НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Петър Банков, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(288)
Мобилен тел: 0898 776 599

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 13 септември 1940, гр. София

 1. Образование: 1960-1964, висше, НСА “В. Левски”, “Учител”
 2. Научна степен и звание: “Доктор”, “Доцент”
 3. 1979 – защита на докторска дисертация

Кариера:

 • 1964-1966 – физкултурен организатор в Държавния каучуков завод “Я. Доросиев” (гара Искър)
 • 1966-1969 – организатор и зав. отдели – “Учащи”, Пропаганда и агитация” и “Организационен” на ГС на БСФС – София
 • 1970-1974 - преподавател в НСА “В. Левски” и зам. председател на СФД “Академик” по въпросите на високото спортно майсторство (по съвместителство)
 • 1985 – 1990 – ръководител на Научноприложно звено по проблемите на масовата физическа култура и масовия спорт към ЦНПДС;
 • 1987-1991 – член на Специализирания научен съвет по теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка при ВАК
 • 1990 – 1995 – съветник дъм Държавният секретариат за физическо възпитание и спорт на Република Мозамбик


Педагогическа дейност

От 1983 досега е преподавател в НСА “В. Левски”, катедра “История и управление на спорта”, сектор “Управление на спорта”


Публикации, учебници, ръководства

1.МОНОГРАФИИ

1 Банков, П. Дисертационен труд. Усъвършенстване на организацията и управлението на физическата култура по местоживеене в София, Автореферат, ЕЦНПКФКС, ВИФ "Г.Димитров", С, 1978, с. 1-33.

2. Банков, П. Спорт край жилището. Изд. "Медицина и физкултура", С, 1978, с. 1-127-

3. Банков, П. Управление на физическата култура в трудовите
колективи. Профиздат, С, 1986, с. 1-158.

4. Банков, П. Алтернативи за оптимизиране управлението на спорта в свободното време на населението в Република България (теоретични, социални и програмни аспекти). Хабилитационен труд. НС А "В. Левски", Катедра "История и управление на спорта" С, 2004, с. 1-401

5. Банков, П. Управление на спорта в свободното време. Болид Инс. С, 2005, с. 1-296.

II. НАУЧНИ СТУДИИ

Girginov, V., P. Bankov. Fascist Political Athletes and the Body Politic: Bulgaria Redorn. Superman Supreme. Facsist Body as Political Icon - Global Fascism. Frank Cass, London, Portland, OR, 2002, pp. 82-103.

Girginov, V., P. Bankov. Bulgaria: Sport for All from a Way of Life to a Matter of Choice. Worldwide Experiences and Trends in Sport for All. Mayer & Mayer Sport (UK). Mennichen. Aachen, 2002, pp. 239-259.

Bankov, P. A Sport of All Project in Eastern Europe: 1979-1989. Sport in Eastern European Society. The International Journal of the History of Sport, Volume 21, Number 5, November 2004. Past and Present a Frank Cass Journal. Member of the Taylor & Francis Group. Printed in Creant Britain, pp. 780-795.

 

III. КНИГИ (ВКЛ. ЧАСТ от книги УЧЕБНИЦИ, МЕТОДИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА)

9. Бобев, Ст., В. Цонков, Н. Петрова, П. Банков. Организация и управление на физическата култура. (Учебник за ВИФ "Г. Димитров"), Изд. МиФ, С, 1975. Глави:

Трета. Банков, П. Ролята на информацията в системата на управлението на физическата култура, с. 53-70;

Пета. Банков, П. Методът на моделирането и управлението на физическата култура, с. 91 -101;

Шеста. Банков, П. Същност и значение на научното прогнозиране в системата на управление на физическата култура, с. 102-119;

Осма. Петрова, Н., П. Банков. Контрол, проверка на изпълнението и отчетност, с. 140-151;

Девета. Банков, П. Ролята на партията, държавата и обществените организации в управлението на физическата култура, с. 179-185;

Банков, П. Ролята на БПС и ДКМС в управлението на физическата култура, с. 194-2 М. .

