НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Станислав Маврудиев, доктор

Учителски факултет
Катедра Теория на физическото възпитание
Сектор Теория на физическото възпитание
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(360)
E-mail: s_mavrudiev@abv.bg

Образование и кариера

През 1979 г. завършва ВИФ “Г. Димитров” – задочно обучение, Учителски факултет.
Въз основа на спечелен конкурс през 1981 г, е назначен за “Асистент”по “Теория и методика на физическото възпитание” в едноименната катедра на института.
През 1985 г. е повишен в званието “Старши асистент”, а през 1989 г. – в “Главен асистент”.
През 2002 г. защитава докторска дисертация на тема: “Система за контрол на физическата годност на срочнослужещите в Българската армия (в съответствие с кандидатурата на Р.България за членство в НАТО).


Научни интереси

  1. физическа годност
  2. физически качества
  3. система за контрол на физическата годност.


Публикации, учебници, ръководства

І. Дисертационен труд:

1. “Система за контрол на физическата годност на срочнослужещите в Българската армия /в съответствие на кандидатурата на Р. България за членство в НАТО/”. Автореферат на дисертационен труд. С., 2002;

ІІ. Монография:

2. “Система за контрол на физическата годност в съвременната Българска армия”. Монография. Изд. “НСА ПРЕС”. С., 2008;

ІІІ. Нормативни / научно-практически документи

3. Маврудиев, С. - “Единна републиканска спортна класификация - 1985-1988 г.”. /В съавт. с П.Христосков, С. Мирчев, К. Рачев/. МиФ. С., 1985. Утвърдена с Решение № 3 на Бюрото на ЦС на БСФС, Протокол № 7 от 26.Х.1984 г.);
4. Маврудиев, С. - “Единна републиканска спортна класификация - 1989-1992 г.“. /В съавт. с П. Христосков, С. Мирчев, К. Рачев/. С., 1989. Въз основа на Решение № 4 на Бюрото на ЦС на БСФС, Протокол № 10 от 29.11.1988 г./;

