НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Международна дейност

Център за Международна и проектна дейност (ЦМПД)   Международни договори за академично сътрудничество   Международни партньорства   Проекти   Документи   Полезни връзки  

Международната дейност на Национална спортна академия е неразделна част от институционалната програма за утвърждаване на академията като специализирано висше училище в областта на спорта със свой уникален облик и високо качество на обучение и научни изследвания. Нейната главна цел е да съдейства за академичното сближаване на академията с водещи европейски и международни институции за висше образование, както и да утвърждава присъствието й в най-високите равнища на образователното пространство.

Интернационализацията на висшето образование, предлагано в НСА се осъществява на всички равнища на организация, обучение, научни изследвания, партньорства, участие в международен обмен на студенти и преподаватели, обществени контакти.

Двустранните договори и партньорства в академични мрежи, установявани в годините на развитие на висшето училище от създаването му до днес се запазват и увеличават, като началото на преговорите за присъединяване на България към

Европейския съюз и тяхното успешно приключване създават особено благоприятна среда за интензивно разширяване на академичните контакти между НСА и чуждестранни академични институции.

Значителна част от преподавателите и студентите на академията се ползват от възможността да се присъединят към чуждестранни академични институции чрез програми за обмен. Една от приоритетните задачи в университетската дейност по международно сътрудничество е да разработва и прилага механизми за увеличаване броя на участниците и приноса на международния опит на всички студенти, преподаватели и административен персонал за цялостното развитие на Национална спортна академия „Васил Левски”.

??????? ??? Facebook Twitter Share