Попов, Ат. Тодоров. Потребности на студентите от ВИФ. Сб. Научни трудове на ВИФ, том ХХV, кн. 4, С., 1984, с. 90-95.

Никола Попов. Претенции за спортен успех и за взаимоотношения. Готовност за конфликт. Сб. Научни трудове на ВИФ, т. ХХV, кн. 4, 1984, с. 96-102.

Никола Попов. Динамика на ценностите „спортен успех” и „взаимоотношения” и на готовността за конфликт при високоразредни спортисти. - Въпроси на физическата култура, кн. 4, 1985, с. 39-44.

Никола Попов. Притяжания на спортивный успех и на взаимоотношения, готовность к конфликту. Сборник работ международного коллоквиума, Прага, 1984, с. 123-128.

Никола Попов, Л. Матеева. Промени в стремежа за преодоляване на трудностите в резултат на физически натоварвания. Въпроси на физическата култура, кн. 5, 1985, с. 50-55.

Nicola Popov. Qualiti of the criteria of sports fitness – changes with age. – VII Meeting of psychologists of the Danubian conntries, Varna, 1985.

Никола Попов. Обща теория на физическата култура – същност, методология, идеологически функции. В: Идеологически проблеми на физическата култура (ред. С. Арабаджиев), МФ, С., 1985, с. 85-108.

Никола Попов. Качество на критериите на спортната пригодност – възрастови изменения. Въпроси на физическата култура, кн. 3, 1986, с. 33-37.

Никола Попов, Ю. Мутафова. Отражение на личностната структура върху взаимоотношенията в спортния колектив. - Въпроси на физическата култура, кн. 5, 1986, с. 29-34.

Никола Попов. Позиция и мотивация за мир у спортистите. - Въпроси на физическата култура, кн. 2, 1987, с. 49-51.

Никола Попов. Изкуство, спорт и образование. В: Изкуство в съвременния свят, изд. Академия на изкуствата, Созопол, 1987, с. 39-44.

Никола Попов. Понимания о спорте и мотивы спортивной деятельности. Сб. VІІ Европейский конгресс по психологии спорта, изд. FЕПСАК, Бад. Бланкенбург, 1987, с. 43.

Никола Попов. Формирането на личността със средствата на физическата култура в условията на научно-техническия прогрес – Програма за комплексно изследване на човека и неговия мозък, кн. 1, 1987, с. 26-38.

Никола Попов. Спортна подготовка, екстремални ситуации и адаптация. В: Спортна подготовка, екстремални ситуации и адаптация. Изд. ЕЦНПКФКС (ред. проф. Н. Хаджиев), С., 1987, с. 47-48.

Никола Попов. Разбирания за спорта и мотиви за спортна дейност. Въпроси на физическата култура, кн. 1, 1988, с. 32-38.

Никола Попов. Проблеми и перспективи на системата за повишаване квалификацията на кадрите, работещи в областта на физическата култура и спорта. - Въпроси на физическата култура, кн. 9, 1988, с. 49-56.

Никола Попов. Норма и качество на физкултурната среда. Сб. Втора научно-практическа конференция по проблемите на масовата физкултура и масовия спорт. Изд. ДСФ Левски-Спартак, С., 1988, с. 10-11.

Никола Попов. Норма, личност, спорт. Сб. Научни трудове на ВИФ, том ХХІХ, кн. 2, С., 1989, с. 5-9.

Никола Попов. Норма на физкултурната среда и личност. – Сб. Научни трудове на вИФ, т. ХХІХ-книга VІІ, С., 1989, с. 31-76.

П. Балкански, Р. Петров, Никола Попов и кол. Спортната дейност и социалното развитие на личността. В: Физическата култура и хармоничното развитие на личността (под ред. на проф. Никола Попов). Научни трудове на ВИФ, том ХХІХ – кн.VІІ, С., 1989, с. 12-30.

