НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Михаил Георгиев, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(375)
Мобилен тел: 0896 77 66 07
E-mail: miger@abv.bg

Образование и кариера

СУ "Климент Охридски" - специалност "психология"

 

Докторат на тема "Устойчиви и ситуативни детерминанти на психическата надеждност в спорта".

 


Треньорска дейност

Практическа дейност: Мотивационен тренинг, Тренинг за изграждане на активна психическа противостресова защита, консултации по проблемите на психологическата надеждност в спорта.


Научни интереси

Научни интереси: психологическа надеждност в спорта, мотивация, психически състояния, стрес.

 


Публикации, учебници, ръководства

1. Георгиев, М. Стрес. Основни подходи за изследване и обяснителна ценност. - : Въпроси на физическата култура., 1991, № 5.
2. Георгиев М. Стрес. Детерминиращи фактори и моделиране на стресови ситуации. - : Въпроси на физическата култура., 1991, № 2-3.
3. Георгиев, М. Върху проблема за психологическата надеждност в спорта. -: Въпроси на физическата култура., 1992, № 6.
4. Георгиев, М. Психологически тренинг за изграждане на активна психическа противостресова защита. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 2 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1996.
5. Георгиев, М., Л. Илиев. Мотивация за постижение, фрустрационен толеранс и резултативност на дейността. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 2. - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1996 .
6. Георгиев, М. Проблемът за стреса в спортния мениджмънт. - В: Проблеми на спортната практика. НСА - Прес., 1997.
7. Георгиев, М. Детерминиращи фактори на конфликтни ситуации между треньор и състезател. - В: Проблеми на спортната практика. НСА - Прес., 1997.
8. Георгиев, М., Г. Домусчиева. Ефекти на емоционалната асиметрия и личността на треньора върху психическото напрежение. . - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 3 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1997.
9. Георгиев, М. Влияние на предстартовото психическо напрежение и мотивацията за постижение върху резултативността на спортна изява. - : Спорт & наука., 1998, № 1.
10. Георгиев, М. Агресия и агресивност - изследователски проблеми в спорта. - В: Личност, мотивация, спорт. Т 4. - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1998.
11. Георгиев, М., Х. Стоянов. Влияние на ситуативните детерминанти на мотивацията за постижение върху предстартовото психическо напрежение. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 4. - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 1998.
12. Георгиев, М. Х. Стоянов. Влияние на типологическите особености на личността и тенденциите към агресивно реагиране върху предстартовото психическо напрежение. Спорт & наука., 1999, № 2.
13. Вълчев, Т., Р. Иванчев, М. Георгиев. Емоционалните преживявания - главен фактор за повишаване на интереса към спорта. Спорт & наука., 1999, № 4, 5.
14. Георгиев, М. Взаимозависимост между тенденциите към агресивно реагиране и стиловете на междуличностно взаимодействие. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 5 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес. С., 2000.
15. Георгиев, М., Е. Лефтеров. Взаимозависимост между стиловете на междуличностно взаимодействие и тенденциите към агресивно реагиране при боксьори. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 6 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес, С., 2001.
16. Георгиев, М. SCS - скала за самоконтрол - същност и насоки за приложение. - В: Личност, мотивация, спорт. Т. 6 - под научн. редакция на Н. Попов. НСА - Прес, С., 2001.
17. Лефтеров, Е., М. Георгиев. Анализ на техническите възможности в атака и защита при напреднали кикбоксьори. - В: Усъвършенстване на методиката на обучение по кикбокс. НСА - Прес, С., 2001.
18. Георгиев, М., Е. Лефтеров, Й. Христопулос. Влияние на кикбокса върху личността на спортиста. - В: Усъвършенстване на методиката на обучение по кикбокс. НСА - Прес, С., 2001.
19. Георгиев, М. Влияние на нагласите за агресивно реагиране върху предстартовото психично напрежение и резултатността на спортната изява. - В: Спорт. Общество. Образование. Т 4. С., 2001.
20. Георгиев, М. BDHI - тест за изследване на агресивността на Buss - Durkee - същност и основни насоки за приложение. Спорт & наука, 2001, № 4.
