НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Николай Попов, ДН

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Гургулят: (02) 4014(422)
Мобилен тел: 0892 299 779
E-mail: nikpopov67@abv.bg

Образование и кариера

1986 Средно образование 47 ЕСПУ спортен профил„ ген. Емил Марков

1986-1990 Висше образование Учител по физическо възпитание, инструктор по физическа подготовка в армията

1992-1994 Следдипломна преквалификация по кинезитерапия НСА „Васил Левски“

2002 – придобита ОНС „ДОКТОР“ по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия) с дисертационен труд на тема „Кинезитерапия след резекция на главата на радиуса“

2005 – придобито научно звание „ДОЦЕНТ“ - по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия)-патобиомеханика.

2009 - придобита научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. кинезитерапия) с дисертационен труд на тема „Кинезитерапевтични методи за възстановяване на кинематиката в периферните стави“

2012 – придобито научно звание ПРОФЕСОР в професионално направление Обществено здраве, специалност кинезитерапия

1990-1994 Учител по физическо възпитание София, 105 СОУ

1994-1996 Кинезитерапевт. Функционално възстановяване и рехабилитация на пациенти с ортопедични заболявания

София, Републикански център по протезиране и възстановителна хирургия – Горна баня

 

1996-досега - Асистент, главен асистент, доцент, професор

Преподавател по мануална терапия, функционална диагностика на ОДА, кинезиология, патокинезиология, кинезитерапия в ортопедия и травматология НСА „Васил Левски“, София, Студентски град

Гост-лектор в Медицински университет – гр. Плевен, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медицински колеж гр. Варна, Медицински университет – София, Медицински колеж-София

· Участие в два сертифицирани следдипломни курса към Международния McKenzie институт за обучение по Механична диагностика и терапия по метода на McKenzie – шиен, гръден и лумбален дял

· Участие в сертифициран следдипломен курс към Датската асоциация на физиотерапевтите за Лечение на хемиплегия по метода на Bobath

· Участие в сертифициран следдипломен курс към Датската асоциация на физиотерапевтите по Мануална терапия – нива А и Б


Научни интереси

· Мануална терапия,

· Кинезиология,

· Патокинезиология,

· Функционална диагностика и кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции.


Публикации, учебници, ръководства

1. Попов Н, Гръбначен стълб – функционална диагностика и кинезитерапия, София, 2002

2. Попов Н, Димитрова Е, Кинезитерапия при ортопедични заболявания и травми на горния крайник, НСА-ПРЕС, 2009

3. Попов Н и съавт., Кинезитерапия в спортната практика, НСА-ПРЕС, 2006

4. Краев Т, Попов Н, Мануална мобилизация на периферните стави, София, 2009

5. Попов Н, Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат - НСА-ПРЕС, 2009

6. Попов Н и съавт. Въведение в кинезитерапията – основни средства и методи – НСА-ПРЕС, 2009

7. Попов Н и съавт Функционално изследване и анализ в мускулно-скелетната физиотерапия, София, 2012

8. Попов Н и съавт Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долния крайник, София, 2012

Дисертационен труд

За придобиване на ОНС доктор - Попов Н. (2002) Кинезитерапия след резекция на главата на радиуса.София.

За придобиване на НС доктор на науките - Попов Н. (2009) Възстановяване на артрокинематиката на периферните стави.София

Научни публикации в специализирани списания и сборници от конгреси - над 100

 

 


 

Сподели във Facebook Twitter Share