Банков, П. Ролята на физкултурните съюзи в управлението на физическата култура, с. 21-227.

10. Бобев, С, П. Банков, Й. Калайков. Организация и управление
на физическата култура (Ръководство за семинарни и практически
упражнения), Изд. МиФ, С, 1976. Глави:

Първа. Банков, П. Методи на управление, с. 5-19;

Втора. Банков, П. Организация на физкултурната информация, с. 20-35;

Трета. Банков, П. Технология и методи на прогнозиране, с. 36-53; Пета. Банков, П. Вземане на ръководни решения, с. 73-91;

Седма. Банков, П. Организация на контрола, проверката на изпълнението и отчетността, с. 112-124.

Дванадесета. Банков, П. Организация на спортните състезания, с.180-199.

11. Бобев, Ст., П. Банков, Й. Калайков, Н. Петрова и др. Организация и управление на физическата култура. Учебник за студентите от ВИФ "Г.Димитров", Изд. МиФ, С, 1986. Глави:

I. Банков, П. Обща теория на управлението на физическата
култура. Методологически основи и предмет на управлението на физическата култура, с. 5-15;

IV. Банков, П. Методи на управление на физическата култура, с. 34-43;

V. Банков, П. Информация и управление на физическата култура, с. 47-58;

УШ.Банков, П. Вземане на управленско решение, с. 79-89;

XIV.Банков, П. Координацията при управлението на физическата култура, с. 147-152;

XV. Банков, П. Контрол и регулиране при управлението на физическата култура, с. 153-161;

II. Раздел. Банков, П. Организационни основи и структура на
управлението на физическата култура в НРБ, с. 178-183;

ХVІІ. Банков, П. Обществено-политически организации в управлението на физическата култура, с. 189-200;

XIX. Банков, П. Специализирани обществени организации в управлението на физическата култура, с. 201-222.

Давидов, Д., К. Жалов, П. Банков. Зрелост и бодрост. Методическо ръководство за покриване на нормативните изисквания на НФК "Родина", Изд. МиФ, С, 1984, с. 59 - 75..

Haralampiev, D., P. Bankov. Physical Education and Sport in the People s Republic of Bulgaria, Sofia Press, 1983, pp. 9-28.

Bankov, P., Physical Education and Sport in Bulgaria, Sofia Press, 1988, pp. 1-29.

Bankov, P., J. Laqo. Factores е principios basicos para o ensino, treinamento е competicao. Desporto para o Deficiente, UNICEF, ADEMO. Maputo, 1993, pp. 32-48.

IV. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Атанасов, Ат., П. Банков. Проблемът на масовия спорт в сравнителен аспект. НМС "Въпроси на физическата култура", 7/1971, с. 391 - 396.

Банков, П. Организационно-управленски аспекти на масовата физкултура, масов спорт, туризъм и автомобилизъм по местоживеене. "Масово-оздравителна физическа култура и извънучилищна работа по физическо възпитание. Научни трудове, ЕЦНПКФКС, ВИФ 'Т.Димитров", С, 1977, с. 12-15.

Крачанов, Хр., П. Банков. Някои тенденции в подготовката на високоразрядни спортисти, изразени в изпълнението на Единния държавен план за развитие на физическата култура и спорта. Сб. Доклади от научна конференция - "Проблеми на спортната тренировка и училищното физическо възпитание". ГС на БСФС, 1975, с. 25 - 33.

Банков, П. Основнын зтапы и особенности управления физической культуры по местожителству в Болгарской Народной Республике. Сб. "Усовершенствование национальных физкултурных комплексов и управление физической культуры". БСФС - Центральных совет, ВИФ. Им. "Г. Димитрова", С, 1979, с.5-11.

Банков, П. Социални аспекти на масовия спорт по местоживеене. НМС "Въпроси на физическата култура", 10/1979, с. 574 -578.

Банков, П. Относно координацията в управлението на масовата физкултура, масовия спорт и туризма. НМС "Въпроси на физическата култура", 1/1980, с. 4 - 8.

