НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Румяна Ташева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(109)
E-mail: rumiana_tasheva@yahoo.com

Образование и кариера

Доцент Румяна Ташева е кинезитерапевт, преподавател към катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ при НСА „В. Левски“, София

Образователна научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема: „Кинезитерапевтично поведение при артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка по метода Bone-patellar tendon-bone при спортисти“.

Втора специалност – «Учител по физическо възпитание».

Специалност «Медицинска физкултура» към ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ, София.

Специализирала е физиотерапия в Италия, Англия и Португалия.

Клиничен стаж в XXV-та и XXVII-ма поликлиники, София и РЦСМ „Дианабат”.

Ръководител, организатор и консултант относно профилактиката и кинезитерапията при гръбначни изкривявания за район Младост.

Участие в петчленна централна група към европейски проект „Спортна физиотерапия за всички” към Леонардо да‘Винчи.

Експерт по проектна дейност и създаване на професионални компетенции и стандарти, и застъпването им в образовтелния процес.

Завършени над 35 специализирани курса за повишаване на професионалната квалификация, с наши и чуждестранни лектори.

Автор и участия в институционални, национални и международни научно-изследователски и образователни проекти; преподавателска мобилност по програмите Сократес и Еразъм и изнасяне на лекции в други висши училища в чужбина.

Участия с научни съобщения в редица научни конференции и конгреси в България и чужбина.

Чужди езици – английски език, руски език, гръцки език, немски език.

Основател и председател на Българска организация по спортна кинезитерапия.

Член на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия, Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ), Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), Дружество хирургия на ръката, International Federation of Sports Physiotehrapy (IFSP), WCPT (World Confederation for Physical Therapy).


Педагогическа дейност

Разработване на учебни програми по дисциплините: Ерготерапия, Кинезитерапия при спортни травми, Портфолио, Спортна кинезитерапия, Модалностти на научно-изследователската дейност в кинезитерапията/физиотерапията, Методология на научните изследвания по кинезитерапия / физиотерапия, Специализирани методики в спортната физиотерапия / кинезитерапия.

Преподавател по учебните дисциплини:

ОКС „Бакалавър”:

· Ортопедия и травматология с ортотика и протезиране и Кинезитерапия в ортопедията и травматологията – І и ІІ част

· Патокинезиология – функционален анализ и оценка

· Кинезитерапия за студенти от Треньорски факултет, Индивидуалне план

· Ерготерапия

· Кинезитерапия при спортни травми

· Портфолио и изследване на случай – основни тестови инструменти според критериите на Европейския съюз

· Преддипломна стажантска практика на студенти, специалност „Кинезитерапия“

 

ОКС „Магистър” – адаптивно обучение:

· Кинезитерапия в ортопедията и травматологията

· Кинезитерапия при спортни травми

 

ОКС „Магистър”:

· Спортна кинезитерапия

· Портфолио според изискванията на Европейския съюз

 

ОКС „Доктор”:

· Кинезитерапия - научно аргументиране

· Модалностти на научно-изследователската дейност в кинезитерапията/физиотерапията

· Методология на научните изследвания по кинезитерапия / физиотерапия

· Специализирани методики в спортната физиотерапия / кинезитерапия

· Съвременни специализирани методики на кинезитерапията при нарушена невродинамика

· Научен ръководител на курсови и дипломни работи на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

· Научен ръководител на четирима докторанти.

· Рецензент и участия в жури за присъждане на научни степени и звания


Научни интереси

Спортна кинезитерапия, Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезитерапия при гръбначни изкривявания, Кинезиология, Патокинезиология, Функционална диагностика и кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции, Ерготерапия, Портфолио, Компетенции и стандарти на КТ/ФТ.


Публикации, учебници, ръководства

I. Монографичен труд

В кн. Артропластика на тазобедрената става. Под редакцията на проф. П. Тичев, доц. Пл. Кинов, БГкнига, София, 2014.

1. Ташева, Р. Кинезитерапия след ревизионна тазобедрена артропластика.

2. Ташева, Р., Тивчев Н. Кинезитерапия след тотална тазобедрена артропластика.

IІ. Монографичен труд

В кн. Хирургия на тазобедрената става. Под редакцията на проф. П. Тичев, проф. Пл. Кинов, БГкнига, София, 2016.

Ташева, Р. Кинезитерапия след хирургия на тазобедрената става.

III. Дисертационен труд

Ташева, Р. (2005) Кинезитерапевтично поведение при артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка по метода Bone-patellar tendon-bone при спортисти. София.

IV. Учебници и учебни пособия

Ташева, Р. Ерготерапия. НСА-Прес, София, 2016, ISBN 978-954-718-454-1

В кн. Кинезитерапия в спортната практика. Под ред. на Попов, Н., НСА-Прес, София, 2006, ISBN 10: 954-718-194-7; 13: 978-954-718-194-6

1. Ташева, Р., Саздова, Л. Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на долния крайник.

2. Попов, Н., Ташева, Р. Спортен травматизъм и микротравматизъм.

3. Попов, Н., Ташева, Р. Кинезитерапия при спортни травми и микротравматизъм на гръбначния стълб и таза.

4. Димитрова, Е., Ташева, Р., Попов, Н. Кинезитерапия при гръбначни деформитети и постурални нарушения.

В кн. Ерготерапия – Втора част. Под редакцията на проф. Иван Топузов. София, РИК Симел, 2008.

5. Ташева Р. Ерготерапия на работното място.

6. Ташева Р. Ампутация и протезиране на горни и долни крайници.

IV. Научни публикации в специализирани списания и сборници от конгреси - над 80.

 


 

Сподели във Facebook Twitter Share