НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Георги Сергиев, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Аеробика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(369)
Мобилен тел: 0893 39 64 26
Дом. адрес: Studentski grad “Hristo Botev”, bl. 58-A, ap. 404, Sofia 1734, Bulgaria
E-mail: sergiev_nsa@abv.bg

Образование и кариера

  1. 1989 - Завършва ВИФ “Георги Димитров”.
  2. 1991 - Назначен с конкурс за асистент по гимнастика в НСА
  3. 1994 - Старши асистент.
  4. 1997 - Главен асистент.
  5. 2005 - Доцент
  6. През 1998г. завършва курс за опресняване и обогатяване на знанията по “Стрес, спорт, адаптация” към СДК при НСА.
  7. На 09.05.2001г. защитава дисертация на тема “Изследване на класификационната структура и методиката на обучение в спортната аеробика” и на 05.11.2001г. Висшата Атестационна Комисия му дава образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност - Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура).
  8. Притежава международна категория за съдия по спортна гимнастика.


Педагогическа дейност

Преподава гимнастика в практическите часове и в спортното усъвършенстване, води и практически часове по специалност в спортната гимнастика и спортна аеробика.

Участва като лектор в два международни семинара по спортна аеробика в София през 1998г. и в Атина - 1999г. Лектор е и на VІ-тия интерконтинентален курс за треньори по спортна аеробика – София’03, организиран от Международната федерация по гимнастика (ФИГ).


Спортна дейност

Бивш състезател по спортна гимнастика и спортна аеробика.


Треньорска дейност

По време на военната си служба в АШВСМ “Чавдар” работи 2 години като треньор по спортна гимнастика в ЦСКА “Септемврийско знаме”, след което е учител по физическо възпитание в с. Грашево, Пазарджишка област.
Като треньор по спортна аеробика в клуб “Изида”, негови състезатели намират място в националния отбор.
В настоящия момент е треньор е по спортна гимнастика и спортна аеробика в “А-ГИМ” клуб при НСА.


Публикации, учебници, ръководства

Автор на научни публикации основно по проблемите на теорията и методиката на обучение на упражненията в спортната гимнастика и спортна аеробика.

В колектив участва в написването на практически ръководства по гимнастика и учебник по терминология на гимнастиката.

През 2003г. издава монография по проблемите на техниката и методиката на обучение на упражненията в спортната аеробика. В последствие книгата е преведена на английски език. В момента тя е единствената книга по рода си и е високо оценена от Международната федерация по гимнастика (ФИГ) и специалистите по спортна аеробика в световен мащаб.

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
(в хронологичен ред)
на доц. Георги Иванов Сергиев, доктор

СТАТИИ

Сергиев, Г., Кинематичен анализ и методика на обучение на оригинално упражнение възлизане - сгънато прелитане над успоредката до надлъжен вис с обърнат хват, ВФК, бр. 4/1989 г.

Сергиев, Г., Кинематичен анализ на техниката и методика на обучение на ново оригинално упражнение на успоредка – надлъжно възлизане – надлъжен кръгомен тилен прескок над успоредката до надлъжен ъглов мах, ВФК, бр. 5/1991 г.

Сергиев, Г., Задължителна програма – 1993-1996г. /мъже/ - кон с гривни, ВФК, бр. 2-3/1993 г.

Сергиев, Г., Техника и методика на гимнастическото упражнение “Воронин” на успоредка, Спорт и Наука, бр. 11-12/1993г.

Хаджиев, Н., Г.Сергиев, Анализ на участниците – мъже и жени в състезанията по гимнастика на Олимпийските игри – Барселона `92., изд. БФГ, Списание Българска гимнастика, бр. 1 / 1994г.

Сергиев, Г., Въведение в проблема за двигателния навик и координацията на движенията в гимнастиката, Спорт и Наука, бр. 2/1999г.

Сергиев, Г., Изграждане на алгоритмични вериги за оптимизиране на обучението в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр. 4 -5/1999г.

Сергиев, Г., Кинематичен анализ на техниката и методиката на обучение на подскок разкрачена чупка с обръщане на 360° до опора, Спорт и Наука, бр. 2/2000г.

Сергиев, Г., Алгоритмична верига за обучение на ъгловите опори в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр. 5, 6 /2000г.

Сергиев, Г., Техника на изпълнение и методика на обучение на “подскок динамично спадане с обръщане на 360º и на 720º до опора”, Спорт и Наука, бр. 6 / 2001г.

Сергиев, Г., Методика за обучение на упражненията в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр. 1 / 2002г.

Йотов, Ив., Г.Сергиев, Гимнастически комплекси за развиване на скоростно-силова издръжливост на хандбалисти, Спорт и Наука, бр. 1 / 2002г.

Сергиев, Г., М. Търничкова, Структура и съдържание на съчетанията в спортната аеробика според съдийския правилник, Спорт Общество Образование, том 8, Национална Вузовска Конференция 2002, НСА прес, 2003 г..

Сергиев, Г., К. Бакалова, Кинематичен анализ на техниката и методика на обучение на въртящ двойно разменен скок с 1/1 обръщане (360) до напречно разкрачен седеж (шпагат), Спорт и Наука, бр. 2 / 2002г.

Sergiev, G., Motor abilities in sport aerobics, International symposium on sport in higher education, Meet’2002, Varna.

Сергиев, Г., М. Търничкова, Експериментална методика за обучение на упражнението “Gainer” с обръщане на 180º и 540º, Спорт и Наука, бр. 3 / 2002г.

Сергиев, Г., Характеристика и методика на обучение на упражненията от групата на маховете в спортната аеробика, Спорт и Наука, бр.4 /2002г.