ІV. Теоретико-методични въпроси в сферата на физическото възпитание и спорта
5. Маврудиев, С. - “Някои възрастови, антропометрични и генетични въпроси на подготовката на участниците в Световните студентски игри през 1977 г.”. /В съавт. с К. Рачев, П. Христосков, В. Стоев, Б. Пенева/. Във “Въпроси на физ. култура”, 1979, бр. 8, с.478-486.
6. Маврудиев, С. - “По някои спортно-методични особености на подготовката на участниците в Универсиада’77”. /В съавт. с В. Стоев, П. Христосков, К. Рачев, П. Кювлиев/. Във “Въпроси на физ. култура”, 1979, бр.11, с. 682-692.
7. Маврудиев, С. - “Сравнителен анализ на физическата дееспособност на учениците от НРБ и Република Ирак”. /В съавт. с Н.Али/. Във “Въпроси на физ. култура”, 1982, бр. 7, с. 465-472.
8. Mavrudiev, S. - “Z badan nad skutecznoscia rasnych modeli wstepnego treningu sportowego”. “Sport Wyczynowy”, 1984, nr. 4/232, s. 43. /Този доклад е изнесен на руски език, на тема: “Исследования эффективности разных моделей предварительной спортивной тренировки” - Конференцията е под наслов: “Актуални проблеми на детско-юношеския спорт” - Варшава, AVF, ХІІ, 1983 г./.
9. Маврудиев, С. - “Сравнителен анализ на физическото развитие на спортуващи ученици от Република Ирак и НР България”. /В съавт. с А. Бедри/. Във “Въпроси на физ. култура”, 1986, бр.7, с. 54-59;
10. Маврудиев, С. - “Изследване степента на развитие на физическите качества и тяхната взаимовръзка с формирането на двигателните умения и навици в спринтовото бягане”. /В съавт. с В. Стоев/. Във “Въпроси на физ. култура”, 1987, бр. 8, с. 32-39.
11. Маврудиев, С. - “Физическите качества - фактор за формиране на двигателните навици по гимнастика”. /В съавт. с В. Стоев/. Във “Въпроси на физ. култура”, 1988, бр.2, с. 40-44;
12. Маврудиев, С. - “Особености на съвременната образова-телна система в Република Гърция”. /В съавт. с А. Циавос/. В сб. ”Годишна научна конференция на НСА” - 23.V.1996 г., Том 2, І секция, Изд. “НСА ПРЕС”, С., с. 59-63.
13. Маврудиев, С. - “Двигателна активност на учениците от 5-8 клас в СОУ”. /В съавт. с Б. Маринов, Н. Колев и др./. В “Спорт, общество, образование”, Том 4. /Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА - 22-23.V.1998 г./, “НСА-ПРЕС”, С., 2001, с. 49-52.
14. Маврудиев, С. - “Физическа годност или физическа дееспособност?”. (В съав. с П. Пеева). В “Спорт и наука”, Извънр. брой, 2002 /Юбилейна научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура” - 12-13.ХІІ.2002 г./. Изд. “Тип-топ прес”, С., 2002, с. 42-46.
15. Маврудиев, С. - “Писменоста и физичкото воспитание - интердисциплинарни моменти во процесот на обучуваньето”. Във “Физичка култура”, Година 28, бр. 1-2, /Fifth symposium for sports and physical education of youth - Ohrid, Маcеdоnia, 06-08 oktober 2000 г./, Скопjе, Македония, 2000, с. 20-21.
16. Mavrudiev, S. - “Study on some components of life-style in youngsters”. In “Perspectives and Profiles. Book of Abstracts”- 6th Annual Congress of the Evropean College of Sport Science, 15th Congress of the German Society of Sport Science, Etited by J.Mesner, G.King,
H.Strüder, E.Tsolakidis, A.Osterburg. “Sport und Buch Strauss GmbH”. /В съавт. с Б. Пенева, С. Йорданов, Й. Йонов/. Cologne, 24-28 July 2001, s. 84.
17. Маврудиев, С. - “Държавните образователни изисквания по физическо възпитание и спорт (плуване) - анализ, реализация и перспективи в началната училищна възраст”. /В съавт. с М. Николова, П. Кутинчева, Н. Изов и С. Андонов/. В “Спорт и наука”, 2004, бр. 4, с. 93-102.
18. Маврудиев, С. - “Третият час по физическо възпитание и спорт - практически аспекти”. (В съавт. с Н. Маврудиева, С. Недел-чева и П. Динчева). В “Спорт и наука”. Извънр. брой 1/2005, с. 83-89.
19. Маврудиев, С. - “Занимания с Унихокей в СОУ през погледа на 12-13 годишни ученици” (В съавт. с Н. Маврудиева). В “Спорт и наука”. Извънр. брой 1/2005, с. 292-297.
20. Маврудиев, С. - “Характеристика и особености на спорт-ната игра Унихокей”. (В съавт. с Н. Маврудиева). В “Спорт и наука”. Извънр. брой 1/2005, с. 79-82.
21. Маврудиев, С. - “Образователната парадигма в променя-щия се свят” (в съавт. с Н. Маврудиева). Конференция на кат. “Баскетбол, волейбол, хандбал”. В “Спорт и наука”. Извънр. брой 4/2005, с. 97-101.
22. Маврудиев, С. - “Взаимовръзка между степента на биологичното съзряване и развитието на взривната сила на долните крайници при ученици на 11-14 годишна възраст” (в съавт. с Н. Маврудиева, С. Неделчева и П. Динчева). Конференция на кат. “Баскетбол, волейбол, хандбал”. В “Спорт и наука”. Извънр. брой 4/2005, с. 90-96.
23. Маврудиев, С. - “Характеристика на новата образова-телна парадигма”. Сборник доклади от Конференция в гр. Враца - 15-16.03.2007 г. Изд. “Фабер”. Враца, 2007, с. 12-18.
24. Маврудиев, С. - “Корелацки зависности мегу индикато-рите на физичката подготвеност и спортската техничка подготвеност каj 12 и 13 годишни момци”. (В съавт. с Н.Маврудиева). “11-th SYMPOSIUM FOR SPORT AND PHYSICAL EDUCATION”. 21-23. September, 2007. Ohrid, Republic of Macedonia. В “Физичка култура”. Cкoпje 2007, Година 35, бр. 2, с. 147-150.
25. Маврудиев, С. - “Екологично воспитание во современата реалност”. (В съавт. с Евд. Ценева). “11-th SYMPOSIUM FOR SPORT AND PHYSICAL EDUCATION”. 21-23. September, 2007. Ohrid, Republic of Macedonia. (под печат).
26. Маврудиев, С. - “Някои аспекти на подготовката на съвременните учители в светлината на “новата образователна парадигма”. (В съавт. с Евд. Ценева). Конференция в гр. Виница - Р. Македония - 08-09.06.2007 г. (под печат).
27. Маврудиев, С. - “Общуването в учебно-спортната дей-ност”. (В съавт. с Евд. Ценева). Конференция в гр. Виница - Р. Македония - 08-09.06.2007 г. (под печат).
28. Маврудиев, С. - “Някои особености на физическото възпитание и спорта в Образователната система на Република Литва”. (В съавт. с Д. Миндова). Доклад, изнесен пред Международ-ната научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура” - 14-15. ХІІ.2006 г. Сп. «Спорт и наука», Извънр. Брой 1/2007, с. 180-185.
29. Маврудиев, С. - “Система за оценяване на знанията по “ТМФВ” чрез електронно управляеми електронни тестове”. Първи преглед на мултимедийните продукти за онагледяване на учебния процес в НСА “В.Левски” - 04.06.2007 г. (под печат).
30. Маврудиев, С. - “Анализ на вариативността на подвиж-ността на гръбначния стълб и тазобедрените стави при 11-12 годишни ученици, измерена чрез два теста за гъвкавост”. (В съавт. с И.Неделчева и С. Неделчева). Сп. «Спорт и наука» Извънр. Брой 4/2008, с. 109-113.

