НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Йордан Калайков, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(398)
E-mail: JKalaykov@yahoo.com

Научни интереси

Мениджмънт и маркетинг на спорта.

Мениджмънт на образованието.

Артмениджмънт.

Визуални изкуства.

Художествена литература и критика.

Създател на учебната дисциплина "Основи на мениджмънта в спорта".

Основател и директор на ВШСМ към НСА.

Автор на магистърски програми по спортен менджмънт.

Бил е контрактор на съвместен европейски проект по програмата "Темпус" към Фар и декан на факултети.

Бил е автор и научен ръководител на целеви програми в т.ч., на Столична община.

Автор на съвременни методи и технологии за управление в системата на спорта.

Автор на лична, автоматизирана система за тренировка /ЛАСТ/.

Научен ръководител на 5 успешно защитени докторски дисертации, както и на множество бакалварски и магистърски дипломни работи.

Бил е член на Научния съвет по ТМФВС (вкл. ЛФК) към ВАК.

Бил е член на Академичния съвет на НСА.

Бил е член на Акредитационния Съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (Министерски съвет на Р България).


Публикации, учебници, ръководства

Учебници и ръководства, самостоятелно и в съавторство-37

Студии и научни статии в т. ч. в чужбина – 69

Публикации в литературни издания в т.ч. критика – 157

Самостоятелни книги и монографии -62

Изобразително изкуство в официални експозиции -313

Научно-популярни книги и статии -55

Библиография – академична и артистична /1965 – 2013/,С. изд. НСА-ПРЕС, 2014 / съдържа 793 записа свързани с творческата кариера/

КНИГИ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И СПОРТА /39/

Мениджмънт на образованието /7/

1. Програмирано обучение по физическо възпитание, С. изд. МФ, 1977 / монография/

2.Методическо ръководство за използване на технически срeдства при обучението по физическо възпитание, С. изд. МИП, 1977

3.Сам на себе си треньор, ръководство за програмирани занимания по физическа самоподготовка, изд. МФ, С.,1982

4.Мениджмънт на физическото възпитание и спорта според евростандартите, изд. Авангард, С. 2006

5.Образователен мениджмънт, изд. Авангард, С., 2007.

6.Специализирано пособие за дистанционно обучение по мениджмънт на спорта, изд. Авангард, С., 2008

7.Specialized handbook of distance education in sports мanagement,cS. NSA,2008, Мениджмънт на спорта /32/

8. Някои графични и количествени способи за ръководство и контрол в помощ на оргработника от БСФС, изд. ЦС. На БСФС, С. 1980

9.Обща теория на управлението, ИПБ на ЕЦНПКФКС, 1985 / преиздадена 1987,1990,1992/

10.Спортното мениджърство и съвременните измерения на организаторската и административна дейност в спорта, С. ИПБ – ВИФ, 1990

11.Тория и практика на мениджмънта в спорта,С., ИПБ- НСА, 1992

12. Бизнесът в спорта и туризма, ИК, Прима, 1993

13.Отражение на управленската теория в спортната практика, ИПБ – НСА,1993

14. Маркетингът в спорта, ИПБ- НСА, 1994

15.Маркетинг и мениджмънт в спорта, С., изд. БФС, 1995

16.Теория и практика на мениджмънта в спорта/ монография/, ИПБ-НСА, 1996

17.Професионалният мениджмънт в спорта, С. изд. Пропелер 92, 1998

18. Спонсорските отношения в спорта, С., ИПБ- НСА, 1998

19. Промоцията на продуктите в спорта в спорта, С., ИПБ-НСА ,С. изд. Пропелер 92, 1998

20.Управление на спорта, С. ИПБ, НСА, 1998

21. Специализиран мениджмънт на спорта – първа част, С. изд. Пропелер 92, 2001 / преиздадена 2002, 2003/

22. Специализиран мениджмънт на спорта – втора част, С. изд. ПРопелер92, 2002 / преиздадена 2003/

23.Система за обучение на на спортни мениджъри в България / монография/ изд. НСА – ПРЕС, С. 2001

24.Комплект от седем тематични свитъка по мениджмънт на спорта, С. изд.Авангард , 2002,2003, качени на електронен носител за дистанционно обучение -2005, /WWW. NSA.BG/.

25.Мениджмънт на елитния спорт, С. изд. Авангард, 2004

26.Мениджмънт на дейности в дестинации за отдих, спорт и развлечение, С. изд. Авангард, 2004

27.Мениджмънт на предприятия и събития за отдих чрез спорт и туризъм, С. изд. Авангард, 2004

28.Мениджмънт и икономика във футбола, С. изд. Авангард, 2005

29.Управление на персоналния и фирмен имидж /имиджмейкърството в спорта/ , С. изд.Авангард, 2004

30.Проектен мениджмънт на спорта, С. изд. Авангард, 2005

31.Анализът при научни изследвания по спортен мениджмънт, С. изд. Авангард, 2005

32.Analysis in science reseaarch on sports management, S., NSA-PRES, 2008.

33.Практически мениджмънт в спорта, С. изд. НСА-ПРЕС, 2007

34.Мениджмънт на спорта, изд. НСА-ПРЕС,С., 2007/качен в електронен вариант-дист.обучение-2016

35.Терминология на мениджмънта в спорта, С. изд. НСА-ПРЕС, 2009

36.Технология на финансирането, /понятия и механизми/ С. , изд. Авангард, 2010

37.Кибернетични, методологични и технологични измерениа на управлениено, С. изд. Авангард, 2010.