21. Георгиев, М. Е. Лефтеров . Агресивността в психичната структура на личността на боксьора. - В: Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век. ТУ - Варна. Варна., 2001.
22. Славчев, А., М. Георгиев . Психологически аспекти на тактиката и постиженията в дългия спринт. - В: Спорт, общество, образование. Т 5. НСА - ПРЕС, С., 2002.
23. Георгиев, М . Кръстосаната сенсибилизация - подход за оценка на адаптацията към вида спорт. -: Спорт & наука, 2002, приложение към брой 5.
24. Друмев, С., М. Георгиев . Бойните изкуства - корените на българската традиция за лично усъвършенстване. - В: Личност, мотивация, спорт. Книга 3. Проспорт. С., 2002.
25. Георгиев, М., А. Славчев . Възможности за приложение на цветовия тест на М. Люшер за оценка на актуалното състояние и прогнозиране ефективността на спортна изява. -: Спорт & наука, 20002, приложение към брой 5.
26. Георгиев, М., Ю. Мутафова . Социалнопсихологична характеристика на “здравия дух в здравото тяло” на съвкупния творчески субект в НСА “В. Левски”. - В: Спорт, общество, образование. Т 7. НСА - ПРЕС. С., 2002.
27. Георгиев, М., Г. Домусчиева . Взаимозависимост между стиловете за решаване на конфликти и типовете междуличностно взаимодействие при спортисти. В: Спорт, общество, образование. Т 7. НСА - ПРЕС. С., 2002.
28. Георгиев, М., А. Славчев . Мотивация за постижение и емоционален статус на спортисти по лека атлетика - спринтьори. - В: Спорт, общество, образование. Т 7. НСА - ПРЕС. С., 2002.
29. Георгиев, М . Сравнителен анализ на източниците за мотивация при спортуващи и неспортуващи студенти. - В: Кинезиология 2002. Т 1. Под науч. ред. на Л. Петров. “Бойка”. Велико Търново., 2002.
30. Тошева, и., М. Георгиев . Полови различия в стресовата реакция на изпитна сесия при спортуващи и неспортуващи студенти. - В: Кинезиология 2002. Т 1. Под науч. ред. на Л. Петров. “Бойка”. Велико Търново., 2002.
31. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев, А. Славчев . Влияние на предстартовата тревожност върху постиженията при лекоатлети. - В: Кинезиология 2002. Т 1. Под науч. ред. на Л. Петров. “Бойка”. Велико Търново., 2002.
32. Тошева, И., М. Георгиев, Н. Маринова . Теоретични основи на теста за изследване източниците на мотивация ( MSI ). - В: Личност, Мотивация, Спорт. Книги 1- 3. Проспорт. С., 2003.
33. Георгиев, М., И. Тошева . Адаптация и стандартизация на теста за изследване източниците на мотивация ( MSI ). - В: Личност, Мотивация, Спорт. Книги 1- 3. Проспорт. С., 2003.
34. Георгиев, М., Г. Домусчиева - Роглева, И. Тошева . Вторични фактори и оптимизиране на теста за изследване на предпочитаните стратегии за справяне със стреса - COPE - 1. - В: Личност, Мотивация, Спорт. Книги 1- 3. Проспорт. С., 2003.
35. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев . Особености на целевата ориентация и възприетия мотивационен климат при спортисти от колективните спортове и единоборствата. -: Спорт & наука. Извънреден брой., 2003.
36 . Георгиев, М . Сравнителен анализ на тенденциите към агресивно реагиране при спортисти по вдигане на тежести, джудо и кикбокс. - В: Личност, мотивация, спорт. Т 9. Под науч. ред. на Н. Попов. НСА - ПРЕС. С., 2003.
37. Георгиев, М . Структура и съдържание на Humanitarian Sport Studies . - В: Личност, мотивация, спорт. Т 9. Под науч. ред. на Н. Попов. НСА - ПРЕС. С., 2003 .
38. Георгиев, М., Е. Лефтеров, . Взаимовръзка на тенденциите към агресивно реагиране и индивидуалния стил на игра при боксьори. - Годишна научна конференция на НСА “В. Левски” - май. 2000.
39. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев, А. Славчев . Прояви на целевата ориентация и мотивационния климат при спортисти от различни видове спорт. Научна конференция на катедра Лека атлетика. НСА “В. Левски”, С., 2003 .
40. Домусчиева - Роглева, Г., М. Георгиев, А. Славчев . Влияние на вида спорт и половите различия върху целевата ориентация и възприетия мотивационен климат. НСА “В. Левски” - Ден на науката и културата: “Физическо възпитание и спорт - измерения на здравето”, 30.05.2003

 


Книги

Георгиев, М. Адаптация към стресови ситуации. Военно издателство, С., 1991

Георгиев, М. Функционални състояния. НСА, С., 1995

Георгиев, М. Психологическата същност на цветовете. НСА - ПРЕС, С., 1999

Георгиев, М. Спортна психология. Спортен психолог. НСА - ПРЕС, С., 2003

 


 

??????? ??? Facebook Twitter Share