НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Анотация на програмата

АНОТАЦИЯ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМАТА „ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

 

Магистърската програма “Физикална терапия и рехабилитация” е предназначена само за лица които са завършили колеж, с образователна степен „професионален бакалавър“ и  специалност “Рехабилитатор”.

 

Организация на обучението

Формата на обучение е „редовна”. Обучението продължава четири семестъра.

Двугодишното обучение се осъществява в три групи учебни дисциплини: задължителни - 20, за които се получават 53 кредита; избираеми - 12 кредита от 27 възможни дисциплини (62 кредита), и факултативни –от 6 възможни (9 кредита). Един модул се усвоява от 30 академични часа, от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 3600 академични часа от които 1800 часа аудиторна заетост, 1800 часа за самостоятелна подготовка за 28 изпита и 500 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита.

Специализациите се избират през втората година и са 5 на брой – Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезитерапия в неврологията и психиатрия, Кинезитерапия в кардиологията и пневмологията, Кинезитерапия в гериатрията, Кинезитерапия в педиатрията. Магистрите избират 1 от посочените специализации и я изучават в рамките на 21 ECTS, с равен брой теоретични и практически часове.

Обучението е две години и започва в началото на месец ноември,  а приключва през месец октомври на втората учебна година.

 

Провеждане на обучението

Обучението по научните дисциплини се провежда от 19 високо квалифицирани хабилитирани преподаватели, от които 5 професори доктори на педагогическите и медицинските науки и 14 доценти – доктори. Специализираната подготовка по кинезитерапия се осъществява от две специализирани катедри „Теория и методика на кинезитерапията“ и „Кинезитерапия и рехабилитация“, състоящи се от 12 хабилитирани и 14 нехабилитирани преподаватели, с ОНС „доктор“ и специалност кинезитерапия.

 

Дипломиране

Дипломирането в магистърската програма „Физикална терапия и рехабилитация“   става със защита на дипломна работа, съобразно избраната специализация или държавен изипит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за образователно квалификационна степен „магистър“, специалност „Физикална терапия и рехабилитация“, магистърска програма „Физикална терапия и рехабилитация“, със специализация по клинично направление, които имат институционална и програмна акредитация.

 

Възможности за професионална реализация

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ на професионалната квалификация „Физикална терапия и рехабилитация“  имат възможност да се реализират в: лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други), възстановителни центрове, фитнес-центрове, СПА центрове, специални училища, професионални здравни центрове, спортни клубове, учебно-спортни бази и центрове, учебни заведения, научни центрове и други.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share