Сергиев, Г., Ат. Георгиев, Д. Добрев, Оптимизиран модел за обучение на упражнението “Ткачов” на висилка, Спорт и Наука, бр.6 /2002г.

Сергиев, Г., Търничкова, М., Особености при обучението на въртящите скокове в спортната аеробика, Кинезиология2002, Международна научна конференция, Велико Търново, изд. “Бойка” 2003г.

Минева, М., М.Търничкова, Г. Сергиев, Динамика на пулсовата честота при различните варианти на съчетанията в спортната аеробика, Кинезиология2002, Международна научна конференция, Велико Търново, изд. “Бойка” 2003г.

Добрев, Д., Г.Сергиев, Изследване на корелационно-факторната структура на маховите гимнастически упражнения - Спорт и Наука, бр. 4 / 2003г.

Сергиев, Г., Г. Ганчева, Възможности за нарастване на трудността на скоковете в художествената гимнастика, Спорт и Наука, бр. 5 /2003г.

Сергиев, Г., М. Минева, М, Търничкова, Специализирана физическа подготовка в спортната аеробика – Спорт и Наука, бр. 5 / 2003г.

Сергиев,Г., Класификационна структура на упражненията в спортната аеробика, Национална Вузовска конференция, НСА, 2000 г. - под печат.

Минева, М., Г.Сергиев, М. Търничкова, Композиционна структура на трудността в състезателните съчетания по спортна аеробика, сб. “Спорт, общество, образование”, С, том 9, 2004г.

Андонов,К. и колектив, Морфо-функционално изследване на участниците в първото световно първенство по спортна аеробика за юноши и девойки София’04. - организация и методика на проучването, Международен конгрес „Стрес Спорт Адаптация”, 2004г.

Минева,М., Г.Сергиев, М.Търничкова, Тестиране на участниците в І-то Световно първенство по спортна аеробика за юноши и девойки – София’04, Конференция на кат. „Гимнастика”, Спорт и наука - извънреден брой, 2005г.

Минева,М., М.Търничкова, Г.Сергиев, Динамика на пулсовата честота при различните варианти на съчетанията в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2005.

Сергиев, Г., М. Минева, М, Търничкова, Специализирана физическа подготовка в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2005.

Сергиев, Г., Н.Ангов, Базови упражнения в спортната аеробика, ІІ международен конгрес по машинно електроинженерство и морски технологии ТУ Варна, 2005г.

Сергиев,Г., Проучване на възможността за обогатяване на учебното съдържание и методиката на обучение в урока по гимнастика, Конференция на кат. „Гимнастика”, Спорт и наука - извънреден брой, 2006г. -

Сергиев,Г., М.Търничкова, Примерен план програма за оптимизиране на тренировъчното натоварване през състезателния период в спортната аеробика, Велико Търново, Кинезиология 2007.

Търничкова, М., Г.Сергиев, Интензивност и ефективност на тренировичния процес в спортната аеробика през състезателния период при девойки старша върраст, Велико Търново, Кинезиология 2007.

Петров,В., Г.Сергиев, Съдийството – важен фактор в гимнастиката,. Спорт и Наука. бр.1 2009г.

Сергиев, Г., Г.Ганчева, Андр.Стоянска, Цв.Мишева, Опит за контрол и оценка на нивото на техническа подготовка в предсъстезателен период на състезателки по художествена гимнастика (дмв). Спорт и наука изв. бр. 2009г.

Сергиев,Г., Г.Ганчева, Андр.Стоянска, Цв.Мишева, Проследяване на нивото на техническа подготовка в два предсъстезателни периода на състезателки по художествена гимнастика, 5-ти международен конгрес „Спорт, стрес, адаптация, София, НСА, 2010г.

 

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И РЪКОВОДСТВА: 

1. Основна гимнастика, практическо ръководство, І курс І семестър, ТФ и УФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г. (в съавторство) под общата редакция на доц. Кирил Андонов.

2. Гимнастика, практическо ръководство (мъже), І курс ІІ семестър, ТФ и УФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г. (в съавторство) под общата редакция на доц. Кирил Андонов.

3. Гимнастика, практическо ръководство (мъже), ІІ курс ІІІ и ІV семестър, ТФ и УФ (всички форми на обучение), София, НСА, 2003 г. (в съавторство) под общата редакция на доц. Кирил Андонов.

4. Сергиев, Г., Спортната аеробика - Техника и методика на упражненията – Монография (ръководство за специалисти по спортна аеробика), 2003г.

5. Sergiev,G. Sports aerobics - Technique of execution and training methods of difficulty elements, manual, 2nd edition, Sofia, 2004.

6. Основна гимнастика, Колектив, Ръководство, 2009г., последно преработенo издание.

7. Хаджиев,Н., Андонов,К. Сергиев,Г., Гимнастика – Периодизация и планиране на тренировъчния процес, София, НСА прес, 2010г.

8. Терминология по гимнастика - частта Спортна аеробика - под печат.

9. Гимнастика, учебник за Великотърновски университет –

3 части: под печат:

Гимнастиката като вид дейност във физическото възпитание.

Селекция, подбор, начално обучение и ранна спортна специализация в спортната гимнастика.

Подготовка и организиране на състезания по гимнастика в училище.

10. Гимнастика, учебник за НСА под общата редакция на проф. Н.Хаджиев,

3 части под печат:

Гимнастиката като вид дейност във физическото възпитание.

Формиране на двигателния навик в гимнастиката.

Главата „Аеробика” в съавторство с доц. Мария Минева.

 

 

 

 


 


Учебник по Спортна аеробика на Георги Сергиев

Сподели във Facebook Twitter Share