Стойчев, А., Б. Маринов, Б. Соколов, Г. Каранешев, Н. Попов, П. Добрев, Т. Тодоров, К. Бичев, М. Тошева, М. Николова, П. Банков, В. Михова. Масово-оздравителна физическа култура и масов спорт в условията по местоживеене. Сб. Доклади от научната конференция. Научни трудове. ЕЦНПКФКС. ВИФ "Г.Димитров", С, 1980, с. 162 - 173.

23. Банков, П. Пътища за усъвършенстване управлението на
физическата култура по местоживеене в София. Сб. Доклади от научната
конференция. Научни трудове. ЕЦНПКФКС, ВИФ "Г. Димитров", С, 1980, с. 174- 178.

Банков, П. Социальное управление физической культурой и спортом по местожителству населения. Сб. "Философия, история, социология", Спорт в современном обществе. Всемирных научный конгресс. Изд. "Физкультура и спорт", Москва, 1980, с.69.

Банков, П. Състояние и тенденции в развитието на масовия спорт сред жените. НМС "Въпроси на физическата култура" - 7/1981, с.417 -422.

Банков, П., Кл. Бойчев. Динамика в развитието на някои основни показатели на физическата култура и спорта в София (1971-1980). Сб. "Методически материали и указания" - Управление, контрол и усъвършенстване на спортната подготовка; обучение и възпитание на подрастващите; масово-оздравителна физкултура и спорт. Научно-методичен съвет. ГС на БСФС, С, 1981, с. 39 - 47.

Банков, П. Същност на управленческото решение в областта на физическата култура (теоретико-методологически въпроси). Научни трудове. ЕЦНПКФКС, ВИФ Т. Димитров", т. XXII, кн. II, С, 1981, с. 37 -45.

28. Банков, П. Съвещание на спортните организации на
социалистическите страни по въпросите на масовата физическа култура и
спорта. НМС "Въпроси на физическата култура". - 12/1981, с. 792 - 798.

29. Банков, П. Модел за управление на физкултурната и спортната
дейност на подрастващите през летните ваканционни дни. Сб.
"Методически материали и указания" - Управление, контрол и
усъвършенстване на спортната подготовка; обучение и възпитание на подрастващите; масово-оздравителна физкултура и спорт". Научно-методичен съвет, ГС на БСФС, С, 1981, с. 497 - 504.

30. Банков, П. Организационно-управленчески проблеми на
масовата физическа култура и спорта. Научни трудове, т. XXII, кн. 1. ЕЦНПКФКС, ВИФ "Г. Димитров", С, 1981, с. 43 - 52.

31. Стойчев, А., П. Банков, Н. Попов, Б. Маринов, К. Бичев, Г.
Каранешев. Проблеми на физическата култура по местоживеене. Научни трудове, т. XXII, кн. 1, ЕЦНПКФКС, ВИФ 'Т.Димитров", С, 1981, с. 17-25.

Банков, П. Некаторые аспекты подхода в управлении физической культурой и спортом по местужительства населения. Сб. Статый по комплексу Темы 2 планм многостранного сотрудничества социалистических стран в области науки о спорте. Немнецкая высшая школа физической культурм и спорта. Лейпциг, 1981, с. 86 - 92.

Банков, П. Роль общественного мнения в управлении физической культурой и спортом по местужительства. НТЖ "Теория и практика физической культурым". М., 9/1981, с. 56 - 57.

Банков, П. Анализ на влиянието на някои фактори върху управлението на физическата култура и спорта в селищната система Павел Баня, НМС "Въпроси на физическата култура". - 6/1982, с.367 - 373.

Банков, П. Особености на организацията и технологията на управлението на физическата култура и спорта в София. НМС "Въпроси на физическата култура". - 2/1982, с. 75 - 79.

Банков, П. Проблемы управления физической культурой и спортом на социалистических предприятиях. Сб. Статьи по комплексу темы 2 плана многостранного сотрудничества социалистических стран в области науки и спорте. Академия физической культуры, Познань, 1982, с. 66 - 74.