Никола Попов. Изкуство, спорт и образование. В: Физическата култура и хармоничното развитие на личността (под научната ред. на проф. Никола Попов) – Научни трудове, том ХХІХ – кн.VІІ, С., 1989, с. 130-135.

Никола Попов, Ст. Иванов, М. Иванов. За професионално-педагогическото общуване в часовете по физическа култура. – Психология, кн. 6, 1989, с. 54-62.

Nicola Popov. Anffassungen von Leichathleten zur Funktion des Sports und ihre Wirksamkeit als motive sportlicher Betätigung. – Theorie und Praxis der Kőrperkultur, 6, 1989, s. 380-386.

Никола Попов. Адаптация, тревога и мобилизация при спортисти. В: Спортна подготовка, екстремални ситуации, адаптация. – изд. ЕЦНПКФКС – ВИФ, С., 1990, с. 103-112.

Никола Попов. Опит за извеждане на три основни типа мотивация. – Психология, кн. 6, 1990, с. 44-54.

Никола Попов. Вътрешното движение на психиката и личностното благополучие на спортиста. В: Психология и преустройство.- изд. Дружество на психолозите в България, С., 1991, с. 76.

Никола Попов. Вътрешното движение на психиката и личностното благополучие на спортиста. - Въпроси на физическата култура, кн. 1, 1992, с. 9-13.

Никола Попов. Спорт за хората (социално-психологически анализ). - Въпроси на физическата култура, кн. 5, 1993, с. 47-51.

Никола Попов. Психологията на спорта: възможности и направления за развитие. – Спорт и наука, кн. 7, 1993, с. 36-42.

Никола Попов. Основни компоненти на самосъзнанието на спортиста и тяхната зависимост от проективната типология. - Спорт и наука, кн. 11-12, 1994, с. 52-62.

Никола Попов. Спортът – фактор за по-добродетелно общество. - Спорт и наука, кн. 8 (притурка), 1995, с. 2-4.

Никола Попов, Хо Сун Ким. Зависимостта и независимостта в Аз-образа на спортиста. – Спорт и наука, кн. 8 (притурка), 1995, с. 23-28.

Nicola Popov, Xo Soon Kim. The choice for action resulting from estimation of danger and benefit. – Traditional annual scientific conference, Sofia, 1995, s. 18.

Никола Попов. Триадата „Личност, Мотивация, Спорт” и съвременната хуманитарна наука. В: Личност. Мотивация. Спорт, том 2 (под науч. ред. на Н. Попов), НСА-ПРЕС, С., 1996, с. 7-9.

Никола Попов, Хо Сун Ким. Антиномията „риск – избягване на риска” в Аз-образа на спортиста при ситуация на конкретно предстоящо състезание. В: Личност. Мотивация. Спорт, том 2 (под. научн. ред. на Н. Попов), НСА-ПРЕС, С., 1996, с. 22-34.

Никола Попов, Хо Сун Ким, Р. Чернаева. Изборът да се действа като производна на оценката за опасност и полза. – Спорт и наука, кн. 10-12, 1996, с. 17-23.

Никола Попов, Хо Сун Ким. Изборът да се действа като производна на оценката за опасност и полза. - Социални и психолого-педагогически. В: проблеми на физическото възпитание и спорта (Сб. Годишна научна конференция на НСА – ІІ секция), НСА, С., 1997, с. 12-21.

Никола Попов. Антропоцентризъм– социоцентризъм и две нагласи за спортна подготовка. В: Личност. Мотивация. Спорт (под научн. ред. на Никола Попов), том 3, НСА, С., 1997, с. 7-17.

Ю. Мутафова, Никола Попов, Ан. Цианови. Интензивност на рационалното творчество при състезателки по синхронно плуване. В: Личност, Мотивация. Спорт, том 3 (под научн. ред. на Н. Попов), изд. НСА, С., 1997, с. 32-37.

