НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

2.04.2018 - Изпити за докторантски мининум

На 17.04.2018 г. от 10.00 часа в к-т 401 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма "Теория и методология на спортната наука". За явяването на изпита е необходимо да бъдат положени изпитите по задължителните и избираеми модули. Заявление (свободен текст с упомената тема и научен ръководител) се подава в ЦРАС в срок до 10.04.2018 г.

На 18.04.2018 г. от 09.30 часа в к-т 401 ще се проведе изпит за докторантски минимум по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, докторска програма "Физическото възпитание в образователната система". За явяването на изпита е необходимо да бъдат положени изпитите по задължителните и избираеми модули. Заявление (свободен текст с упомената тема и научен ръководител) се подава в ЦРАС в срок до 11.04.2018 г.Всички


Сподели във Facebook Twitter Share