НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Анотация на програмата

АНОТАЦИЯ НА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ“

 

Магистърската програма “Кинезитерапия” е предназначена само за лица, които са завършили бакалавърска степен “Кинезитерапия”.

 

Организация на обучението

Формата на обучение е „редовна”. Обучението продължава два семестъра.

Специализациите са 5 – Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, Кинезитерапия в неврологията и психиатрията, Кинезитерапия в кардиологията и пневмологията, Кинезитерапия в гериатрията, Кинезитерапия в педиатрията. Магистрите избират 1 от посочените специализации и я изучават в рамките на 21 ECTS, с равен брой теоретични и практически часове.

Обучението се осъществява в три групи учебни дисциплини: задължителни - 9, за които се получават 35 кредита; избираеми - 10 кредита от 20 възможни дисциплини (52 кредита) и факултативни – от 6 възможни (9 кредита). Един модул се усвоява от 30 академични часа, от които 15 часа аудиторна заетост и 15 часа за самостоятелна подготовка. Общото учебно натоварване с дипломирането е 1800 академични часа от които 900 часа аудиторна заетост, 900 часа за самостоятелна подготовка за 15 изпита и 500 часа за подготовка на дипломна работа или държавен изпит, за които се присвояват 15 кредита. Обучението започва в началото на месец ноември и приключва през месец октомври на следващата година.

 

Провеждане на обучението

Обучението по научните дисциплини се провежда от 19 високо квалифицирани хабилитирани преподаватели, от които 5 професори, доктори на педагогическите и медицинските науки и 14 доценти, доктори. Специализираната подготовка по кинезитерапия се осъществява от две специализирани катедри „Теория и методика на кинезитерапията“ и „Кинезитерапия и рехабилитация“, състоящи се от 12 хабилитирани и 10 нехабилитирани преподаватели, с ОНС „доктор“ и специалност кинезитерапия .

 

Дипломиране

Дипломирането в магистърската програма „Кинезитерапия” става със защита на дипломна работа, съобразно избраната специализация или държавен изипит. Успешно защитилите се дипломанти получават диплома на НСА „Васил Левски” за образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност ”Кинезитерапия” , магистърска програма “Кинезитерапия” със специализация по клинично направление, които имат институционална и програмна акредитация.

 

Възможности за професионална реализация

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ на професионалната квалификация „Кинезитерапевт“  имат възможност да се реализират с квалификация кинезитерапевт-магистър като ръководни и изпълнителски кадри или представители в експертни комисии в следните направления: лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други), възстановителни центрове, фитнес-центрове, СПА центрове, специални училища, професионални здравни центрове, спортни клубове, учебно-спортни бази и центрове, учебни заведения, научни центрове и други.

Сподели във Facebook Twitter Share