Никола Попов. Кризи на спортната мотивация. В: Личност. Мотивация. Спорт, том 4 (под н.ред. на Н. Попов), изд. НСА, С., с. 7-25.

Никола Попов, Д. Друмев. Способност за справяне с конфликтни ситуации при обучението по айкидо. В: Усъвършенстване на методиката на обучение по айкидо (под. общата ред. на Д. Кайков и Е. Германов), С., 1999, с. 12-18.

Никола Попов. Недовършени размишления относно парадигмата „Личност, Мотивация. Спорт”. В: Личност. Мотивация. Спорт (н. ред. Н. Попов), том 5, НСА-ПРЕС, С., 2000, с. 5-9 (под н.ред. на Н. Попов).

Никола Попов. Основни нагласи на личността при реализиране на правото на спорт. В: Личност. Мотивация. Спорт, том 5 (под. научн.ред. на Н. Попов), НСА-ПРЕС, С., 2000, с. 10-16.

Никола Попов и кол. Интравертни фактори с детерминирана и недетерминирана първична основа. Значението им за борбата и бореца. В: Личност. Мотивация. Спорт, том 5 (под науч.ред.на Никола Попов), изд. НСА-ПРЕС, С., 2000, с. 94-102.

Nicola Popov, Xo Soon Uim. The decision to act as consequence of the danger and utility assessment – Sport, stress, adaptation, Ist international scientific congress, Sofia, 1999, p. 51-57.

Никола Попов, Ю. Мутафова, Ал. Цианови. Интензивност на емоционалното творчество при състезателки по синхронно плуване. Сб. Спорт. Общество. Образование. НСА-ПРЕС, С., 2000, с. 150-155.

J. Barlas, N. Aggeboussis, Kiriakos Taxildardis, Nicola Popov. Relationslup Between psychological Factors and pertormence in Greco-roman Wrestling – 1er congres monchal sports de comba et arts martiaux – Jules Verne Facultè des Sciences du Sport, Amience, France, 2000, p. 102-104.

Никола Попов. Евтимия и атамбия – два конструкта на личностовата метаадаптивна система. - Спорт и наука, кн. 6, 2001, с. 3-8.

Никола Попов. Социални илюзии относно спортното образование и треньорската дейност. В: Личност. Мотивация. Спорт, кн. 2, изд. Prosport, 2002, с. 9-13.

Никола Попов. Позициите евтимия (доброжелателност) и атамбия (невъзмутимост) при спортисти и тяхната зависимост от някои фактори. – Спорт и наука, кн. 5, 2002, с. 10-18.

Никола Попов. Основни положения относно спортното образование и треньорската дейност. В: Личност. Мотивация. Спорт, кн. 1-3, 2003, С., с. 83-87.

Никола Попов, Янис Барбас. Структура на потенциала на спортиста по борба като определител на пригодността. Сб. Личност, мотивация, спорт, кн. 1-3; С., 2003, с. 88-95.

Никола Попов. Отрицателни прояви в процеса на общуването. В: Личност, мотивация, спорт, том 9 (под. ред на Н. Попов) – НСА-ПРЕС, С., 2003, с. 22-33.

Никола Попов. Ефективност на треньорската дейност. В: Личност, мотивация, спорт, том 9 (научн. ред. Н. Попов) – НСА-ПРЕС, С., 2003, с. 119-124.

Ф. Франкакис, Никола Попов. Вътрешни и външни фактори на психическата устойчивост на гимнастиците. В: Личност, Мотивация, Спорт, том 9 (под. ред. на Н. Попов) – НСА-ПРЕС, С., 2003, с. 169-184.

Я.Христоилиас, Никола Попов. Психологически фактори на усъвършенстването по време на подготовката и по време на състезанието при елитни европейски състезатели по спортна стрелба. В: Личност, Мотивация, Спорт, том 9 (под.ред.на Н. Попов), НСА-ПРЕС, С., 2003, с. 191-197.