38.Мениджмънт на спорта, С. изд. Авангард, 2012

39. Управление на спорта /кратък курс/, С. изд. Авангард, 2011

3.КНИГИ ПО АРТМЕНИДЖМЪНТ /8/

40.Артмениджмънт, С. ИК Крисан, 2007

41.Артмениджмънт, С изд. Авангард, 2008, 2009

42.Мениджмънт на изобразителното изкуство/ някои аспекти на бизнеса с модерно изобразително изкуство/, С. Авангард, 2010

43.Мениджмънт на театъра, С., изд. Авангард, 2011

44.Мениджмънт на книгоиздаването, С. изд. Авангард, 2012

45.Галеристика и кураторство, С., изд.Авангард, 2012

46.Художниците и пазарът /или как да станеш сам на себе си търговец / С. изд. Авангард, 2009/

47.Стъпки по пътя на художника / кратък пътеводител/ С. изд. Авангард, 2013.

4.ХУДОЖЕСТВЕНИ КНИГИ /15/

48.Третият бряг, С. ССП, 1992

49.Кръгът, С., ИК. Ерес, 1994

50.Праг, С. ИК , Темто, 1997

51.Случвания, С.ИК Пропелер,1999,за библиофили

52.Империя на облаците /тринадесет есета/ С. ИК Пропелер, 2002

53.Тракало за глухи / седем разказоида в джоб/С. Аванагард, 2004 / библиофилска/

54.Нови разкази, есета и рисунки от Йордан Калайков, С. изд. Авангард, 2006 / библиофилска/

55.Завръщане в кръга / две книги в една/, С., ИК Крисан, 2007 / библиофилска/

57.Животописи-две книги в една, 1994-2008 /кратки разкази и есета-реплики/, електронно издание на хартиен носител ,ЕИ,Литернет-Варна,2008 / библиофилска – комплект от 6 книги в 5 книжни тела , 3 формата,6 цвята, 2 начина на отваряне/

58. Животописи – кратки разкази, електронна книга, http/ liternet.bg,2008

59.Пловдивски случки писани и рисувани от натура, С. Авангард, 2009

60. Есеистика – избрано, ИК Пламък, 2009

61.Сливен такъв , какъвто съм го скътал в душата си – книга първа, С., изд. Авангард,2011

62.Съкровения – фрагменти, С. изд. Авангард, 2013

63.Сливен – откровения и носталгии / книга втора/, С. изд. Авангард, 2015.

НЯКОИ НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ В СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА ПРАКТИКИ.

Проектиране и внедряване на управленски механизми за различни структури в системата на физическата култура – управление МФМС към ЦС на БСФС, / протокол №1 от 10.11.1985/

Учебна програма по дисциплината физическо възпитание за всички специалности на техникумите над средно образование, функционално интегрирани във ВУЗ / МНП- СВО, С. 1986/

Адаптиране на разработени програми към програмирано реализиране и компютърна техника /Лична автоматизирана система за тренировка /ЛАСТ/ по нормативите на НФК „Родина” в условията на ЕСПУ / ЦС на БСФС, задача 6.1.2.-12 , 1986

Автоматизирана система за оперативно управление на показателите от Съюзния физкултурен план за масова физкултура в ДФС „Левски – Спартак”, 1987

Внедряване на програми за самостоятелна подготовка на базата на нормативите от НФК „Родина”сред учениците от гр. Сливен. /АФД – Сливен , протокол от 17.011987 /

Програмен продукт ЛАСТ – отличен на международния технически панаир в Пловдив, 1988

Програма за подобряване и активизиране на физическото възпитание и спорта на територията на голяма Столична община- 1998-1999 /СОС, постоянна комисия за младежта и спорта./

Концепция за административно-управленско усъвършенстване и развитие на волейбола в България /БФВ, 1987/

Учебно-методическо пособие за професионалната квалификация „Спортен мениджър” за средните спортни училища в България –/ ЦС на БСФС, направление „Спорт за всички”, 1988/

Телевизионно културно-развлекателно предаване за култура и спорт-реализирано в ТФ 7 дни, 2004

Методология на националния публичен регистър на СОС и ОСТ ./ ММС, заповед на министъра № 534 от 23.12.2003/

12. Меодология за анализ на състоянието на бизнес състоянието на Националната спортна база и разработка на програма за развитието и ММС – 2002-2003

13.Визуални разработки по проекти на художествена галерия „Резонанс”-Пловдив /2010,2011, 2012, 2013/


Книги, издадени от проф. Йордан Калайков

 1. Теория и практика на мениджмънта в спорта (1992, 1996)
 2. Отражение на управленската теория в спортната практика (1993)
 3. Бизнесът в спорта и туризма (1993)
 4. Маркетингът в спорта (1995)
 5. Мениджмънт в спорта - теоретични, приложни и квалификационни аспекти (докторска дисертация, 1997)
 6. Професионалният мениджмънт в спорта (1998)
 7. Промоцията на продукта в спорта (1998)
 8. Спонсорските отношения в спорта (1998)
 9. Управление на спорта (1998)
 10. Система за обучение на спортни мениджъри в България (2001)
 11. Специализиран мениджмънт в спорта (2002) - 2 части


??????? ??? Facebook Twitter Share