Банков, П. Структурно-функциональные модели организации управления массовой физической культурой и спортом по местужительства населения. Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции "Физкультурно-оздравительная и спортивно-массовая работа по местужительства населения. Комитет по физкультурной культуре и спорту при Совете Министров СССР, Таллин, 1983, с. 7-8.

38. Цонев, Ст. П. Банков. Социологическая пропаганда массовой физической культуры. Сб. Международното научного коллоквиума по проблеме № 2 - "Методы пропаганды привлечения населения к систематической физкультурной и спортивной деятельности". Спорт - Пропаг. Прага, 1983, с. 83 - 91.

39. Банков, П. Комплексен подход и високо качество във
внедряването на Националния физкултурен комплекс "Родина". Сб. Доклади на национален семинар, ЦС на БСФС, С, 1984, с. 5 - 23.

Банков, П. Анализ на спортно-състезателната дейност в областта на масовия спорт. НМС "Въпроси на физическата култура". -10/1984, с. 614-619.

Банков, П. Спортно-материалната база - основен фактор за интензивно развитие на масовата физическа култура и спорта по местоживеене. Сб. Доклади от Национално съвещание - "Физическата култура и спорта по местоживеене". ЦС на БСФС. Шумен, 1984, с. 89 - 95.

Банков, П. С научный подходом к физической культуре и спорту в трудовых коллективах; Актуалные проблемы физической культурм и спорта в трудовмх коллективах. Сб. Докладов Национальной научно-практической конференции по проблеме № 2. "Организация и управление физическим воспитанием и спортом - "Физическая культура, здоровье профессиональная активность трудящихся". БСФС Центральный совет. С, 1984, с. 1-3; 13-22.

43. Банков, П. Проблемы зффективного использования
спортивных сооружений. Сб. Статьи по комплексу темы № 2 плана многостраннего спортивно-научного сотрудничество социалистических стран. Берлин, Блоссин, 1984, с. 8 - 16.

44. Банков, П. Организация и управление на физическата култура, спорта и туризма в жилищните квартали. Сб. Доклади от Научно-практическа конференция - "Интензивно внедряване на масовата физическа култура, масовия спорт и туризма в социалистическия начин на живот на столичното население", ГС на БСФС, СНС, ГК на ДКМС и др.,
С, 1985, с. 261 -274.

Меранзов, Хр., П. Банков. Научни проблеми на масовата физическа култура. НМС "Въпроси на физическата култура". - 1/1985, с. 1-7.

Банков, П. За по-нататъшно усъвършенстване социалната функция на физическата култура и спорта. НМС "Въпроси на физическата култура". - 4/1986, с. 1 - 5.

Банков, П., П. Виноградов, В. Жолдак. Декларируемое и реальное право молодежи на спорт. НТЖ "Теория и практика физической культуры. - 3/1986, с. 56 - 58.

48. Банков, П. Программа ускоренного развития массовой
физической культуры и спорта в HP Болгария. Сб. Доклады произнесенние на координационном совещании в Будапеште по тема 2 (Свободное время, рекреация), 1986, с. 9 - 15.

49. Банков, П. За качествено нов растеж на масовата физическа култура. НМС "Въпроси на физическата култура". - 3/1987, с. 1 - 5.

50. Цонев, Ст., П. Банков. Социологические проблемы при
внедрении программ занятий физическими упражнениями и спортом. Сб. Докладов Международной научно-практической конференции. Научные подходы разработки програмы занятий физическими упражнениями и
спортом. ЦС на БСФС, С, 1988, с. 296 - 311.

Банков, П., Ст. Цонев Социални аспекти на лекоатлетическия маратон "За наградата на София", НМС "Въпроси на физическата култура".-2/1987, с. 7-12.

