НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Любомира Саздова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(444) / стая 401
E-mail: l_sazdova@abv.bg

Образование и кариера

1992 г. – Средно образование – 153 Гимназия „Неофит Рилски“ със спортен профил.

1996 г. – Висше образование – НСА „В. Левски“, София, специалност „Кинезитерапия“.

1997 г. – Асистент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София.

1999 г. – Старши асистент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София.

2003 г. – Главен асистент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София.

2011 г. – ОНС „Доктор“ – Докторска дисертация на тема: „Кинезитерапия след артропластика на раменната става“.

2016 г. – Доцент в Катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София

· Курсов ръководител на I-ви курс, специалност „Кинезитерапия“, ОКС „Бакалавър“.

· Завършени над 20 специализирани курса за повишаване на професионалната квалификация, с наши и чуждестранни лектори.

· Специализация за Медицински класификатор по Волейбол за хора с увреждания.

· Участия в национални и международни научно-изследователски и образователни проекти; преподавателска мобилност по програмите Сократес и Еразъм и изнасяне на лекции в други висши училища в чужбина.

· Участия с научни съобщения в редица научни конференции и конгреси в България и чужбина

· Чужди езици – Английски език, Руски език

· Член на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия, Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ) и чрез нея е член на WCPT (World Confederation for Physical Therapy).


Педагогическа дейност

Преподавател по учебните дисциплини:

ОКС „Бакалавър”:

· Общи методи за функционално изследване и оценка в ортопедията и травматологията

· Ортопедия и травматология с ортотика и протезиране и Кинезитерапия в ортопедията и травматологията – І и ІІ част

· Кинезиологични основи на кинезитерапията

· Патокинезиология – функционален анализ и оценка

· Адаптирана физическа активност - волейбол за хора с увреждания

· Кинезитерапия за студенти от треньорски факултет

· Избираема дисциплина „Волейбол за хора с увреждания“

· Преддипломна стажантска практика на студенти, специалност „Кинезитерапия“

 

ОКС „Магистър” – адаптивно обучение:

· Кинезитерапия в ортопедията и травматологията

· Общи методи за функционално изследване и оценка в ортопедията и травматологията

 

· Научен ръководител на курсови и дипломни работи на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.


Научни интереси

Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезиология, Патокинезиология, Функционална диагностика и кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции.


Публикации, учебници, ръководства

I. Монографичен труд

Саздова, Л. (2015) Кинезитерапия при артропластика на ставите. Монография. Бетапринт-Петрови и сие, София. ISBN 978-954-92115-7-3

IІ. Дисертационен труд
Саздова, Л. (2011) Кинезитерапия след артропластика на раменната става. София.

III. Учебници и учебни пособия

1. Ташева, Р., Саздова, Л. (2006) Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на долния крайник. В кн. Кинезитерапия в спортната практика. Под ред. на Попов, Н., НСА-Прес, София, 2006, с. 73-96. ISBN 10: 954-718-194-7; 13: 978-954-718-194-6

2. Саздова, Л., Попов, Н. (2006) Кинезитерапия и спорт при възрастни и стари хора. В кн. Кинезитерапия в спортната практика. Под ред. на Попов, Н., НСА-Прес, София, 2006, с. 173-176. ISBN 10: 954-718-194-7; 13: 978-954-718-194-6

IV. Научни публикации в специализирани списания и сборници от конгреси - над 30


??????? ??? Facebook Twitter Share