НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

269. Издаване на академична справка за обучаващите се лица

Правно основание:
- Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 2

Орган, който предоставя на услугата
- Учебно-методичен отдел. София 1700, Студентски град, Национална спортна академия
Телефони: (02) 4014(207,221,206,208)
e-mail: uchebenotdel@nsa.bg
- Център "Магистри"
НСА "Васил Левски", София, Студентски град, Национална спортна академия
факс: (02) 400 75 03
- Център за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски”
Адрес: ж.к. Студентски град, ул. акад. Стефан Младенов 21, НСА “Васил Левски”  - Ректорат, ет.2, кабинет № 203 и 205.
Телефон за връзка: (02) 40 14 238, (02) 40 07 513
Адрес на електронна поща: sdk@nsa.bg


Процедура по предоставяне на услугата
- Бакалаврите попълват заявление от общ характер до Учебно-методичен отдел, а магистрите - до Център "Магистри".
- Инспекторите от Учебно-методичен отдел получават от съответния деканат или от център "Магистри" необходимата информация от главната книга и изготвят Академичната справка, която се връчва на студента.

Такси и цени:
- Услугата е безплатна


 

??????? ??? Facebook Twitter Share