Ганчев, Ст., Р. Славова, П. Банков. Анализ на резултатите от повсеместното внедряване на оптимизирания двигателен режим на децата в предучилищните заведения. Сб. доклади - Научно-практическа конференция "Оптимизиран двигателен режим в детските градини", МНКП, МНЗСГ, ЦС на БСФС. С, 1988, с. 44 - 60.

53.Банков, П. Анализ на прилагането на Националния физкултурен комплекс "Родина", НМС "Въпроси на физическата култура". - 6/1990, с. 2-9.

Банков, П. Някои управленски проблеми на извънурочната дейност по физическо възпитание, спорт и туризъм в учебните заведения. Сб. Доклади и изказвания от Националната кръгла маса - "Извънурочната дейност по физическо възпитание и спорт". МОН, ДАМС, НСА "В. Левски", С, 2002, с. 49 - 52.

Банков, П., Е. Николова. Проблеми на управлението на извънурочната и извънучилищната дейност по физическо възпитание и спорт. НМС "Спорт и наука" (извънреден брой), С, 2002, с. 169- 173.

Банков, П. Проблеми на управлението на "Спорта за всички" в България. Списание за теория, политика и култура "Понеделник", 7/8, С, 2003, с. 139- 148.

57. Абдулазиз, М., П. Банков. Анализ на управлението на футбола в Либия. Сб. Доклади от Годишната научна конференция на НСА "В.Левски", т. 9, С, 2004, с. 409 - 413.

Банков, П. Анализ на научното осигуряване на спорта в свободното време - състояние, проблеми, перспективи. НМС "Спорт и наука". - 5/2004, с. 94 - 104.

Банков, П. Доброволчеството в управлението на спорта в свободното време - същност, политика, тенденции на развитие. НМС "Спорт и наука". - 6/2004, с. 120 - 128.

Банков, П. Политика, стратегия, технология и механизми на програмирането на физическото възпитание и спорта в общините. Сб. Доклади - III Международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация" (Олимпийски спорт и спорт за всички"). НСА "Васил Левски", Изд. Къща "Тип - топ - прес", С, 2004, с. 110 - 113.

61. Анастасиадис, Е., П. Банков. Теоретичен модел за
оптимизиране на управлението на спорта за всички в община Полихни (окръг - Солун). Сб. Доклади - III Международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация" (Олимпийски спорт и спорт за всички). НСА "Васил Левски". Изд. Къща "Тип - топ - прес", С, 2004, с. 135 - 139.

Банков, П., М. Абдулазиз. Проучване и анализ на основните проблеми (фактори) на управлението на футбола като социална система в Либия. Сб. Доклади - III Международен научен конгрес "Спорт, стрес, адаптация" (Олимпийски спорт и спорт за всички). НСА "Васил Левски". Изд. Къща "Тип - топ - прес", С, 2004, с. 202 - 205.

Банков, П., И. Сандански. Спортът в европейската общност -организационна структура, политика и особености. НМС "Спорт и наука". - 1/2005.

Банков, П. Спортните организации в България и политиката на Европейския съюз. Списание за теория, политика и култура „Понеделник”, С., 2005, с. 139-150.

Стоилов, Р., П. Банков. Някои особености на политиката, стратегията и управлението на спортните клубове – теоретични и практични аспекти. НМС „Спорт и наука” – 3/2006, с. 106-112.

Банков, П., Е. Николова. Социалните функции на физическото възпитание и спорта, теория, реалност, перспектива. Сб. Доклади ІV Национална научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 2006, с. 26-33.

Цветанов, К., П. Банков. Теоретичен модел на управление на спортните съоръжения в гр. София, НМС „Спорт и наука” – 5/2009.

Б. Найденов, П. Банков. Спортните организации в България – промени, функциониране, развитие. Сб. Доклади. Пети международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация” – Олимпийски спорт; спорт за всички”. НСА „Васил Левски”, част ІІ . Д., 2010, с. 13.

69. Bankov, P. Wybrane aspekty modelu klubu sportowege w Bulgarii. Doskonalenie Organizacji i kierowania w sporcie, Olsztyn, Pazdziernik, 1979, pp. 161-167.