ІІ. Теоретико-методични и приложни аспекти на физическата подготовка в Военна тематика:

31. Маврудиев, С. - “Проблеми на физическата подготовка на военнослужещите в БА във връзка с кандидатурата на страната ни в организацията на Северноатлантическия пакт”. /Научна конференция на НСА - 22-23.V.2000 г./.
32. Маврудиев, С. - “Позиция на студенти от НСА “В. Левски” относно възможността за реализацията им като инструктори по физическа подготовка във ВС на Р. България”. /Международна научна конференция - Велико Търново, 27-28.Х.2000/. Във “Физическото възпитание и спортът между два века”. Изд. “Фабер”. В.Търново, 2001, с. 44-48.
33. Маврудиев, С. - “Подобруванье на физичката подготве-ност на регрутите - една од най-важните потреби во реформата во бугарската армиjа на почетокот на новиот милениум”. Във “Физичка култура”, Година 28, бр.1-2, Скопjе, Македония, 2000. /Fifth symposium for sports and physical education of youth - Ohrid, Маcеdоnia, 06-08 oktober 2000 г./, с. 115-116.
34. Маврудиев, С. - “Развитие на основните физически качества на срочнослужещите от Българската армия”. В сб. “Физическа подготовка и спорт в Българската армия”. /Международна научна конференция в НСА - 24.ХІ.2000 г./. ВИ. С., 2001, с. 86-95.
35. Маврудиев, С. - “Състояние и перспективи за подобря-ване на системата за оценяване на физическата годност на военнослужещите през погледа на командири от Българската армия”. В сб. “Физическа подготовка и спорт в Българската армия”. ВИ. /Международна научна конференция в НСА - 21.V.2001 г./. С., 2001, с. 120-125.
36. Маврудиев, С. - “Корелационни зависимости между показателите за физическа годност на срочнослужещите в Българската армия” В ”Спорт, общество, образование” том 8 - /Сборник с доклади от Годишната научна конференция на НСА, 29-30 .V. 2002 г./ “НСА ПРЕС”, С., 2003, с. 658-662.
37. Маврудиев, С. - “Факторна структура на физическата годност на срочнослужещите в Българската армия”. В “Спорт и наука”, Извънреден брой, 2002 /Юбилейна научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура”- 12-13.ХІІ.2002 г./. Изд. “Тип-топ прес”, С., 2002, с. 353-357.
38. Маврудиев, С. - “Военно-приложно плуване в структурата на физическата подготовка в армията”. /В съавт. с М. Николова/. В “Кинезиология 2002”- /Сборник трудове, Том І , Международна научна конференция, Велико Търново, 25-26.Х.2002 г./. Изд. “Бойка”, В. Търново, 2002, с. 100-101.
39. Маврудиев, С. - “Оптимизиране на физическата подго-товка и спортната дейност в БА съобразно държавните изисквания и кандидатурата за членство в НАТО”. (В съавт. със С. Йорданов, С. Димитрова, Т. Янчева, И. Мазнев). Конференция на НСА “В. Левски” - 30.05.2003 г.
40. Маврудиев, С. - “Особености на системата за контрол на физическата годност на срочнослужещите в армиите на Р. Сърбия и Черна гора”. В “Спорт и наука”. Извънр. Брой 1/2005, с. 685-689.
41. Маврудиев, С. - “Приемствеността - основен подход за оптимизиране взаимовръзката между физическото възпитание в СОУ и физическата подготовка в Българската армия”. Доклад, изнесен пред “Актуални проблеми на физическата култура” - 14-15. ХІІ.2006 г. В “Спорт и наука”, Извънр. Брой 1/2007, с. 97-102.


 

Сподели във Facebook Twitter Share