НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. д-р Мария Гикова, доктор

Учителски факултет
Катедра Анатомия и биомеханика
Сектор Анатомия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(280)
Мобилен тел: 0898 77 65 97

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 20.03.1950 г. в София

 1. През 1974 г. Завършва Медицинска академия – София, специалност “медицина”.
 2. През 1996 г. защитава Докторска дисертация на тема “Моделиране на биодинамичните характеристики на двигателния апарат в зависимост от практикуваната спортна дисциплина”

Академична кариера:

 1. 1975 – асистент
 2. 1981 – ст. асистент
 3. 1984 – гл. асистент
 4. 1997 – доктор
 5. 1998 – доцент в катедра “Анатомия и биомиханика” на НСА.
 6. От 1997 до 2004 г. - ръководител на катедра “Анатомия и биомеханика”.
 7. От 1999 г. член на АС на НСА.
 8. От 2000 г. е член на редакционната колегия на списание “Спорт и наука”.

Членство в професионални организации:

 1. Научно дружество по спортна медицина
 2. Съюз на учените в България.

 


Педагогическа дейност

Води лекционни курсове “Анатомия – функционална и възрастова” за студентити бакалаври УФ, “Функционална анатомия с основи на кинезиологията” за студентити бакалаври факултет КТСАТ, “Клинична анатомия, образна анатомия” за магистри по КТ


Научни интереси

Патокинезиология. Функционална анатомия и биодинамика. Спортна кинезиология. Проблеми на програмираното и дистанционното обучение.


Публикации, учебници, ръководства

Учебници и учебни помагала:

 1. 1996,1998,2000 - Анатомия, Атлас – ръководство, Т. Тодоров, Сп. Моров, Б. Трендафилов, М. Гикова, НСА Прес, препечатки;
 2. 1998, 2002 Практикум по Анатомия, НСА Прес;
 3. 2000 – Учебник по анатомия за дистанционно обучение, Модул “Нервна система” WEB – базиран, CD;
 4. 2003 – Клинична анатомия. Образна анатомия и диагностика. Моделиране на двигателния апарат, НСА Прес.

По важни научни публикации от последните години:

 1. Гикова М. и кол., Оценка на някои параметри на силовата структура на двигателния апарат, Спорт, общество, образование, 3 том, НСА Прес, 2000, стр. 111-114
 2. Зарева Ива, кол., М. Гикова, Специфика на равновесната устойчивост в балетното изкуство, Спорт, общество, образование, 3 том, НСА Прес, 2000, стр. 123-127
 3. Аракчийски Здр., М. Гикова, Кинематични особености на походката при артродеза на тазобедрена става, Кинезитерапия и рехабилитация, кн. 1-2, 2002, стр. 4-9
 4. Камбурова В., М. Гикова, Количествена оценка на измененията на гръбначния стълб и някои гръбни мускули при деца с ІІ степен на сколиоза, Спорт, общество, образование, т. 7, 2002, стр. 431-438
 5. Гикова М., Здр. Аракчийски, Видео-компютърен анатомо-функционален анализ на походката при pes equinus paraliticus, Спорт, общество, образование, т. 9, 2004, стр. 508-515
 6. Аракчийски Здр., М. Гикова, Кинематични особености на походката припациент с ДЦП, Спорт и наука, кн. 3, 2004, стр. 149-154
 7. Гикова М., Аракчийски Здр., Видео-компютърен анатомо-функционален анализ на походката при пациент с ДЦП, Спорт и наука, кн. 3, 2004, стр. 155-159.

 


Сподели във Facebook Twitter Share