70. Bankov, P. Problemy racjonalnego wykorzystania osiedlowej bazy sportowej. Kultura Fizyczna, 3/1980, pp. 36 - 38.

71. Bankov, P. Systemova analyza a problemy rizeni telesne vychovy a Sportu v socialistickych podnicich. Sbornik z X. Mezinarodniho seminare Komise CIEPSS. Piestani., 1984, pp. 299-305.

72. Bankov, P., I. Iliev. Analysis of the Students' Sports Activity. Proceedings of FISU/CESU Conference, Universiade Kode '85, Japan, 1985, pp. 360-365.

73. Bankov, P. Analysis Methods of Basic Forms and Means of Working people's physical activity. IX International Trim and Fitness Congress. Official Report, Douglas, Isle of Man, 1985, pp. 135 - 140.

74. Bankov, P., Social and guidance aspects of physical culture for older people. Review, International Council of Sport Science and Physical Education, Berlin, 1986, pp. 43-46.

75. Bankov, P., St. Tzonev. Characteristics of The Formation and realization of Sport Activity of Students. Proceedings of FISU/CESU Conference, Zagreb, 1987, pp. 171 - 172.

76. Bankov, P., St. Gantschev. Programm fur Physische Aktivitat und Leistungfanigkeit der Bevolkerang, 10 th Trim and Fitness Congress, Oslo, 1987, pp. 87-91.

77. Bankov, P. Leitungmodell der Korpererziehung in den Kinderga rten. 12th ICSSPE Sport and Leisurt Seminar. Oslo, 1987, pp. 304 - 307.

78. Bankov, P. Management of the physical activity and fitness of the population by computer systems. Abstracts, new horizons of human movement. Seoul Olympic Scientific Congress, 1988, pp. 42.

79. Bankov, P. Telesna vychova a sporty v obytnych komplexech: etap, perspectivy, Metodicky dopis. UV CSTV, Praha, 1988, pp. 24-31.

80. Bankov, P. Principy a formy rizeni pohybovych rezimu
obyvatelstva. Teoreticke zaklady tvorby pohybovych rezimu a jejich prakticka realizace. Praha, 1988, pp. 109 - 115.

81. Girginov, V., P. Bankov. Environment Transformations and
Participation in Sport: Lessons for the Management. Fourth European Congress on Sport Management and First International Sport Management. Alliance
Conference Montpellien, 1996, pp. 31 - 38.


V. НАУЧНО - ПРИЛОЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

82. Банков, П. Комплексна целева програма за внедряване и развитие на масовата физкултура и на масовия спорт по местоживеене в София, за периода 1979 - 1990 г., ГС на БСФС. С, 1979, с. 17 - 38.

83. Банков, П. Организация и управление на масовата физкултура и на масовия спорт по местоживеене в София (Основни насоки), ГС на БСФС, ГК на ОФ, ГК на ДКМС, ГС на БПС, СНС. С, 1980, с. 1 - 54.

84. Слънчев, П., Д. Давидов, Хр. Меранзов, Н. Хаджиев, Я. Брогли, К. Жалов, Ил. Илиев, П. Банков, Н. Петрова. Единна система за масово практикуване на физически упражнения и спорт. Трета част - "Основни механизми за управление на Единната система за масово практикуване на физически упражнения и спорт". ЦС на БСФС, С, 1982. с. 159 - 176.

85. Банков, П. Модел и Комплексна целева програма за
организация, управление, внедряване и развитие на масовата физкултура и на масовия спорт по местоживеене в ДФС "ЖСК - Спартак" гр. Варна, 1984, с. 38- 127.

86. Bankov, P. Sistema para avaliaqao е Controlo das Capacidades Fisicas (Motoras) - dos Alunos Mozambicanos. Secretaria de Estado de Educasao Fisica е Desportos. Direcqao National de Cultura Fisica е Desportos,
Maputo, 1993, pp. 1-167.

 


Владее португалски език

??????? ??? Facebook Twitter Share