Никола Попов. Есе за триадата „Личност, Мотивация, Спорт”. В: Личност, Мотивация, Спорт, том 10 (под.ред.на Н.Попов), НСА-ПРЕС, С., 2005, с. 18-26.

Никола Попов, Ек. Динева. Типология на ценностите на спортната пригодност при спортисти по карате-до. В: Личност, Мотивация, Спорт, том 10 (под. ред. на Н. Попов), изд. НСА-ПРЕС, С., 2005, с. 62-69.

Я. Христуилиас, Никола Попов. Сравнителен анализ на някои психологически фактори при стрелци – медалисти и стрелци от класирането. В: Личност, мотивация, спорт, том 10 (под науч. ред. на Н. Попов), НСА-ПРЕС, С., 2005, с. 205-220.

Никола Попов. Талант и акме на треньора – Понеделник, кн. 11-12, 2006, с. 140-152.

Никола Попов, Я. Христуилиас. Характеристика на общата психологическа пригодност на състезатели по спортна стрелба. - Спорт и наука, кн. 1, 2007, с. 36-44.

Никола Попов, Ир. Савова. Ориентации и нагласи към спорта при спортуващи студенти и ученици. - Спорт и наука, кн. 3, 2007, с. 96-108.

Никола Попов. Състояние на отбора по оста „справедливост – несправедливост”. Метод за неговото изследване. Спорт и наука, кн. 5, 2007, с. 37-45.

Никола Попов. Психология на междуличностните отношения в отбора. В: Личност, Мотивация, Спорт, том 13, НСА-ПРЕС, С., 2008, с. 29-33.

Никола Попов. Състояние на отбора по оста „справедливост – несправедливост”. Метод за неговото изследване. В: Личност, Мотивация, Спорт, том 13, НСА-ПРЕС, С., 2008, с. 56-65.

Никола Попов. Талант и акме на треньора. Спорт и наука, кн. 4, 2008, с. 25-37.

Никола Попов. Свободата в пространството на спорта: психологически предпоставки. – Спорт и наука, 6, 2008, с. 14-28.

Никола Попов. Свободата в пространството на спорта: психологически предпоставки. В: Личност, Мотивация, Спорт (под. ред. на Ю. Мутафова), том 14, НСА-ПРЕС, С., 2009, с. 24-41.

Никола Попов. Приложни аспекти на психологическата теория за взаимоотношенията в спортния колектив. – Въпроси на физическата култура, кн. 9, с. 601-603.

Никола Попов. Възпитателната работа със спортистите (Критика и рецензия върху книгата на Ат. Тодоров и В. Г. Падолски “Методика на възпитателната работа със спортистите”) – ЯКД, кн. 9, 1972, с. 108-116.

Никола Попов, Ст. Андреев. Кибернетика и човекът – “Страж на родното небе”, № 70, 1961.

Никола Попов, Г. Янков. Намесата в работата на треньора. – “Футбол”, № 19, 1966.

Никола Попов, К. Христов. Предговор към книгата на Б. Маринов “Проблеми на безопасността в планината”, МФ, С., 1973, с. 1-3.

Никола Попов. Предговор към българското издание (превод от унгарски) на книгата на Г. Наги “Спорт и психология”, МФ, С., 1978, с. 7-8.

Никола Попов. Предговор към българското издание на книгата на В. Параносич и Л. Лазаревич “Психодинамка на спортния колектив”, МФ, С, 1981, с. 3-4.

Никола Попов. Предговор към българското издание (превод от руски език) на книгата на А. В. Алексеев “Да преодолееш себе си”, МФ, С., 1981, с. 5-6.

Никола Попов. Съобщение. В: Спортивные психологии за “круглым столя” журнала. – Теория и практика физической культуры, 9, 1982, с. 55-58.

 

 

 

 

 

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share