НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

10.01.2019 - Изпит за докторантски минимум

На 29.01.2019 г. от 09.30 часа ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука". Заявление за явяване на изпит се подават в ЦРАС в срок не по-късно от 21.01.2019 г., като в него трябва да бъде упомената темата на дисертационния труд и научния ръководител. Изпитите по задължителните и избираеми модули трябва да бъдат нанесени.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share